Terminy rekolekcji 2020 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

18-20.09.2020 Sku­pie­nie WKC


Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

 • 12/13.12.2020 –Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie na Jasnej Górze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
  Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.:
 • Reko­lek­cje dla dzie­ci:
  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS  tel. 727 576 361;

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

 •   kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS tel. 727 576 361.

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych

29-31.01.2021 Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych: Pań­stwo Jacek i Jadwi­ga Puli­kow­scy , Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa 🙂 Zapi­sy przez recep­cję domu tel.:(22) 722 12 57 , kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 lub tel. e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Pro­si­my o poda­nie kon­tak­tu do sie­bie i powia­do­mie­nie nas o obec­no­ści razem z dzieć­mi. Na ten moment koszt wynosi:Może ulec zmia­nie !

  Miej­sce: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. ul. Zamoy­skie­go 19

Ofia­ra: 240 zł od oso­by doro­słej

Dzie­ci wiek 0-4 pro­mo­cja gra­tis od 5-go roku życia 100 zł

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem : 220 zł

Roz­po­czę­cie w pt. godz. 18.00 kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. godz. 14.00 obia­dem

Zgło­sze­nia do 24.01.2021 r. Ser­decz­nie Zapra­sza­my Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa !

Reko­lek­cje dla doro­słych(w Oża­ro­wie Maz.)

 Reko­lek­cje dla Doro­słych kon­takt  ks. Seba­stian CPPS

Reko­lek­cje inne:

 

Noc­ne Czu­wa­nia i Msze ku czci Krwi Chry­stu­sa

NOCNE CZUWANIE W Ożarowie Maz.:

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (Od września 2019 ponownie ZAWSZE w III-CIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA):

naj­bliż­sza:

21.06.2020(czerwiec);

W pro­gra­mie:

 • 14.00 Kon­fe­ren­cja
 • 14.45 Ado­ra­cja
 • 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa
 • 16.30 Eucha­ry­stia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !

Kon­takt kon­takt ks. Zbi­gniew Ksa­we­ry CPPS i ks. Bogu­sław CPPS .

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57  tel. kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne spra­wy). Inne infor­ma­cje w zakład­ce „Kon­takt”.
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share