Rekolekcje o św. Józefie, 17-22 sierpnia 2021 r.

Reko­lek­cje o św. Józe­fie Kon­fe­ren­cje reko­lek­cyj­ne zosta­ły przy­go­to­wa­ne na pod­sta­wie Listu Apo­stol­skie­go papie­ża Fran­cisz­ka „Patris cor­de” („Ojcow­skim ser­cem”),  opu­bli­ko­wa­ne­go z oka­zji roku św. Józe­fa. Ojciec świę­ty napi­sał w nim m.in.: „Wszy­scy mogą zna­leźć […]

Reko­lek­cje o św. Józe­fie

Kon­fe­ren­cje reko­lek­cyj­ne zosta­ły przy­go­to­wa­ne na pod­sta­wie Listu Apo­stol­skie­go papie­ża Fran­cisz­ka „Patris cor­de” („Ojcow­skim ser­cem”),  opu­bli­ko­wa­ne­go z oka­zji roku św. Józe­fa.

Ojciec świę­ty napi­sał w nim m.in.: „Wszy­scy mogą zna­leźć w św. Józe­fie, mężu, któ­ry prze­cho­dzi nie­zau­wa­żo­ny, czło­wie­ku codzien­nej obec­no­ści, dys­kret­nej i ukry­tej, orę­dow­ni­ka, pomoc­ni­ka i prze­wod­ni­ka w chwi­lach trud­nych”.

Tema­ty reko­lek­cji skie­ro­wa­ne są więc dla męż­czyzn jak i kobiet, w róż­nym wie­ku i róż­ne­go sta­nu. Życie św. Józe­fa  jest bowiem inspi­ra­cją zarów­no dla mał­żon­ków jak i osób samot­nych, mło­dych i star­szych, tych któ­rzy kro­czą dro­gą swe­go powo­ła­nia i tych któ­rzy wciąż szu­ka­ją swe­go celu w życiu.

Ter­min reko­lek­cji: 17-22 sierp­nia 2021 r

Miej­sce: Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, ul. Zamoy­skie­go 19, o5-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Józef Godlew­ski CPPS

Koszt cało­ścio­wy reko­lek­cji:

  • 380 zł. w poko­ju dwu­oso­bo­wym
  • 430 zł. w poko­ju jed­no­oso­bo­wym

Zgła­sza­jąc się na reko­lek­cje nale­ży podać rodzaj wybra­ne­go poko­ju (jed­no- lub dwu-oso­bo­wy)

Uczest­ni­cy reko­lek­cji zobo­wią­zu­ją się do udzia­łu w cało­ści pro­gra­mu.

Zgło­sze­nia i infor­ma­cje: ozarow@odkupieni.pl, tel. 723 215 576

PROGRAM REKOLEKCJI

17 sierp­nia, wto­rek

18:00 Eucha­ry­stia

19:00 Kola­cja

20:30 Kon­fe­ren­cja wstęp­na

 

18 sierp­nia, śro­da

07:30 Modli­twa poran­na

08:00 Śnia­da­nie

10:00 Kon­fe­ren­cja - Ojciec umi­ło­wa­ny

12:00 Spo­tka­nie w gru­pach

13:00 Obiad

15:30 Kon­fe­ren­cja - Ojciec czu­ły

17:30 Eucha­ry­stia

18:30 Kola­cja

20:00 Pro­gram wie­czor­ny

 

19 sierp­nia, czwar­tek

07:30 Modli­twa poran­na

08:00 Śnia­da­nie

10;00 Kon­fe­ren­cja - Ojciec posłusz­ny

12:00 Spo­tka­nie w gru­pach

13:00 Obiad

15:30 Kon­fe­ren­cja - Ojciec przyj­mu­ją­cy

17:30 Eucha­ry­stia

18:30 Kola­cja

20:00 Pro­gram wie­czor­ny

 

20 sierp­nia, pią­tek

07:30 Modli­twa poran­na

08:00 Śnia­da­nie

10:00 Kon­fe­ren­cja - Ojciec z twór­czą odwa­gą

12:00 Spo­tka­nie w gru­pach

13:00 Obiad

15:00 Kon­fe­ren­cja Ojciec - czło­wiek pra­cy

17:30 Eucha­ry­stia

18:30 Kola­cja

20:00 Pro­gram wie­czor­ny

 

21 sierp­nia, sobo­ta

07:30 Modli­twa poran­na

08:00 Śnia­da­nie

10:00 Kon­fe­ren­cja - Ojciec w cie­niu

12:00 Spo­tka­nie w gru­pach

13:00 Obiad

15:30 Kon­fe­ren­cja koń­co­wa

17:30 Eucha­ry­stia

18:30 Kola­cja

20:00 Pro­gram wie­czor­ny

 

22 sierp­nia, nie­dzie­la

07:30 Eucha­ry­stia

08:30 Śnia­da­nie

 

Bookmark and Share