Rekolekcje dla młodzieży 26-28 marca 2021 r.

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży  - Moja Wia­ra i moje Nawró­ce­nie    Oża­rów Mazo­wiec­ki 26.03 – 28.03.2021   26.03 PIĄTEK 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia z modli­twą o otwar­cie naszych serc 15:30 Zawią­za­nie wspól­no­ty, wpro­wa­dze­nie w temat […]

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży  - Moja Wia­ra i moje Nawró­ce­nie   

Oża­rów Mazo­wiec­ki 26.03 – 28.03.2021

 

26.03 PIĄTEK

15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia z modli­twą o otwar­cie naszych serc

15:30 Zawią­za­nie wspól­no­ty, wpro­wa­dze­nie w temat reko­lek­cji.

17:00 Msza Świę­ta

18:00 Kola­cja

19:00 I Kon­fe­ren­cja „Moja Wia­ra”

Medy­ta­cja nad Sło­wem Bożym przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem

21:00 Dro­ga Krzy­żo­wa z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła lub Dro­ga Krwi Chry­stu­sa na zewnątrz.

23:00 Cisza Noc­na

 

27.03 SOBOTA

8:00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem

8:30 Śnia­da­nie

10:00 II Kon­fe­ren­cja ( Moje Nawró­ce­nie i jego eta­py )

11:00 Roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go w gru­pach

12:00 Msza Świę­ta

13:00 Obiad

14:00 Wyj­ście na świe­że powie­trze  lub film

15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia -  Pra­ca w gru­pach ( Przy­go­to­wa­nie daru ser­ca miste­ria  )

18:00 Kola­cja

19:30 Pogod­ny wie­czór lub Miste­ria

21:00 Ado­ra­cja z indy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem ( pro­wa­dzo­na przez gru­py )

23:00 Cisza Noc­na

 

28.03 NIEDZIELA

8:00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem

8:30 Śnia­da­nie

10:00 III Kon­fe­ren­cja ( Sakra­ment Poku­ty – Trzy posta­wy wobec grze­chu)

11:00 Roz­wa­ża­nie Pisma Św. w gru­pach lub oso­bi­sta modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem

12:00 Uro­czy­sta Msza Świę­ta na zakoń­cze­nie reko­lek­cji

13:00 Obiad

14:00 Pod­su­mo­wa­nie i reflek­sje

15:00 Koron­ka i bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem św Kaspra del Buf­fa­lo  (Koniec reko­lek­cji)

 

Pla­kat

Bookmark and Share