Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29-31.01.2021 r. przeniesione do Częstochowy

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29-31.01.2021 29-31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ! Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; […]

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29-31.01.2021

29-31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie !

Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259;

Jeste­śmy ogra­ni­cze­ni wymo­ga­mi sani­tar­ny­mi. Jed­nak wykła­dy będą trans­mi­to­wa­ne on-line: Link kon­tak­to­wy: https://youtu.be/xz7_9M0NQMQ lub na kana­le youtube/sanktuarium krwi Chry­stu­sa.

  Temat: Rola i god­ność kobie­ty w rodzi­nie

  Miej­sce: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ul. Św. Kaspra del Bufa­lo 2/18

Koszt: Mał­żon­ko­wie i narze­cze­ni, oraz zain­te­re­so­wa­ni są zapro­sze­ni do uczest­nic­twa w Hali św. Józe­fa (Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa) za dobro­wol­ną ofia­rą zło­żo­ną na tacę. Nato­miast oso­by uczest­ni­czą­ce on-line, pra­gną­ce wes­przeć nasze trans­mi­sje z Sank­tu­arium, lub budo­wę Świą­ty­ni Krwi Chry­stu­sa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:

BENEFICJENT: ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA                

nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Roz­po­czę­cie w pt.29.01.2021 godz. 17.30 Mszą świę­tą i po niej kon­fe­ren­cja zakoń­cze­nie w niedz. godz. 12.00 Kon­fe­ren­cją po Mszy świę­tej !

Zgło­sze­nia do 24.01.2021 r.

 Ser­decz­nie Zapra­sza­my: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie reko­lek­cji!

Uwa­ga! opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych reko­lek­cji

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z pro­wa­dzą­cy­mi !

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia …

AMDG !

Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Pla­kat

Bookmark and Share