Kontakt

kanał na YouTube naszego domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw.

Dane teleadresowe:

ADRES:

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

ul. Zamoy­skie­go 19,

05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki

TELEFONY: (22) 722 12 57;

(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne sprawy) 

tel. kom.: 723 215 576

E-mail: oza­row@odkupieni.pl

www.ozarow.cpps.pl

Kon­to ban­kowe:  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Jak dojechać?

 • Auto­bu­sem miej­skim, war­szaw­skim (ZTM), nr 713 do przy­stan­ku 3 MAJA (Oża­rów Mazo­wiec­ki). Na przy­kład z przy­stan­ku War­sza­wa - Fort Wola nale­ży jechać auto­bu­sem 713 w kie­run­ku AGRIKOP-KOPRKI wysiąść na przy­stan­ku 3 Maja. Iść w tym samym kie­run­ku co jechał auto­bus ok. 100 m i skrę­cić w pra­wo w ul. Zamoy­skie­go. Następ­nie iść ok. 900 m i wypa­try­wać po pra­wej stro­nie małej kaplicz­ki Mat­ki Bożej, a za nią będzie widać nasz dom (nr domu 19). Bie­żą­ce roz­kła­dy jaz­dy z całej War­sza­wy i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści są na stro­nie http://www.ztm.waw.pl. Dość dobrze wyszu­ku­je połą­cze­nia z każ­de­go punk­tu War­sza­wy i oko­lic stro­na: https://jakdojade.pl/warszawa/rozklad-jazdy. Funk­cjo­nu­je też mobil­na apli­ka­cja „jak­do­ja­de” (potrzeb­ny dostęp do Inter­ne­tu i włą­czo­na loka­li­za­cja) - po zain­sta­lo­wa­niu jej na smart­fo­nie nale­ży wybrać mia­sto War­sza­wa i wpi­sać jako cel: „3 MAJA (Oża­rów Mazo­wiec­ki)”.  Korzy­sta­jąc z apli­ka­cji nale­ży jed­nak wybrać połą­cze­nie takie, by było jak naj­mniej prze­sia­dek - ponie­waż apli­ka­cja potra­fi wyszu­kać szyb­sze o 2 minu­ty połą­cze­nie ale z wie­lo­ma prze­siad­ka­mi. Bilet ZTM na auto­bus 713 do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go kupu­je­my w kio­skach lub auto­ma­tach i nale­ży zazna­czyć że chce­my bilet na II stre­fę bile­to­wą (I stre­fa jest w gra­ni­cach War­sza­wy). Ist­nie­ją bile­ty ZTM róż­ne­go rodza­ju http://www.ztm.waw.pl/?c=110.
 • Pocią­giem (Kolei Mazo­wiec­kich) w kie­run­ku Łowi­cza lub Socha­cze­wa. Naj­le­piej z War­sza­wy Zachod­niej lub nie­co dalej poło­żo­nej War­sza­wy Śród­mie­ścia (sta­cja ta poło­żo­na jest ok. 200 m od sta­cji War­sza­wa Cen­tral­na i sta­cji metra M1 „Cen­trum”). Po wyj­ściu na peron w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim uda­je­my się górą po scho­dach, w kie­run­ku budyn­ku dwor­co­we­go, mija­my go i idzie­my pro­sto (uli­cą Marii Konop­nic­kiej) mija­jąc po pra­wej Pocz­tę, Apte­kę. Docho­dzi­my do głów­nej uli­cy (Poznań­skiej), skrę­ca­my w lewo i prze­cho­dzi­my dru­gą stro­nę jezd­ni. Idzie­my ok. 1 km w kie­run­ku  i w pra­wo skrę­ca­my w ul. Zamoy­skie­go. Czas prze­mar­szu od pocią­gu wyno­si ok. 25 min.
 • Samo­cho­dem: 1 dro­ga /A2/) 6 minut od węzła Prusz­ków (4,4 km): Jadąc od Pozna­nia auto­stra­dą A2: Poznań - War­sza­wa: wybrać ZJAZD: „Prusz­ków” - po zje­cha­niu z auto­stra­dy jechać powo­li śli­ma­kiem i na skrzy­żo­wa­niu ze świa­tła­mi wybrać kie­ru­nek BORZĘCIN (tra­sa 718), następ­nie jadąc w kie­run­ku Borzę­ci­na (ok. 3 km) dojeż­dża­my do cen­trów logi­stycz­nych i prze­jaz­du kole­jo­we­go. Zaraz za prze­jaz­dem kole­jo­wym skrę­ca­my w pra­wo jedzie­my wzdłuż hal logi­stycz­nych i dojeż­dża­my do świa­teł przy uli­cy Poznań­skiej (przed nami będzie duży sklep z oświe­tle­niem Spo­tli­ne) - na tych świa­tłach skrę­ca­my w pra­wo i od razu wjeż­dża­my w naj­bliż­szą zatocz­kę w lewo i w małą uli­cę 1 Maja - następ­nie skrę­ca­my w pra­wo w uli­cę Kiliń­skie­go jedzie­my nią pro­sto do jej koń­ca i skrę­ca­my w lewo w Zamoy­skie­go.
 • Jadąc od War­sza­wy: (S8 - E67) mija­my zjazd War­sza­wa Zachód, na węź­le Kono­to­pa zjeż­dża­my na auto­stra­dę na Poznań - tra­sa A2 (E30). Jak wyżej zjeż­dża­my na węź­le Prusz­ków (i kie­ru­je­my się w kie­run­ku Borzę­ci­na)… Na razie w oko­li­cach War­sza­wy jeż­dże­nie auto­stra­dą jest bez­płat­ne. Bram­ka opłat jest pla­no­wa­na dopie­ro na następ­nym zjeź­dzie w kie­run­ku Pozna­nia czy­li w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim.
 • dro­ga /nr 92/) 10-20 min od węzła War­sza­wa - Zachód (6 km). Jadąc od War­sza­wy można rów­nież zje­chać na zjeź­dzie z S8 War­sza­wa Zachód może­my poje­chać sta­rą dro­gą na Poznań (uli­cą Poznań­ską) w kie­run­ku Kut­na i jechać dro­gą kra­jo­wą nr 92 - kie­ru­nek Bło­nie, Socha­czew, Kut­no (sta­ra tra­sa na Poznań) prze­jeż­dża­my uli­cą Poznań­ską od gra­ni­cy War­sza­wy przez Mory, Bro­ni­sze i cen­trum Oża­ro­wa Maz. (po dro­dze wie­le sema­fo­rów) i gdy minie­my cen­trum Oża­ro­wa, Hotel Mazur­kas, Sank­tu­arium Miło­sier­dzia, za świa­tła­mi przy Pły­wal­ni miej­skiej jedzie­my ok. 400-500m i (za Auto ser­wi­sem) skrę­ca­my z Poznań­skiej w pra­wo w uli­cę Zamoy­skie­go.

Mapa

Mapa dojazdu do domu rekolekcyjnego św. Franciszka Ksawerego

Mapa dojaz­du do domu reko­lek­cyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go

Regulamin Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz.

Oża­rów Maz. 1.09.2017 r.

 1. Dro­dzy wita­my Was ser­decz­nie w naszym Domu Misyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i zachę­ca­my do korzy­sta­nia z kapli­cy na I pię­trze, w któ­rej jest Naj­święt­szy Sakra­ment i Reli­kwia św. Kaspra del Bufa­lo, nasze­go Zało­ży­cie­la, oraz reli­kwie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go (misjo­na­rza w Indiach i Japo­nii), patro­na Domu i św. Jana Paw­ła II. Dla gości jest moż­li­wość włą­cze­nia się w plan Domu Misyj­ne­go (codzien­na Msza św., Litur­gia Godzin…). Życzy­my miłe­go poby­tu i dzię­ku­je­my za dosto­so­wa­nie się do nasze­go regu­la­mi­nu.
 2. Jesteś na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go prze­zna­czo­ne­go dla doro­słych, mło­dzie­ży i dzie­ci szu­ka­ją­cych wia­ry, jej pogłę­bie­nia bądź ducho­we­go wypo­czyn­ku. W Domu i poza nim obo­wią­zu­je chrze­ści­jań­ski styl życia, zasa­dy kul­tu­ry oso­bi­stej i dobre­go wycho­wa­nia. Nie trak­tuj tego domu jak zwy­kłe­go hote­lu.
 3. W trak­cie prze­ży­wa­nia reko­lek­cji lub dni sku­pie­nia wystrze­gaj się uży­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju odtwa­rza­czy muzycz­nych, kom­pu­te­rów, tele­fo­nów komór­ko­wych czy Inter­ne­tu, któ­re prze­szka­dza­ją w ćwi­cze­niach ducho­wych oraz owoc­nym spo­tka­niu ze Sło­wem Bożym.
 4. Zabro­nio­ne jest wrzu­ca­nie wszel­kich nie­roz­pusz­czal­nych rze­czy do sede­sów (np. mokrych chu­s­te­czek, pie­luch, dużych kłę­bów papie­ru toa­le­to­we­go). Za spo­wo­do­wa­nie zapcha­nia kana­li­za­cji moż­li­we jest uka­ra­nie ponie­sie­niem kosz­tów np. przy­jaz­du służb Miej­skie­go Przed­się­bior­stwa Oczysz­cza­nia (min. 400-750 zł plus VAT). W poko­jach nie wol­no uży­wać grza­łek, czaj­ni­ków, grzej­ni­ków elek­trycz­nych, żela­zek ani otwar­te­go ognia. Oso­by zakwa­te­ro­wa­ne mogą korzy­stać z czaj­ni­ków elek­trycz­nych czy ter­mo­su aby napić się her­ba­ty czy kawy w wyzna­czo­nych do tego celu miej­scach. Arty­ku­ły spo­żyw­cze moż­na prze­cho­wy­wać w prze­zna­czo­nej na ten cel lodów­ce (w anek­sie kuchen­nym – na par­te­rze w czę­ści B Domu).
 5. Czuj się odpo­wie­dzial­ny za życie ducho­we tutaj miesz­ka­ją­cych, gdy zacho­dzi potrze­ba sto­suj chrze­ści­jań­skie upo­mnie­nie. Usza­nuj odmien­ność płci i god­ność dru­giej oso­by. Mło­dzież męska i żeń­ska czas ciszy noc­nej i noc­le­gów spę­dza osob­no. W razie stwier­dze­nia wykro­czeń w tym wzglę­dzie gro­zi natych­mia­sto­we usu­nię­cie z Domu Reko­lek­cyj­ne­go.
 6. Na tere­nie budyn­ku obo­wią­zu­je cisza noc­na w godzi­nach od 23:00 do 6:00. Zmia­na godzi­ny ciszy noc­nej musi być ści­śle usta­lo­na z Prze­ło­żo­nym Domu. Drzwi głów­ne otwie­ra­ne są zwy­kle o 6.30 a zamy­ka­ne o 22.00. 
 7. Na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go obo­wią­zu­je zakaz pale­nia papie­ro­sów, picia alko­ho­lu i uży­wa­nia innych podob­nych środ­ków odu­rza­ją­cych. Nie prze­strze­ga­nie tego zaka­zu gro­zi natych­mia­sto­wym usu­nię­ciem z ośrod­ka.
 8. Obo­wią­zu­je zakaz wyno­sze­nia posił­ków do pokoi, z wyjąt­kiem cho­rych, jak też zakaz wcho­dze­nia do kuch­ni dla osób nie­upo­waż­nio­nych (doro­słych i dzie­ci). Zmy­wa­my po sobie naczy­nia (np. szklan­ki po kawie i her­ba­cie). Gru­py zwy­kle myją naczy­nia po posił­kach. Inne roz­wią­za­nia muszą być omó­wio­ne z Recep­cją lub dyrek­to­rem Domu.
 9. Z moż­li­wo­ści poby­tu w Domu Reko­lek­cyj­nym korzy­staj roz­trop­nie i oszczęd­nie (woda, ener­gia elek­trycz­na, cie­pło), dbaj o czy­stość i porzą­dek. Pomiesz­cze­nia z któ­rych korzy­sta­łeś nale­ży przed wyjaz­dem posprzą­tać, pozo­sta­wia­jąc je w mia­rę moż­li­wo­ści takim sta­nie jakim zosta­ły udo­stęp­nio­ne, szcze­gól­nie sale wspól­nych spo­tkań (kapli­ca, aule, sala zabaw dla dzie­ci, jadal­nia). Przed wyjaz­dem pro­si­my zdjąć pościel i przy­nieść na wyzna­czo­ne miej­sce (obok recep­cji). Iden­ty­fi­ka­to­ry i klu­cze oddać na fur­tę. Zauwa­żo­ne bra­ki, uster­ki i nie­bez­pie­czeń­stwa natych­miast zgła­szaj obsłu­dze ośrod­ka.
 10. Za wszel­kie szko­dy mate­rial­ne wyrzą­dzo­ne na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz zagu­bie­nie przed­mio­tów nale­żą­cych do Domu pono­si odpo­wie­dzial­ność finan­so­wą uczest­nik lub gru­pa. Pro­si­my o zwrot na swo­je miej­sce uży­wa­nych rze­czy (szklan­ki, krze­sła, śpiew­ni­ki).
 11. Obo­wią­zu­je zmia­na obu­wia w okre­sie zimo­wym. Przed wyj­ściem z domu pro­si­my zamy­kać wszyst­kie oknaszcze­gól­nie dacho­we w poko­jach i na kory­ta­rzach.
 12. Prze­by­wa­jąc w Domu Reko­lek­cyj­nym masz obo­wią­zek dosto­so­wać się do wszyst­kich pole­ceń jego Prze­ło­żo­ne­go lub osób przez nie­go upo­waż­nio­nych (np. osób z recep­cji czy kuch­ni).
 13. W nawią­za­niu do doku­men­tów praw­nych : Dekre­tu Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kard. Józe­fa Glem­pa, Pry­ma­sa Pol­ski ( n.449/90/P z 16.02.1990);Dekretu Pro­win­cja­ła Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  doty­czą­ce­go  ery­go­wa­nia Domu Misyj­ne­go z dnia 19.03.1990 ; Dekre­tu Pro­win­cja­ła Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  zatwier­dza­ją­ce­go Sta­tut Domu Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ne­go( L.dz. 21/99) niniej­szy Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem pod­pi­sa­nia przez Prze­ło­żo­ne­go Domu czy­li 1.09.2017 r. i obo­wią­zu­je do odwo­ła­nia.

 

                                                                                    Prze­ło­żo­ny Domu  Ks. Ksa­we­ry Marek Kuja­wa, CPPS

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576
(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)

www.ozarow.cpps.pl   e-mail: ozarow@odkupieni.pl

                                                           Prze­ło­żo­ny Domu  Ks. Ksa­we­ry Marek Kuja­wa, CPPS

Formularz kontaktowy

Poprzez ten for­mu­larz moż­na się bez­po­śred­nio skon­tak­to­wać z księż­mi Misjo­na­rza­mi Krwi Chry­stu­sa.

* indi­ca­tes requ­ired field

 

Zamów Mszę świętą Wieczystą - przejdź do formularza

 

Rejestracja internetowa na rekolekcje

Bookmark and Share