Informacja dla biorących udział w „Moście Modlitwy”

Kocha­na Armio z Mostu Modli­twy za ks. Zbi­gnie­wa! W dniu jutrzej­szym, Uro­czy­stość Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go od godz. 11.30 do 12.00 każ­dy, kto będzie miał możliwość,niech modli  się, a o godz. 12.00 koń­czy­my budo­wę nasze­go […]
Kocha­na Armio z Mostu Modli­twy za ks. Zbi­gnie­wa!
W dniu jutrzej­szym, Uro­czy­stość Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go od godz. 11.30 do 12.00 każ­dy, kto będzie miał możliwość,niech modli  się, a o godz. 12.00 koń­czy­my budo­wę nasze­go Mostu modli­twą „Regi­na coeli” - Wesel się Kró­lo­wo miła, po któ­rej wszy­scy kapła­ni uczest­ni­czą­cy w naszym Moście udzie­lą bło­go­sła­wień­stwa nam wszyst­kim - budow­ni­czym Mostu.
Nadal będzie­my się modlić - każ­dy w dowol­ny spo­sób. Zapra­sza­my też do modli­twy wspól­no­to­wej:
Jutro - Nie­dzie­la oraz w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny o godz. 15.00 modli­twa Koron­ką do Miło­sier­dzia Boże­go i Modli­twa Różań­co­wa trans­mi­to­wa­ne przez kanał na facebook’u
Od Wtor­ku Wiel­ka­noc­ne­go:
godz. 15.00 - każ­dy, kto może, modli się, łączy­my się ducho­wo w modli­twie
godz. 20.30 - Modli­twa Różań­co­wa tra­smi­to­wa­na przez https://www.facebook.com/watch/mlodziwkc/
W naszej modli­twie towa­rzy­szyć nam będzie inten­cja: o łaskę uzdro­wie­nia dla ks. Zbi­gnie­wa, ks. Seba­stia­na i ks. Józe­fa,  za wszyst­kich zaka­żo­nych, wszyst­kich cho­rych oraz o usta­nie pan­de­mii.
Chry­stus Zmar­twych­wstał, Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja!
Bookmark and Share