Dom rekolekcyjny - Ożarow Mazowiecki koło Warszawy

Krótka historia domu rekolekcyjnego Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy.

kanał na YouTube naszego domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw.

Krótka historia

Tablica klerykatu Misjonarzy Krwi Chrystusa

Tabli­ca kle­ry­ka­tu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim (koło War­sza­wy) powstał za przy­czy­ną modlitw dzie­ci z przed­szko­la. Zanim został tu wybu­do­wa­ny Dom Misyj­ny, teren ten, nie uży­wa­ny przez ponad dzie­sięć lat, był miej­scem spo­tkań alko­ho­li­ków. Jed­na z miesz­ka­ją­cych w pobli­żu sióstr Urszu­la­nek, odpo­wie­dzial­na za przed­szko­le, czę­sto razem z dzieć­mi modli­ła się na spa­ce­rze przy kaplicz­ce Mat­ki Bożej, znaj­du­ją­cej się na rogu tej pose­sji, o dobrych sąsia­dów. W mar­cu 1990 r. ten teren naby­li Misjo­na­rze. Dom pod wezwa­niem św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go, tak­że patro­na Zgro­ma­dze­nia, poświę­cił 4 listo­pa­da 1991 r. Pry­mas Pol­ski Kar­dy­nał Józef Glemp. Dom ten, któ­ry od począt­ku peł­nił funk­cję kle­ry­ka­tu Misjo­na­rzy, obec­nie po roz­bu­do­wie słu­ży też jako Dom Reko­lek­cyj­ny dla osób z oko­lic War­sza­wy. W 1999 roku poświę­co­no tam Dro­gę Krwi Chry­stu­sa – sie­dem kaplic wznie­sio­nych ku czci sied­miu sym­bo­licz­nych prze­lań Pana Jezu­sa. Pra­wie co mie­siąc (w III nie­dzie­lę) przy­jeż­dża­ją piel­grzy­mi aby czcić Krew Chry­stu­sa.

Księża Misjonarze Krwi Chrystusa obecni na placówce

Ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS

Prze­ło­żo­ny domu reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ne­go, Rek­tor Kle­ry­ka­tu, reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz mło­dzie­ży i dzie­ci. Orga­ni­zu­je w lecie i w zimie „Świę­ta dzie­ci i mło­dzie­ży „. Osiem lat dusz­pa­ste­rzo­wa­nia w Chor­wa­cji.

Ks. Józef Godlew­ski CPPS

Wie­lo­let­ni reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz w Pol­sce i za gra­ni­cą.Były wika­riusz para­fii św. Kaspra del Bufa­lo Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. Od 1 wrze­śnia 2020 r. na nowej pla­ców­ce w Oża­ro­wie Maz.

Ks. Ksa­we­ry M. Kuja­wa CPPS

Kate­che­ta w szko­le. Przez wie­le lat zaj­mu­je się dusz­pa­ster­stwem rodzin. Od kil­ku lat orga­ni­zu­je reko­lek­cje dla całych rodzin wraz dzieć­mi pod­czas waka­cji.

Ks. Seba­stian Pię­ta CPPS

Reko­lek­cjo­ni­sta, dusz­pa­sterz. Zaj­mu­je się apo­stol­stwem Domu Misyj­ne­go i w para­fii w Pęci­cach k/Pruszkowa . Były pro­boszcz i kustosz Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

Klerykat Misjonarzy Krwi Chrystusa

Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go od począt­ku słu­ży jako dom for­ma­cji dla kle­ry­ków. Kle­ry­cy korzy­sta­ją z WSD Pal­lo­ty­nów w Ołta­rze­wie. Tam zdo­by­wa­ją wie­dzę i stop­nie nauko­we.

Dane teleadresowe

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576
(rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)

www.ozarow.cpps.pl   e-mail: ozarow@odkupieni.pl                                         

Kon­to ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

 Regulamin Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Maz.

      Oża­rów Maz. 1.09.2017 r.

 1. Dro­dzy wita­my Was ser­decz­nie w naszym Domu Misyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i zachę­ca­my do korzy­sta­nia z kapli­cy na I pię­trze, w któ­rej jest Naj­święt­szy Sakra­ment i Reli­kwia św. Kaspra del Bufa­lo, nasze­go Zało­ży­cie­la, oraz reli­kwie św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go (misjo­na­rza w Indiach i Japo­nii), patro­na Domu i św. Jana Paw­ła II. Dla gości jest moż­li­wość włą­cze­nia się w plan Domu Misyj­ne­go (codzien­na Msza św., Litur­gia Godzin…). Życzy­my miłe­go poby­tu i dzię­ku­je­my za dosto­so­wa­nie się do nasze­go regu­la­mi­nu.
 2. Jesteś na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go prze­zna­czo­ne­go dla doro­słych, mło­dzie­ży i dzie­ci szu­ka­ją­cych wia­ry, jej pogłę­bie­nia bądź ducho­we­go wypo­czyn­ku. W Domu i poza nim obo­wią­zu­je chrze­ści­jań­ski styl życia, zasa­dy kul­tu­ry oso­bi­stej i dobre­go wycho­wa­nia. Nie trak­tuj tego domu jak zwy­kłe­go hote­lu.
 3. W trak­cie prze­ży­wa­nia reko­lek­cji lub dni sku­pie­nia wystrze­gaj się uży­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju odtwa­rza­czy muzycz­nych, kom­pu­te­rów, tele­fo­nów komór­ko­wych czy Inter­ne­tu, któ­re prze­szka­dza­ją w ćwi­cze­niach ducho­wych oraz owoc­nym spo­tka­niu ze Sło­wem Bożym.
 4. Zabro­nio­ne jest wrzu­ca­nie wszel­kich nie­roz­pusz­czal­nych rze­czy do sede­sów (np. mokrych chu­s­te­czek, pie­luch, dużych kłę­bów papie­ru toa­le­to­we­go). Za spo­wo­do­wa­nie zapcha­nia kana­li­za­cji moż­li­we jest uka­ra­nie ponie­sie­niem kosz­tów przy­jaz­du służb Miej­skie­go Przed­się­bior­stwa Oczysz­cza­nia (min. 400-750 zł plus VAT). W poko­jach nie wol­no uży­wać grza­łek, czaj­ni­ków, grzej­ni­ków elek­trycz­nych, żela­zek ani otwar­te­go ognia. Oso­by zakwa­te­ro­wa­ne mogą korzy­stać z czaj­ni­ków elek­trycz­nych czy ter­mo­su aby napić się her­ba­ty czy kawy w wyzna­czo­nych do tego celu miej­scach. Arty­ku­ły spo­żyw­cze moż­na prze­cho­wy­wać w prze­zna­czo­nej na ten cel lodów­ce (w anek­sie kuchen­nym - na par­te­rze w czę­ści B Domu).
 5. Czuj się odpo­wie­dzial­ny za życie ducho­we tutaj miesz­ka­ją­cych, gdy zacho­dzi potrze­ba sto­suj chrze­ści­jań­skie upo­mnie­nie. Usza­nuj odmien­ność płci i god­ność dru­giej oso­by. Mło­dzież męska i żeń­ska czas ciszy noc­nej i noc­le­gów spę­dza osob­no. W razie stwier­dze­nia wykro­czeń w tym wzglę­dzie gro­zi natych­mia­sto­we usu­nię­cie z Domu Reko­lek­cyj­ne­go.
 6. Na tere­nie budyn­ku obo­wią­zu­je cisza noc­na w godzi­nach od 23:00 do 6:00. Zmia­na godzi­ny ciszy noc­nej musi być ści­śle usta­lo­na z Prze­ło­żo­nym Domu. Drzwi głów­ne otwie­ra­ne są zwy­kle o 6.30 a zamy­ka­ne o 22.00. 
 7. Na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go obo­wią­zu­je zakaz pale­nia papie­ro­sów, picia alko­ho­lu i uży­wa­nia innych podob­nych środ­ków odu­rza­ją­cych. Nie prze­strze­ga­nie tego zaka­zu gro­zi natych­mia­sto­wym usu­nię­ciem z ośrod­ka.
 8. Obo­wią­zu­je zakaz wyno­sze­nia posił­ków do pokoi, z wyjąt­kiem cho­rych, jak też zakaz wcho­dze­nia do kuch­ni dla osób nie­upo­waż­nio­nych (doro­słych i dzie­ci). Zmy­wa­my po sobie naczy­nia (np. szklan­ki po kawie i her­ba­cie). Gru­py zwy­kle myją naczy­nia po posił­kach. Inne roz­wią­za­nia muszą być omó­wio­ne z Recep­cją lub dyrek­to­rem Domu.
 9. Z moż­li­wo­ści poby­tu w Domu Reko­lek­cyj­nym korzy­staj roz­trop­nie i oszczęd­nie (woda, ener­gia elek­trycz­na, cie­pło), dbaj o czy­stość i porzą­dek. Pomiesz­cze­nia z któ­rych korzy­sta­łeś nale­ży przed wyjaz­dem posprzą­tać, pozo­sta­wia­jąc je w mia­rę moż­li­wo­ści takim sta­nie jakim zosta­ły udo­stęp­nio­ne, szcze­gól­nie sale wspól­nych spo­tkań (kapli­ca, aule, sala zabaw dla dzie­ci, jadal­nia). Przed wyjaz­dem pro­si­my zdjąć pościel i przy­nieść na wyzna­czo­ne miej­sce (obok recep­cji). Iden­ty­fi­ka­to­ry i klu­cze oddać na fur­tę. Zauwa­żo­ne bra­ki, uster­ki i nie­bez­pie­czeń­stwa natych­miast zgła­szaj obsłu­dze ośrod­ka.
 10. Za wszel­kie szko­dy mate­rial­ne wyrzą­dzo­ne na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go oraz zagu­bie­nie przed­mio­tów nale­żą­cych do Domu pono­si odpo­wie­dzial­ność finan­so­wą uczest­nik lub gru­pa. Pro­si­my o zwrot na swo­je miej­sce uży­wa­nych rze­czy (szklan­ki, krze­sła, śpiew­ni­ki).
 11. Obo­wią­zu­je zmia­na obu­wia w okre­sie zimo­wym. Przed wyj­ściem z domu pro­si­my zamy­kać wszyst­kie okna, szcze­gól­nie dacho­we w poko­jach i na kory­ta­rzach.
 12. Prze­by­wa­jąc w Domu Reko­lek­cyj­nym masz obo­wią­zek dosto­so­wać się do wszyst­kich pole­ceń jego Prze­ło­żo­ne­go lub osób przez nie­go upo­waż­nio­nych (np. osób z recep­cji czy kuch­ni).
 13. W nawią­za­niu do doku­men­tów praw­nych : Dekre­tu Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kard. Józe­fa Glem­pa, Pry­ma­sa Pol­ski ( n.449/90/P z 16.02.1990);Dekretu Pro­win­cja­ła Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  doty­czą­ce­go  ery­go­wa­nia Domu Misyj­ne­go z dnia 19.03.1990 ; Dekre­tu Pro­win­cja­ła Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  zatwier­dza­ją­ce­go Sta­tut Domu Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ne­go( L.dz. 21/99) niniej­szy Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem pod­pi­sa­nia przez Prze­ło­żo­ne­go Domu czy­li 1.09.2017 r. i obo­wią­zu­je do odwo­ła­nia.

 

                                                                                    Prze­ło­żo­ny Domu  Ks. Ksa­we­ry Marek Kuja­wa, CPPS

Bookmark and Share