Biwak Młodzieżowy w Kamienicy Królewskiej, 22-25 lipca 2021 r.

W dniach od 22 do 25 lip­ca br w Kamie­ni­cy Kró­lew­skiej pla­no­wa­ny jest kolej­ny Biwak Mło­dzie­żo­wy w ramach Waka­cji z Bogiem. Jest to czas modli­twy, spo­tkań mię­dzy mło­dy­mi ludź­mi, oka­zja do roz­mów, odpo­czyn­ku […]

W dniach od 22 do 25 lip­ca br w Kamie­ni­cy Kró­lew­skiej pla­no­wa­ny jest kolej­ny Biwak Mło­dzie­żo­wy w ramach Waka­cji z Bogiem.

Jest to czas modli­twy, spo­tkań mię­dzy mło­dy­mi ludź­mi, oka­zja do roz­mów, odpo­czyn­ku na świe­żym powie­trzu. Zapra­szam do udzia­łu.

Koszt uczest­nic­twa: 50 zł. Opła­ta obej­mu­je śnia­da­nia i kola­cje od czwart­ko­we­go wie­czo­ra do nie­dziel­ne­go poran­ka. Będzie też moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dobrych, domo­wych obia­dów, za któ­re każ­dy pła­ci indy­wi­du­al­nie.

Szcze­gó­ło­wy plan zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym cza­sie.

Oso­by chęt­ne pro­szo­ne są o kon­takt tele­fo­nicz­ny:  506 874 819 lub na mes­sen­ger -> Piotr Stan­kow­ski Cpps.

Infor­ma­cje tak­że u Oli- nr tele­fo­nu na pla­ka­cie.

Bookmark and Share