Życzenia Wielkanocne 2018

Życzy­my Wszel­kich Łask od Boga !

Dla Was Dro­dzy odwie­dza­ją­cy tę stro­nę inter­ne­to­wą.

Doświad­cze­nia przez Wia­rę Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go !

Życzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z Domu Misyj­ne­go św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

Bookmark and Share