Transmisja odpustu św. Franciszka Ksawerego w dniu 3.12.2020 r.

Zbli­ża się świę­to patro­na nasze­go Domu - św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ne ogra­ni­cze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni udział w tej uro­czy­sto­ści więk­szej licz­bie wier­nych, infor­mu­je­my, że będzie moż­na w niej uczest­ni­czyć za pośred­nic­twem […]

Zbli­ża się świę­to patro­na nasze­go Domu - św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ne ogra­ni­cze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni udział w tej uro­czy­sto­ści więk­szej licz­bie wier­nych, infor­mu­je­my, że będzie moż­na w niej uczest­ni­czyć za pośred­nic­twem trans­mi­sji on-line.

W pro­gra­mie:

18:00 - Eucha­ry­stia, a bez­po­śred­nio po niej modli­twa ado­ra­cyj­na prze­pla­ta­na śpie­wem przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.

W trak­cie Mszy św. pra­gnie­my w szcze­gól­ny spo­sób podzię­ko­wać dobro­czyń­com nasze­go Domu, któ­rzy swo­ją pra­cą, ducho­wą i mate­rial­ną ofia­rą, wspie­ra­li i nadal trosz­czą się o Dom Misyj­ny w tym nie­ła­twym dla wszyst­kich cza­sie. Tra­dy­cyj­nie pra­gnie­my w tym dniu pamię­tać rów­nież o naszych sąsia­dach..

Trans­mi­sja będzie pro­wa­dzo­na na Face­bo­ok-u, na  stro­nie Mło­dzie­ży WKC Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go.

Link do trans­mi­sji: www.facebook.com/mlodziwkc

Z pozdro­wie­nia­mi -

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Bookmark and Share