Transmisja Czuwania WKC na Jasnej Górze 12/13 grudnia 2020 r.

Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z trans­mi­sji Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze na kana­le youtu­be: https://youtu.be/wJFxJjTob9o Pro­gram Czu­wa­nia moż­na na odna­leźć na stro­nie WKC: http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/nocne-czuwanie-wkc-na-jasnej-gorze-1213-grudnia-2020r.html Aby obej­rzeć trans­mi­sję wystar­czy klik­nąć w ikon­kę poni­żej: Podobne strony: Trans­mi­sja odpu­stu św. […]

Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z trans­mi­sji Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze na kana­le youtu­be: https://youtu.be/wJFxJjTob9o

Pro­gram Czu­wa­nia moż­na na odna­leźć na stro­nie WKC: http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/nocne-czuwanie-wkc-na-jasnej-gorze-1213-grudnia-2020r.html

Aby obej­rzeć trans­mi­sję wystar­czy klik­nąć w ikon­kę poni­żej:

Bookmark and Share