Terminy rekolekcji 2018- 2019 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

 •  Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:
 • spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. 
 • Wizy­ty  Rady Kra­jo­wej WKC w Pod­re­gio­nach(Łabuń­ki);  
 • Dni sku­pie­nia i reko­lek­cje dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC w Oża­ro­wie Maz.: zob. spra­wy bie­żą­ce                                                                                               
 • 18 - 21. 11. 2019 r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych i Księ­ży Opie­ku­nów WKC;
  Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:
 • 24. 05. 2020 r. - Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • 28. 06. 2020 ? r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • 14 - 15. 12. 2019 r. – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze;         27 - 30. 04. 2020 r. – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Oża­ro­wie Maz.;       01 - 03. 05. 2020 r. – Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Oża­ro­wie Maz;

 

 • Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.:
 • 18 - 21. 11. 2019 r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC
 • 09 - 13. 07. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla dzie­ci let­nie w Oża­ro­wie Maz. Roz­po­czę­cie po połu­dniu i zakoń­cze­nie śnia­da­niem ; kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ;

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

 • 05-08.07.2019 r.  let­nie reko­lek­cje dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i szko­ły śred­niej  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych

i zapra­szamy szcze­gól­nie w waka­cje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 16-21.07.2019 r.   Oża­rów Maz. pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS, ks. Mar­cin Paw­lic­ki, CPPS z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzie­ci. Są miej­sca 🙂 Zapi­sy przez for­mu­larz lub przez recep­cję domu.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 29.07 - 03.08.2019 r.   Oża­rów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin. Rezer­wa­cja miej­sca :  przez spe­cjal­ny for­mu­larz przez recep­cję domu, lub e-mail boguslaw@odkupieni.pl

Reko­lek­cje dla doro­słych (w Oża­ro­wie Maz.)

 • Reko­lek­cje dla rodzin z PP. Puli­kow­skich07-09.02. 2020 r.

Noc­ne Czu­wa­nia i Msze ku czci Krwi Chry­stu­sa

Uwa­ga ! ZMIANA TERMINÓW NOCNYCH CZUWAŃ W DOMU MISYJNYM ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO w OŻAROWIE MAZ. rok 2019

NOCNE CZUWANIE:

09.03.2019;

13.04.2019; 

04.05.2019;

08.06.2019;

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (Od wrze­śnia 2019 ponow­nie ZAWSZE w III-CIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA):

naj­bliż­sza: 15 wrze­śnia 2019 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !

Kon­takt kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS .

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57  tel. kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne spra­wy). Inne infor­ma­cje w zakład­ce „Kon­takt”.
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share