Terminy rekolekcji 2020 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

03-05.07.2020 Sku­pie­nie WKC zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go 2019/20 w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim

18-20.09.2020 Sku­pie­nie WKC


Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

 • 28. 06. 2020  r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
  Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.:
 • Reko­lek­cje dla dzie­ci:
 • 02.07.2020 Zaba­wa i pio­sen­ki dla dzie­ci przy­go­to­wa­ne przez mło­dzież

  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS  tel. 727 576 361;

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

 • 29.06-03.07.2020 Reko­lek­cje mło­dzie­żo­we  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS tel. 727 576 361.

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych

15-19.07.2020 Reko­lek­cje Rodzin I tur­nus Oża­rów Maz. pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS  Są miej­sca 🙂 Zapi­sy przez for­mu­larz lub przez recep­cję domu.

13-17.08.2020 Reko­lek­cje Rodzin II tur­nus  Oża­rów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS. Rezer­wa­cja miej­sca : przez recep­cję domu, lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Reko­lek­cje dla doro­słych(w Oża­ro­wie Maz.)

22-26.07.2020 Reko­lek­cje dla Doro­słych ks. Seba­stian CPPS

Reko­lek­cje inne:

30.07-02.08.2020 Reko­lek­cje dla „ Małych Ryce­rzy” ks. Zbi­gniew CPPS  ks. Seba­stian CPPS

Noc­ne Czu­wa­nia i Msze ku czci Krwi Chry­stu­sa

NOCNE CZUWANIE W Ożarowie Maz.:

13.06.2020(czerwiec);

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (Od września 2019 ponownie ZAWSZE w III-CIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA):

naj­bliż­sza:

21.06.2020(czerwiec);

W pro­gra­mie:

 • 14.00 Kon­fe­ren­cja
 • 14.45 Ado­ra­cja
 • 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa
 • 16.30 Eucha­ry­stia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !

Kon­takt kon­takt ks. Zbi­gniew Ksa­we­ry CPPS i ks. Bogu­sław CPPS .

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57  tel. kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne spra­wy). Inne infor­ma­cje w zakład­ce „Kon­takt”.
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share