Terminy rekolekcji 2020 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

 •  Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:
 • spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. 
 • 29.02-01.03.2020 r.
 • Wizy­ty  Rady Kra­jo­wej WKC w Pod­re­gio­nach: 20-22.03.2020 Swa­rze­wo 25.04.2020 Łabuń­ki;  
 • Dni sku­pie­nia i reko­lek­cje dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC w Oża­ro­wie Maz.: zob. spra­wy bie­żą­ce                                                                                               
 • 15 - 17. 11. 2019 r. – dni sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych
 • 24-26.01.2020 - dni sku­pie­nia i reko­lek­cje dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 21-23.02.2020 - dni sku­pie­nia i reko­lek­cje dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 20-22.03.2020; - dni sku­pie­nia i reko­lek­cje dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 19-21.06.2020  - dni sku­pie­nia i reko­lek­cje dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 16-19.06.2020 dom. św. Kaspra Czę­sto­cho­wa-Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych i Księ­ży Opie­ku­nów WKC;

 • Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:
 • 27-30.04.2020 Reko­lek­cje WKC Ożą­rów Maz.
 • 01-03.05.2020 Zebra­nie Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz.
 • 24. 05. 2020 r. - Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • 28. 06. 2020  r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • 14 - 15. 12. 2019 r. – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze;       
 • Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.:
 • Reko­lek­cje dla dzie­ci:
 • 17 - 21. 02. 2020 r.  – Reko­lek­cje dla dzie­ci zimo­we w Oża­ro­wie Maz. Roz­po­czę­cie po połu­dniu i zakoń­cze­nie śnia­da­niem ; kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS  tel. 727 576 361;
 • 05 - 09. 07. 2020 r.  – Świę­to Dzie­ci ! Reko­lek­cje dla dzie­ci let­nie w Oża­ro­wie Maz. Roz­po­czę­cie po połu­dniu i zakoń­cze­nie śnia­da­niem ; kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ;

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

 • 10-13.02.2020 r. zimo­we reko­lek­cje dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i szko­ły śred­niej  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS tel. 727 576 361.
 • 30.06-04.07.2020 r. let­nie reko­lek­cje dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i szko­ły śred­niej  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 14-19.07.2020 r.   Oża­rów Maz. pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzie­ci. Są miej­sca 🙂 Zapi­sy przez for­mu­larz lub przez recep­cję domu.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 11-16.08.2020 r.   Oża­rów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin. Rezer­wa­cja miej­sca :  przez spe­cjal­ny for­mu­larz przez recep­cję domu, lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Reko­lek­cje dla doro­słych (w Oża­ro­wie Maz.)

 • Reko­lek­cje dla rodzin z PP. Puli­kow­skich07-09.02. 2020 r.

Noc­ne Czu­wa­nia i Msze ku czci Krwi Chry­stu­sa

Uwa­ga ! ZMIANA TERMINÓW NOCNYCH CZUWAŃ W DOMU MISYJNYM ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO w OŻAROWIE MAZ. rok 2019

NOCNE CZUWANIE W Ożarowie Maz.:

 11.01.2020 (sty­czeń);

01.02.2020 (luty);

07.03.2020 (marzec);

04.04.2020 (kwie­cień);

09.05.2020 (maj);

13.06.2020(czerwiec);

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (Od września 2019 ponownie ZAWSZE w III-CIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA):

naj­bliż­sza: 17.11.2019;

19.01.2020 (sty­czeń);

16.02.2020(luty);

15.03.2020(marzec);

19.04.2020(kwiecień);

17.05.2020(maj);

21.06.2020(czerwiec);

W pro­gra­mie:

 • 14.00 Kon­fe­ren­cja
 • 14.45 Ado­ra­cja
 • 15.30 Dro­ga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa
 • 16.30 Eucha­ry­stia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MISJONARZE KRWI CHRYSTUSA !

Kon­takt kon­takt ks. Zbi­gniew Ksa­we­ry CPPS i ks. Bogu­sław CPPS .

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57  tel. kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne spra­wy). Inne infor­ma­cje w zakład­ce „Kon­takt”.
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share