Terminy rekolekcji 2018- 2019 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Nie­za­leż­nie od pocho­dze­nia, wie­ku, wyko­ny­wa­ne­go zawo­du - każ­dy z nas potrze­bu­je cza­sem chwi­li wytchnie­nia. Czu­je­my wte­dy, że trze­ba się zatrzy­mać, zasta­no­wić, spoj­rzeć z dystan­sem na róż­ne spra­wy. Szu­ka­my wte­dy infor­ma­cji gdzie i kie­dy są reko­lek­cje. Szcze­gól­nym cza­sem dla prze­ży­wa­nia reko­lek­cji jest okres Wiel­kie­go Postu ale nie jest to jedy­ny ter­min reko­lek­cji…
Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­saOża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS).

Po zapo­zna­niu się z ter­mi­na­mi zapra­sza­my na naszą stro­nę głów­ną do zakład­ki aktu­al­no­ści !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chry­stu­sa

 •  Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:
 • zebra­nie przed­sta­wi­cie­li mode­ra­to­rów i świec­kich w Rzy­mie;* * 9-16. 09. 2018r. –  „Mer­lap IV” –
 • spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. * 06-07.10.2018r. ; 16-17.02.2019r. ; 12-13.10.2019r.
 • Wizy­ty  Rady Kra­jo­wej WKC w Pod­re­gio­nach:  29-31. 03. 2019 r. (Łabuń­ki);     22-24. 03. 2019r. (Oża­rów);  5-7. 04. 2019r. (Czę­sto­cho­wa);  12-14. 04. 2019r. (Swa­rze­wo) 
 • Dni sku­pie­nia i reko­lek­cje WKC w Oża­ro­wie Maz.:
 • 28 - 30. 09. 2018r.Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC
 • 26 - 28.10. 2018r. – Reko­lek­cje o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa;
 • 23 - 25. 11. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC 19 - 22. 11. 2018r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC; 22 - 24. 02. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;22 - 24. 03. 2019r. – Dni Sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC (Wizy­ta Rady Kra­jo­wej WKC);31.05 - 02. 06. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;

  04 - 06. 10. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków

  Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

         01.07.2018 r.   Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 • 08 - 09. 12. 2018 r. – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze;27 - 30. 04. 2019 r. – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie; 01 - 03. 05. 2019 r. – Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;
 • 26 . 05. 2019 r. - Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie 
 • 30. 06. 2019 r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • Pole­ca­ne reko­lek­cje i inne ini­cja­ty­wy Misjo­na­rzy (CPPS) w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.:
 • 10 - 13. 01. 2019 r. – Kurs Hagio­te­tra­pii (zapro­sze­nie do udzia­łu WKC); ;
 • 19 - 22. 11. 2018r. – Reko­lek­cje Kapłań­skie i dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC;
 • 31.12. 2018r. / 01. 01. 2019r. – Syl­we­ster z Bogiem (zapro­sze­nie do udzia­łu WKC);
 • 11 - 13. 03. 2019r. – Sku­pie­nie CPPS;

Reko­lek­cje dla dzie­ci

 • 03 - 07. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla dzie­ci zimo­we w Oża­ro­wie Maz. Roz­po­czę­cie po połu­dniu i zakoń­cze­nie śnia­da­niem ; kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ;

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży

 • 28 - 31. 01. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży zimo­we  w Oża­ro­wie Maz.kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS;
 • let­nie reko­lek­cje dla mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej i szko­ły śred­niej  kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS
 • reko­lek­cje powo­ła­nio­we u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa: kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych

08 - 10. 02. 2019r. – Reko­lek­cje dla rodzin współ­pro­wa­dzo­ne przez  PP Puli­kow­skich;kon­takt ks. Bogu­sław  Wit­kow­ski CPPS

i zapra­szamy szcze­gól­nie w waka­cje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin:  Oża­rów Maz. pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS, ks. Mar­cin Paw­lic­ki, CPPS z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzie­ci. Są miej­sca 🙂 Zapi­sy przez for­mu­larz lub przez recep­cję domu.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin:   Oża­rów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin. Są miej­sca :  przez recep­cję domu.

Reko­lek­cje dla doro­słych (w Oża­ro­wie Maz.)

      + Reko­lek­cje o Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa   26 - 28.10. 2018 r.

 • Reko­lek­cje dla rodzin z PP. Puli­kow­skich08-10.02. 2019 r.

Msze ku czci Krwi Chry­stu­sa

Kon­takt kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS .

Czu­wa­nia noc­ne w Domu Misyj­nym:  Każ­da pierw­sza sobo­ta m-ca: kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ; Naj­bliż­sze terminy:01.12.18; 05.01.2019; 02.02.2019;02.03.2019;06.04.2019;04.05.2019;01.06.2019;

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57 chwi­lo­wo nie­czyn­ny tel. kom. recep­cji 8:00-16:00: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne spra­wy). Inne infor­ma­cje w zakład­ce „Kon­takt”.
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Kon­to ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share