Terminy rekolekcji 2017 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Niezależnie od pochodzenia, wieku, wykonywanego zawodu – każdy z nas potrzebuje czasem chwili wytchnienia. Czujemy wtedy, że trzeba się zatrzymać, zastanowić, spojrzeć z dystansem na różne sprawy. Szukamy wtedy informacji gdzie i kiedy są rekolekcje. Szczególnym czasem dla przeżywania rekolekcji jest okres Wielkiego Postu ale nie jest to jedyny termin rekolekcji…
Dobrym sposobem na przemyślenie naszego życia i odnowienie relacji z Bogiem są rekolekcje. Zapraszamy do przeżycia tego czasu w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby z okolic Ożarowa zapraszamy na cotygodniowe rozważania Pisma Świętego w grupie (informacje u ks. Mariusza).

Po zapoznaniu się z terminami zapraszamy na naszą stronę główną do zakładki aktualności !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chrystusa

 • kon­takt ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps
 • Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
 • Ter­miny:  03-05.02.2017 r;  03-05.03.2017 r; 02-04.06.2017 r. 22-24.09.2017 r. 20-22.10. 2017 r. 24-26.11.2017 r.
 • Odwiedziny Rady krajowej WKC: 31.03-02.04.2017 Podregion Częstochowski; 02-04.06.2017 r. Podregion Ożarowski
 • Reko­lek­cje dla kapłanów i księży opie­ku­nów parafialnych WKC , ter­min: 13-16.11.2017
 • 02-05.05.2017 Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych i Pod­re­gionów WKC  Dom św. Kaspra Cz-wa
 • 06-07.05.2017 r. Zebra­nie Kra­jowe WKC Dom św. Kaspra Cz-wa
 • 21.05.2017 r. Odpust Matki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
 • 08-10.09.2017 r. Reko­lek­cje o duchowości Krwi Chrystusa dla człon­ków WKC i nie tylko!
 • Czuwanie na Jasnej Górze 09/10.12.2017 r.

Reko­lek­cje dla dzieci

 •  reko­lek­cje zimowe dla dzieci : 13-17.02.2017 r. – kon­takt ks. Mariusz Szykuła cpps
 •  reko­lek­cje letnie dla dzieci : 10-15.07.2017 r. – kon­takt ks. Mariusz Szykuła cpps

Reko­lek­cje dla młodzieży

 • zimowe rekolekcje dla młodzieży: 20-25.02.2017 r.ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec cpps
 • rekolekcje powołaniowe u Misjonarzy Krwi Chrystusa: kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec cpps
 • 17-19.02.2017 r.
 • 19-21.05.2017 r.
 • 21-23.07.2017 r.
 • 20-22.10.2017 r.

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narzeczonych

zapra­szamy szcze­gól­nie w wakacje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 18-23.07.2017 r. Ożarów Maz.pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kujawa CPPS, ks. Mariusz Szykuła, CPPS z ekipą animatorów i opiekunek dzieci.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 15-20.08.2017 r. Ożarów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Ekipą Rodzin

Informujemy że w innym naszym Domu Rekolekcyjnym – w Swarzewie (nad Zatoką Pucką) odbędą się następujące turnusy, które również polecamy:

 • III turnus rekolekcji rodzin: 04-09.08.2017 r. pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Ekipą Rodzin
 • Reko­lek­cje z Pań­stwem Jadwigą i Jac­kiem Puli­kow­skich odbędą się: 30.11-03.12.2017 r. 

Reko­lek­cje dla dorosłych (w Ożarowie Maz.)

 • Rekolekcje maryjne (S. Basia Wspólnota Ośmiu Błogosławieństw): 10-12.03.2017 r.
 • Rekolekcje ewangelizacyjne z elementami Hagioterapii: 15-17.09.2017 r.
 • Rekolekcje dla rodzin z PP. Pulikowskich: 30.11-03.12.2017 r. Swarzewo

Msze ku czci Krwi Chrystusa

Kon­takt ks. Mariusz Szy­kuła cpps W każdą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia i maja) (Gru­dzień: Czu­wa­nie nocne WKC w kaplicy Matki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze)
(Maj, czer­wiec: Msze Święte odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)

 • W pro­gra­mie:
  14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Droga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa,
  16.30 Eucharystia
 • UWAGA!! Podczas wakacji, w lipcu i sierpniu Msze św. ku czci Krwi Chrystusa w trzecią niedzielę miesiąca są odwołane!!!

Czuwania nocne: Pierwsza sobota m-ca:  kontakt Ks. Mariusz Szykuła, CPPS

Bale Sylwestrowe i Karnawałowe : zob. strona główną, zakładka aktualnosci

25/26.02.2017 -Bal karnawałowy Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg)
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Konto ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share