Terminy rekolekcji 2018 r.

Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

Terminarz Domu Misyjnego św. Franciszka Ksawerego
w Ożarowie Mazowieckim (pod Warszawą)

Niezależnie od pochodzenia, wieku, wykonywanego zawodu – każdy z nas potrzebuje czasem chwili wytchnienia. Czujemy wtedy, że trzeba się zatrzymać, zastanowić, spojrzeć z dystansem na różne sprawy. Szukamy wtedy informacji gdzie i kiedy są rekolekcje. Szczególnym czasem dla przeżywania rekolekcji jest okres Wielkiego Postu ale nie jest to jedyny termin rekolekcji…
Dobrym sposobem na przemyślenie naszego życia i odnowienie relacji z Bogiem są rekolekcje. Zapraszamy do przeżycia tego czasu w Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Osoby z okolic Ożarowa zapraszamy na cotygodniowe rozważania Pisma Świętego w grupie WKC (informacje u ks. Ksawerego CPPS).

Po zapoznaniu się z terminami zapraszamy na naszą stronę główną do zakładki aktualności !!!

For­ma­cja dla Wspól­noty Krwi Chrystusa

 • kon­takt ks. Bogu­sław Wit­kow­ski  cpps
 • “Opłatki” w styczniu 2018″: 16.01.2018 WKC Płock; 20.01.2018 WKC Garwolin; 21.01.2018 WKC W-wa i W-wa Praga; 28.01.2018 WKC Gołdap diec. Ełk
 • Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC
 • Ter­miny 09-11.02.2018 r;  09-11.03.2018 r-Warsztaty liturgiczne dla WKC; 08-10.06.2018 r. 28-30.09.2018 r.
 • 26-28.10.2018 r. Reko­lek­cje o duchowości Krwi Chrystusa dla człon­ków WKC i nie tylko!
 • Odwiedziny Rady Krajowej WKC: 02-04.02.2018 Podregion Częstochowski; 09-11.02.2018 r. Podregion Ożarowski; 15-17.06.2018 r. Podregion Zamoyski
 • Spotkanie Rady Krajowej WKC z Radami Podregionów WKC:24-25.02.2018; 6-7.10.2018
 • MERLAP – 9-16.09.2018 Rzym
 • Reko­lek­cje dla kapłanów i księży opie­ku­nów parafialnych WKC , ter­min: w przygotowaniu.
 • 27-30.04.2018 Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych i Pod­re­gionów WKC  Dom św. Józefa Swarzewo
 • 01-03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jowe WKC Dom św. Józefa Swarzewo
 • 20.05.2018 r. Odpust Matki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Częstochowie
 • 01.07.2018 r. Odpust Przenajdroższej Krwi Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie
 • Czuwanie na Jasnej Górze 08/09.12.2018 r.

Reko­lek­cje dla dzieci

 •  reko­lek­cje zimowe dla dzieci :  – kon­takt ks. Ksawery Kujawa CPPS
 •  reko­lek­cje letnie dla dzieci: 03-07.07.2018 r.  kon­takt ks. Ksawery Kujawa CPPS

Reko­lek­cje dla młodzieży

 • zimowe rekolekcje dla młodzieży: 16-20.01.2018 r. ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS
 • letnie rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej 10-15.07.2018 r. kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS
 • rekolekcje powołaniowe u Misjonarzy Krwi Chrystusa: kon­takt ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narzeczonych

zapra­szamy szcze­gól­nie w wakacje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 17-22.07.2018 Ożarów Maz. pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kujawa CPPS, ks. Marcin Pawlicki, CPPS z ekipą animatorów i opiekunek dzieci. Są miejsca 🙂 Zapisy przez formularz lub przez recepcję domu.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin:  28.07-02.08.2018 r. Ożarów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Ekipą Rodzin. Są miejsca :  przez recepcję domu.

Reko­lek­cje dla dorosłych (w Ożarowie Maz.)

 • Rekolekcje dla rodzin z PP. Pulikowskich: przewidziane są w 08-10.02. 2019 r.

Msze ku czci Krwi Chrystusa

Kon­takt ks. Ksawery Kujawa cpps W każdą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 oprócz: grud­nia i maja) (Gru­dzień: Czu­wa­nie nocne WKC w kaplicy Matki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski na Jasnej Górze) (Maj, czer­wiec: Msze Święte odpu­stowe w Sank­tu­arium Krwi Chry­stusa w Częstochowie)

 • W pro­gra­mie:
  14.00 Kon­fe­ren­cja ; 14.45 Ado­ra­cja ; 15.30 Droga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa,
  16.30 Eucharystia
 • UWAGA!! Podczas wakacji, w lipcu i sierpniu Msze św. ku czci Krwi Chrystusa w trzecią niedzielę miesiąca są odwołane!!!

Czuwania nocne: Pierwsza sobota m-ca:  kontakt Ks. Ksawery Kujawa, CPPS

Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skiego 19 ;05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.:(22) 722 12 57 chwilowo nieczynny tel. kom. recepcji 8:00-16:00: +48 723-215-576 (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne sprawy). Inne informacje w zakładce “Kontakt”.
e-mail: oza­row@odkupieni.pl Konto ban­kowe: 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bookmark and Share