Skupienia przed Nocnym Czuwaniem 9 – 11.10. 2020 Ożarów Maz.

PLAKAT sku­pie­nie paź­dier­nik

WPATRZENI W OBLICZE CHRYSTUSA – KONTEMPLACJA     

                                MODLITWĄ SERCA

 

Plan dnia sku­pie­nia przed  Noc­nym Czu­wa­niem

 w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim   9 – 11.10. 2020   

9.10.2020 pią­tek:
17.30 – Msza św
18,30 – Kola­cja
19.30 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na
20.30 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa (na zewnątrz z pochod­nia­mi  lub świecz­ka­mi)

Apel Jasno­gór­ski na zewnątrz przed figur­ką Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Poko­ju i indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem św. Kaspra w kapli­cy z modli­twą o uzdro­wie­nie na duszy i cie­le za przy­czy­ną Świę­te­go Kaspra).


10.10.2020 sobo­ta:

8.00 – Modli­twa poran­na ( bre­wiarz z komen­ta­rzem )
8,30 – Śnia­da­nie
10,00 – Kon­fe­ren­cja z tema­tem

11,00 -  Kon­tem­pla­cja lub roz­wa­ża­nie w gru­pach

12,00 - Msza Świę­ta
13,00 – Obiad
15.00 – Wspól­na Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

Kon­te­pla­cja Jezu­so­we­go Miło­sier­ne­go Obli­cza  (moż­li­wość spo­wie­dzi)
16,30 – Zakoń­cze­nie ado­ra­cji bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie
17,30 – Wspól­ny grill na zewnątrz
20.00  Włą­cza­my się w pro­gram Noc­ne­go Czu­wa­nia

Kate­che­za Sło­wo Boże na dziś krót­ki film  ( Świa­dec­two dziel­my się wia­rą jak chle­bem )
21.00- Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Noc­ne­go Czu­wa­nia
11.10.2020 Nie­dzie­la:
9.00 – Wspól­na modli­twa ( bre­wiarz z komen­ta­rzem )
9.30 – Śnia­da­nie wspól­na kawa
11,00 – Ogni­sko ducho­we ( pod­su­mo­wa­nie dnia sku­pie­nia )

Poże­gna­nie i ocze­ki­wa­nie nastep­ne­go dnia sku­pie­nia i Czu­wa­nia

 

 

 

Koszt sku­pie­nia 150 kto bie­rze udział od począt­ku do koń­ca z wyży­wie­niem i noc­le­giem

 

Bookmark and Share