Rekolekcje weekendowe 12-14 luty 2021 r. (w reżimie sanitarnym)

 Zapra­sza­my na reko­lek­cje week­en­do­we, któ­re odbę­dą się w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim z uwzględ­nie­niem aktu­al­nych wymo­gów sani­tar­nych! (tutaj znaj­dziesz zasa­dy sani­tar­ne) Temat: Eucha­ry­stia - Źró­dło i Szczyt Ter­min: 12–14 luty 2021 Pro­wa­dzą­cy: Ks. Zbi­gniew […]

 Zapra­sza­my na reko­lek­cje week­en­do­we, któ­re odbę­dą się w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim z uwzględ­nie­niem aktu­al­nych wymo­gów sani­tar­nych! (tutaj znaj­dziesz zasa­dy sani­tar­ne)

Temat: Eucha­ry­stia - Źró­dło i Szczyt

Ter­min: 12–14 luty 2021

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS

Koszt: 170 zł (pokój jed­no­oso­bo­wy), 160 zł (pokój dwu­oso­bo­wy)

Miej­sce: Dom Misyj­ny, 05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki, ul. Zamoy­skie­go 19

Zgło­sze­nia:

 • tele­fo­nicz­nie: 22 722 12 57, lub 723 215 576
 • wia­do­mość sms: 723 215 576
 • e-mail: ozarow@odkupieni.pl

Pla­kat do pobra­nia

Pro­gram:

Pią­tek 12.02 2021

Zakwa­te­ro­wa­nie

18.00 – Msza św na roz­po­czę­cie reko­lek­cji

19.00 – Kola­cja ( pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń )

20.00 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na ( nie­spo­dzian­ka ) Czym jest Eucha­ry­stia?

             Film ” Ja jestem ” o cudzie obec­no­ści Jezu­sa w Eucha­ry­stii

21.30 – Oso­bi­sta modli­twa przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem

             Moż­li­wość spo­wie­dzi lub roz­mo­wy ducho­wej

23.00 – Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji

             Silen­cium Sacrum

Sobo­ta  13.02.2021

7.00 – Pobud­ka

7.30 – Modli­twa poran­na z krót­kim tema­tem dnia „Znak krzy­ża pozdro­wie­nie ludu

8.00 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

9.30 – Temat dnia „Prze­ba­cza­nie i pojed­na­nie”

            Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

           Medy­ta­cja oso­bi­sta nad wybra­nym tek­stem

11.30 – Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii

12.00 – Eucha­ry­stia

13.00 – Obiad, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

15.30 – Temat dnia „Sło­wo Boże”

16.30 – Pogłę­bie­nie tema­tu o Eucha­ry­stii

             Film – „Tajem­ni­ca Eucha­ry­stii” Cata­li­na Rivas

18.30 – Kola­cja, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Ado­ra­cja z modli­twą o wewnętrz­ne uzdro­wie­nie

21.30 -  Bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne ( Fatim­skie) dla chęt­nych

22.00 – Silen­cium Sacrum

Nie­dzie­la 14.02.2021

7.00 – Pobud­ka

7.30 – Modli­twa poran­na z krót­kim tema­tem dnia „Przy­go­to­wa­nie darów”

8.00 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

9.30 – Temat dnia „Prze­isto­cze­nie – Komu­nia Świę­ta”

10.30 – Ducho­we ogni­sko - pod­su­mo­wa­nie prze­ży­te­go cza­su reko­lek­cji przez

             dzie­le­nie się swo­imi doświad­cze­nia­mi i reflek­sja­mi

11.30 – Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii

12.00 – Eucha­ry­stia z tema­tem „Misja - roze­sła­nie”

13.00 – Poże­gnal­ny obiad, pomoc przy zmy­wa­niu

ZASADY PORZĄDKOWE I SANITARNE W DOMU REKOLEKCYJNYM

 1. Na spo­tka­nia przyj­mu­je­my obec­nie tyl­ko oso­by zdro­we (nie mają­ce takich symp­to­mów cho­ro­by jak: pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra cia­ła, osła­bie­nie, katar, kaszel). W razie stwier­dze­nia symp­to­mów cho­ro­bo­wych przed przy­jaz­dem pro­si­my o nie­zwłocz­ne poin­for­mo­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go, tak, aby moż­na było przy­jąć na to miej­sce inną oso­bę (licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na).
 1. Pro­si­my o przy­wie­zie­nie ze sobą nie­zbęd­nej ilo­ści mase­czek ochron­nych potrzeb­nych na cały okres trwa­nia pro­gra­mu.
 1. Każ­dy uczest­nik będzie miał moż­li­wość zamiesz­ka­nia w osob­nym poko­ju. Wyjąt­kiem są rodzi­ny i oso­by któ­re same zechcą sko­rzy­stać z takiej for­my zakwa­te­ro­wa­nia jak wspól­ny pokój.
 1. Pod­czas korzy­sta­nia z miejsc wspól­nych na tere­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go wszy­scy zobo­wią­za­ni są do:

– zakry­wa­nia nosa i ust przy pomo­cy mase­czek ochron­nych lub czę­ści gar­de­ro­by (tak­że zakry­wa­nia łok­ciem ust w przy­pad­ku odkasz­li­wa­nia);

– zacho­wa­nia w mia­rę moż­li­wo­ści odstę­pu ok. 2 metrów od sie­bie

– czę­stej dezyn­fek­cji rąk w miej­scach do tego wyzna­czo­nych

– zgła­sza­nia pro­wa­dzą­cym spo­tka­nie symp­to­mów pogor­sze­nia się sta­nu zdro­wia (pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra cia­ła, osła­bie­nie, katar, kaszel).

 1. W miej­scach dostęp­nych dla uczest­ni­ków (przy recep­cji, wej­ściu do kapli­cy, w jadal­ni) znaj­du­ją się dozow­ni­ki z pły­nem do dezyn­fek­cji rąk.
 1. Zastrze­ga­my sobie pra­wo do zmie­rze­nia tem­pe­ra­tu­ry cia­ła bez­do­ty­ko­wym ter­mo­me­trem.
 1. Każ­de­go dnia regu­lar­nie dezyn­fe­ku­je­my powierzch­nie doty­ko­we – porę­cze, klam­ki, włącz­ni­ki świa­teł, uchwy­ty, porę­cze krze­seł, powierzch­nie pła­skie.
 1. Poko­je przed przy­jaz­dem gości są dokład­nie posprzą­ta­ne, a wszyst­kie powierzch­nie doty­ko­we (w tym krze­sła, porę­cze krze­seł, biu­rek, półek, itp.) i łazien­ki zde­zyn­fe­ko­wa­ne. Są one rów­nież grun­tow­nie wie­trzo­ne.
 1. Aula i kapli­ca są regu­lar­nie wie­trzo­ne i dezyn­fe­ko­wa­ne.
 1. Obsłu­ga domu zosta­ła odpo­wied­nio prze­szko­lo­na do funk­cjo­no­wa­nia w nowych warun­kach i w trak­cie całe­go spo­tka­nia będzie prze­strze­ga­ła zasad bez­pie­czeń­stwa.

13. Potwier­dze­nie uczest­nic­twa w reko­lek­cjach i spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Dom Reko­lek­cyj­ny sta­no­wi jed­no­cze­sną zgo­dę na prze­strze­ga­nie warun­ków poby­tu w Domu, w tym wymo­gów porząd­ko­wych i sani­tar­nych wpro­wa­dzo­nych w celu ogra­ni­cze­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa. Pra­gnie­my jed­no­cze­śnie zazna­czyć, że będzie­my natych­miast reago­wać, na zmie­nia­ją­cą się sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną w Pol­sce i mody­fi­ko­wać obec­nie wpro­wa­dzo­ne zasa­dy.

Bookmark and Share