Rekolekcje młodzieżowe w Ożarowie Maz. 19-23.07.2016 r.

Zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi ter­min waka­cyj­nych reko­lek­cji mło­dzie­żo­wych!
Zapra­sza­my mło­dzież gim­na­zjal­ną i ze szkół śred­nich do wzię­cia udzia­łu w mile i poboż­nie spę­dzo­nym cza­sie waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku. Nie zabrak­nie wie­lu atrak­cji umoż­li­wia­ją­cych:
* pogłę­bie­nia swo­jej wia­ry
* nawią­za­nia wie­lu cie­ka­wych zna­jo­mo­ści
* wypo­czyn­ku i nabra­nia sił
Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie!
Zapew­nia­my: noc­leg, wyży­wie­nie, opie­kę ani­ma­to­rów duchow­nych i świec­kich.
Cena: 250 zł ( jeże­li są pro­ble­my zawsze może­my się doga­dać)

To czas, któ­ry Bóg chce spę­dzić z Tobą!
Nie może cię zabrak­nąć!
Bar­dzo pro­si­my o wcze­śniej­sze zgła­sza­nie się!

Zgło­sze­nia: tel. 22 722 12 57

e-mail: ozarow@cpps.pl

kolejnykr
Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Bookmark and Share