Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narzeczonych), koło Warszawy. Program adresowany dla małżonków pragnących pogłębić więź małżeńską.

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwi­gą

Termin: 08-10.02.2019 r.

Temat: Miłość mał­żeń­ska miło­ścią czy­stą a nie bez­wstyd­ną.

Bło­go­sła­wie­ni czy­ste­go ser­ca, albo­wiem oni Boga oglą­dać będą” (Mt 5, 8)

Roz­po­czę­cie w pt. godz. 18.oo kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. 

godz. 14.00 obia­dem

Miej­sce: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel.:(22) 722 12 57
www.ozarow.cpps.pl e-mail: bogu­slaw@odkupieni.pl

Zachę­ca­my  do uczest­ni­cze­nia w całym  pro­gra­mie reko­lek­cji !  

Uwa­ga!  opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych reko­lek­cji

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzin­ne­go !

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Tel. (22) 722 12 57 lub ks. Bogu­sław 694 451 259,                                     e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 01.02.2019 r.

Ofia­ra za udział w reko­lek­cjach: 180,00 zł./osoba doro­sła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat

Ofia­ra obej­mu­je: zakwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wyży­wie­nie, udział w reko­lek­cjach

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 150 zł

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny. Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa :

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną

Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia …


 

Na rok 2019 prze­wi­dzia­ne są nastę­pu­ją­ce ter­mi­ny reko­lek­cji rodzin: 16-21.07.2019 I ter­min 29.07 - 03.08.2019

Ser­decz­nie Zapra­sza­my ! Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa !

 

REKOLEKCJE DLA RODZIN 2018 I Ter­min:

Informacje o rekolekcjach rodzin (w skrócie):

 • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS
 • tre­ści: w przy­go­to­wa­niu - będą doty­czy­ły jak co roku: rela­cji w rodzi­nie i rela­cji do Boga. Praw­do­po­dob­ny temat: „Mał­żeń­stwo jakie­go zawsze chcie­li­ście”. Na pod­sta­wie Pisma Świę­te­go i nowej książ­ki Gare­go Chap­ma­na. O ile znaj­dę czas opra­cu­ję: „7 praw miło­ści. Tajem­ni­ce dobrych i szczę­śli­wych związ­ków. Dave’a Wil­li­sa. Oczy­wi­ście obie książ­ki posta­ram się spro­wa­dzić i będą dostęp­ne w naszym skle­pi­ku w oka­zyj­nych cenach aby umoż­li­wić Wam ich zakup. 
 • I ter­min (I tura): 17-22 lip­ca 2018 Reje­stra­cja PRZEZ FORMULARZ PONIŻEJ. Moż­li­wa jest też tele­fo­nicz­na lub na adres ozarow@odkupieni.pl. (Zgła­sza­jąc się zawsze zazna­cza­my: na I turę - poda­je­my: nazwi­sko, imio­na mał­żon­ków i imio­na poszcze­gól­nych dzie­ci i ich wiek!, adres, telefon(y) kon­tak­to­we, e-mail kon­tak­to­wy).
 • koszt (mini­mal­na ofia­ra) za cały pobyt - zakwa­te­ro­wa­nie z wyży­wie­niem /uległa deli­kat­nej zmia­nie w sto­sun­ku do poprzed­nich lat/: 250 zł - od oso­by doro­słej; 175 zł - dziec­ko od 6 do 12 lat; dzie­ci do 6 lat - za dar­mo! 🙂 Koszt obej­mu­je zakwa­te­ro­wa­nie w domu reko­lek­cyj­nym w skrom­nym poko­ju z łazien­ką, pod­sta­wo­we wyży­wie­nie przez czas reko­lek­cji: śnia­da­nie, obiad, kola­cja (bez dese­rów).

 

Na reko­lek­cjach zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla mał­żon­ków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjo­na­rzy

 • opie­kę ani­ma­to­rów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyży­wie­niem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w gru­pach

 • atmos­ferę rado­ści i sza­cun­ku

 • zaba­wy i kon­kursy rodzin­ne

 • pogod­ne wie­czory

Program rekolekcji dla rodzin

Reko­lek­cje dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­al­ną i wspól­ną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Sło­wa Boże­go, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mo­wy z kapła­nem (na któ­re moż­na się umó­wić – do Waszej dys­po­zy­cji pla­no­wa­nych jest dwóch kapła­nów)…

W naszych reko­lek­cjach nie zabrak­nie cza­su dla mał­żeństw - w któ­rym mał­żon­ko­wie mają oka­zję wspól­nie prze­my­śleć to, co moż­na było­by zmie­nić na lep­sze w Waszych rodzi­nach: mię­dzy Wami oraz w rela­cji z dzieć­mi i bli­ski­mi. Pro­gram jest tak uło­żo­ny że gdy mał­żon­ko­wie będą zaję­ci – dzie­ci będą mia­ły wła­sny pro­gram dosto­so­wa­ny do wie­ku. To rów­nież czas na Wasz wspól­ny odpo­czy­nek i inte­gra­cję.

Dom reko­lek­cyj­ny w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim (koło War­sza­wy) jest poło­żo­ny w dość spo­koj­nym miej­scu… Do obia­du i po kola­cji jest pro­gram reko­lek­cyj­ny zapla­no­wa­ny przez misjo­na­rzy. Nato­miast czas od obia­du do kola­cji jest „wol­ny” – jest to blok ok. 4-ro godzin­ny do zago­spo­da­ro­wa­nia przez rodzi­ny w celu budo­wa­nia wię­zi i miło­ści mię­dzy sobą. Moż­na w tym cza­sie zapla­no­wać sobie wyjazd rodzin­ny do róż­nych atrak­cji tury­stycz­nych poło­żo­nych w oko­li­cy Oża­ro­wa (np. Żela­zo­wa Wola, Nie­po­ka­la­nów itp.) albo w War­sza­wie (bli­sko Oża­ro­wa jest wjazd na Auto­stra­dę dzię­ki cze­mu dojazd do róż­nych cie­ka­wych miejsc w cen­trum War­sza­wy to kwe­stia ok. 25-35 minut /wskazany GPS/), moż­na iść do par­ku w Oża­ro­wie, sko­rzy­stać z boiska czy zie­lo­nych tere­nów któ­re są obok domu, wybrać się do lasu – np. do pobli­skiej Pusz­czy Kam­pi­no­skiej (wska­za­ne coś na klesz­cze :/ lub dobre obej­rze­nie dzie­ci i sie­bie po takiej wypra­wie ponie­waż podob­no 50% klesz­czy jest zara­żo­nych bole­rio­zą), pospa­ce­ro­wać po oko­li­cy lub po pro­stu spę­dzić czas w ogro­dzie - na traw­ce - na kocy­ku - na słoń­cu 🙂 Nasze sąsiad­ki Sio­stry Urszu­lan­ki są też zwy­kle otwar­te by sko­rzy­stać z pla­cu zabaw przy ich przed­szko­lu. Basen oża­row­ski w tym roku jest nie­ste­ty w remon­cie. Na basen moż­na jechać np. auto­stra­dą do Gro­dzi­ska Maz. (uni­ka­my kor­ków) lub sta­rą tra­są poznań­ską - w Bło­niu kie­ru­je­my się na Gro­dzisk - w obu przy­pad­kach to pół godzi­ny dro­gi.

W trak­cie reko­lek­cji - po kon­fe­ren­cjach będą pro­po­no­wa­ne tema­ty i pyta­nia do wspól­ne­go prze­my­śle­nia dla mał­żon­ków i zarę­czo­nych - w przy­pad­ku par w kry­zy­sie lub prze­ży­wa­ją­cych trud­no­ści oraz zarę­czo­nych wska­za­ne jest wyko­rzy­stać czas popo­łu­dnio­wy na dogłęb­ne prze­pra­co­wa­nie ze sobą pytań i ćwi­czeń poda­nych po kon­fe­ren­cji. W reko­lek­cjach moż­li­wy jest udział zarę­czo­nych par (osób doro­słych, któ­rzy są poważ­nie zde­cy­do­wa­ni na zawar­cie związ­ku mał­żeń­skie­go) - ze wzglę­du na to, że takie reko­lek­cje mogą bar­dzo pomóc w solid­nym przy­go­to­wa­niu do mał­żeń­stwa… Oczy­wi­ście pary te nie będą miesz­kać razem ale w osob­nych poko­jach 🙂

W trak­cie reko­lek­cji prze­wi­dzia­ne jest też uro­czy­ste odno­wie­nie przy­rze­czeń mał­żeń­skich i jesz­cze inne punk­ty mają­ce na celu pogłę­bie­nie wia­ry i miło­ści.

Poruszane tematy rekolekcyjne (ogólnie)

W tema­tach pro­gra­mów, któ­re pro­wa­dzę, lubię wyko­rzy­sty­wać nie tyl­ko wła­sną wie­dzę, czy naukę Kościo­ła, ale opie­rać się na spraw­dzo­nych auto­ry­te­tach w danej dzie­dzi­nie. Pozna­łem róż­nych auto­rów piszą­cych o mał­żeń­stwie i rodzi­nie ale w przy­pad­ku mał­żon­ków i zarę­czo­nych jed­nym z naj­lep­szych wg mnie auto­rów i auto­ry­te­tem, jest Gary Chap­man, wspa­nia­ły mąż i ojciec, czło­wiek głę­bo­kiej wia­ry w Chry­stu­sa, dok­tor antro­po­lo­gii, któ­ry nauko­wo zgłę­biał wie­dzę o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, a na co dzień – a od ponad 25 lat - pra­cu­je jako dorad­ca mał­żeń­ski.

W cią­gu tych wie­lu lat Chap­man wysłu­chał opo­wia­dań i potra­fił pomóc wie­lu tysiąc­om mał­żeństw któ­re były cza­sem w głę­bo­kim kry­zy­sie a cza­sem po pro­stu był pomo­cą w małych mał­żeń­skich i rodzin­nych spra­wach, radząc im tak, by było w rodzi­nach jesz­cze wię­cej zro­zu­mie­nia i miło­ści na róż­nych płasz­czy­znach.

W bar­dzo cie­ka­wych radach wska­zu­je on co uczy­nić, by w mał­żeń­stwie i w rodzi­nie wszy­scy czu­li się kocha­ni i szczę­śli­wi. Naj­waż­niej­sze prze­my­śle­nia i syn­te­zę swo­ich doświad­czeń zawarł w wie­lu książ­kach z któ­rych naj­bar­dziej zna­na „Sztu­ka oka­zy­wa­nia miło­ści w mał­żeń­stwie” zosta­ła sprze­da­na w… 6 milio­nach egzem­pla­rzy (New York Times best­sel­ler) i prze­tłu­ma­czo­na na ponad 38 języ­ków (w tym język pol­ski). Chap­man pisze w jed­nej ze swo­ich ostat­nich ksią­żek, że żału­je, że wie­lu rze­czy nie wie­dział przed ślu­bem i w pierw­szych latach mał­żeń­stwa… oraz dzie­li się naj­waż­niej­szy­mi doświad­cze­nia­mi ponad 25 lat pra­cy z mał­żon­ka­mi.

W reko­lek­cjach w for­mie kil­ku kon­fe­ren­cji będzie moż­na dowie­dzieć się co czę­sto doskwie­ra mał­żeń­stwom i jak tym pro­ble­mom zara­dzić. Będą to przede wszyst­kim prak­tycz­ne tema­ty i wska­zów­ki dla mał­żon­ków i rodzin oraz tema­ty do prze­dys­ku­to­wa­nia mię­dzy sobą - w prak­tycz­nej czę­ści - opar­te będą o dzie­ła Gare­go Chap­ma­na lub o innych cenio­nych auto­rów.

Ser­decz­nie zapra­sza­my

Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa, CPPS
i Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z gru­pą świec­kich

Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny
p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl

Rejestracja na rekolekcje dla rodzin

 

Krok 1 - wypełnij formularz

Na reko­lek­cje tury I: 17-22 lip­ca 2018 pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS

* indi­ca­tes requ­ired field
Zgła­szam dzie­ci:
(Uwa­ga: pro­szę podać imio­na i wiek dzie­ci - choć w for­mu­la­rzu jest napi­sa­ne że doty­czy to ubie­głe­go roku… Jest to dla nas bar­dzo waż­na infor­ma­cja, ponie­waż w zależ­no­ści od ilo­ści i wie­ku dzie­ci orga­ni­zu­je­my odpo­wied­nio dużą eki­pę reko­lek­cyj­ną).

Krok 2 - oczekuj na potwierdzenie

Na adres ema­il dosta­ną Pań­stwo infor­ma­cję o przy­ję­ciu na reko­lek­cje rodzin przez ks. Ksa­we­re­go, po czym nale­ży wpła­cić zalicz­kę.

Krok 3 - potwierdź rejestrację

W celu potwier­dze­nia nale­ży wpła­cić zalicz­kę w wyso­ko­ści 100 zł na kon­to ban­ko­we Domu Reko­lek­cyj­ne­go.
Zalicz­kę 100 zł nale­ży wpła­cać naj­póź­niej do 30 czerw­ca 2018 r.
Zalicz­ka nie pod­le­ga zwro­to­wi w przy­pad­ku rezy­gna­cji z reko­lek­cji po 30 czerw­ca 2018!

Dane do prze­le­wu:

Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki
Kon­to ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Tytuł prze­le­wu:
Imię i Nazwi­sko oso­by zgła­sza­ją­cej - Rek. rodzin - I tura 2018
Infor­ma­cje i zgło­sze­nia rów­nież pod tel.komórkowy z zakład­ki „Kon­takt”

UWAGA! Ta stro­na www doty­czy I tury reko­lek­cji dla rodzin w dniach 17-22 lip­ca 2018. Jest w tym roku rów­nież II tura pro­wa­dzo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go, CPPS

Newsletter

Dla tych co pra­gną otrzy­my­wać infor­ma­cje o pro­wa­dzo­nych przez nas reko­lek­cjach (a nie zdą­ży­li się zapi­sać) pro­po­nu­je­my zapi­sa­nie się na nasz new­slet­ter infor­mu­ją­cy:

* (wyma­ga­ne)

 

REKOLEKCJE DLA RODZIN 2018 II Ter­min:

Ser­decz­nie zapra­szam na:

Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą

Ter­min: 28.07-02.08.2018 r.

Pro­wa­dzą­cy: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS i Rodzi­ny ze Wspól­not Kato­lic­kich min.

Porad­nic­twa Rodzin­ne­go, Wspól­no­ty Sychar, Pro­jekt Róza, Dia­ko­nia Tań­ca Archi­die­ce­zji Gdań­skiej(…)

Temat reko­lek­cji:  Miłość czy­sta-Waż­ność czy­sto­ści przed mał­żeń­stwem i w mał­żeń­stwie- skut­ki rezy­gna­cji z niej

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19-20)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Ter­min zgło­szeń: do 22.07.2018 z przed­pła­tą 125 zł. od oso­by

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon na recep­cję:  e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofia­ra: 250 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci wiek 0-5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 150 zł. (Uwa­ga ! ofia­ry mogą ulec zmia­nie).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. jak też i nad morzem w Swa­rze­wie. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym.

Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum !

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi:

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców. Pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić.

Opie­ka nad dzieć­mi i mło­dzie­żą:

 1. czy­li w godzi­nach: 9.30-13.15
 2. 19.00-19.30-22.00
 3. 29.07.2017 - gru­pa naj­star­sza (mło­dzie­ży) uczest­ni­czy w Nabo­żeń­stwie Pokut­nym
 4. Prze­wi­dzia­ne są warsz­ta­ty kosme­tycz­ne dla Pań.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   http://www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

Zapi­sy przez recep­cję tel.: (22) 722 12 57 spe­cjal­ny for­mu­larz lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

Bookmark and Share