Rekolekcje dla rodzin z dziećmi 15-19.07.2020

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi i narzeczonych 15-19.07.2020. Informacje i oferta LAST MINUTE 🙂   Temat: „O miłości w rodzinie” -  to np. najnowsza nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie - jak zawsze będę chciał poruszyć […]

Rekolekcje dla rodzin z dziećmi i narzeczonych

15-19.07.2020.

Informacje i oferta LAST MINUTE 🙂

 

rekolekcje dla rodzin

Temat: „O miłości w rodzinie”

-  to np. najnowsza nauka Kościoła o małżeństwie i rodzinie - jak zawsze będę chciał poruszyć przede wszystkim aspekty praktyczne - przydatne w codziennym życiu - tym razem wychodząc od fragmentów „Amoris Laetitia” papieża Franciszka, a także odwołując się do innych autorytetów, praktyków czy doradców życia rodzinnego (np. mój ulubiony autor: G. Chapman oraz innych autorów).

W ubie­głym roku na reko­lek­cjach dla rodzin poru­szy­łem m.in. kil­ka krót­kich frag­men­tów doty­czą­cych posy­no­dal­nej adhor­ta­cji „Amo­ris Laeti­tia” papie­ża Fran­cisz­ka. Doku­ment ten zawie­ra jed­nak wie­le innych waż­nych tre­ści, któ­re war­to jesz­cze poru­szyć. Dla­te­go w tym roku posta­no­wi­łem uczy­nić je punk­tem wyj­ścia w naszych roz­wa­ża­niach chciał­bym poru­szyć takie tema­ty jak:

 • Ducho­wość mał­żeń­ska i rodzin­na (jak żyć Bogiem w rodzi­nie, nad­przy­ro­dzo­ną komu­nią, Ewan­ge­lią, o modli­twie w rodzi­nie); ducho­wość Krwi Chry­stu­sa a rodzi­na
 • Miłość w mał­żeń­stwie (cier­pli­wość, posta­wa życz­li­wo­ści, uzdro­wie­nie zazdro­ści, bez pokla­sku i uno­sze­nia się pychą, uprzej­mość, hoj­ność, bez prze­mo­cy wewnętrz­nej, prze­ba­cze­nie, cie­szyć się z inny­mi, wszyst­ko wyba­cza, zaufa­nie, żywi nadzie­ję, wszyst­ko prze­trzy­ma).
 • Wzra­stać w miło­ści mał­żeń­skiej (całe życie - wszyst­ko wspól­ne, radość i pięk­no, mał­żeń­stwo z miło­ści, miłość, któ­ra się ujaw­nia i wzra­sta, dia­log, wza­jem­ne zro­zu­mie­nie)
 • Miłość, któ­ra sta­je się owoc­na
 • Umoc­nić wycho­wa­nie dzie­ci (np. edu­ka­cja etycz­na; war­tość sank­cji jako bodź­ca /wymagań/;  cier­pli­wy realizm; życie rodzin­ne jako kon­tekst wycho­waw­czy, edu­ka­cja sek­su­al­na, prze­ka­zy­wa­nie wia­ry itp.)
 • Powo­ła­nie rodzi­ny
 • i inne 🙂 Jestem otwar­ty na pro­po­zy­cje 🙂
 • kon­fe­ren­cje dla mał­żon­ków lub par narze­czeń­skich popro­wa­dzi ks. Ksa­we­ry M. Kuja­wa, CPPS. Po kon­fe­ren­cji będą rów­nież pro­po­zy­cje tema­tów lub pytań na dia­log mał­żeń­ski, któ­ry moż­na prze­pro­wa­dzić wg uzna­nia po kon­fe­ren­cji lub po połu­dniu w wol­nym cza­sie). W reko­lek­cjach będzie do dys­po­zy­cji rów­nież ks. Mar­cin Paw­lic­ki, CPPS, któ­ry będzie czu­wał nad dzieć­mi i będzie odpo­wie­dzial­ny za pro­gram dla nich; oraz ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, CPPS, któ­ry rów­nież od wie­lu lat orga­ni­zu­je reko­lek­cje dla rodzin - będzie on w domu i moż­na do nie­go się zwró­cić o roz­mo­wę czy spo­wiedź. Gdy­by była taka chęć moż­na zor­ga­ni­zo­wać tzw. Godzi­nę Otwar­tych Pytań i Tema­tów). Jeste­śmy otwar­ci na współ­pra­cę w przy­go­to­wa­niu zabaw i rekre­acji… 🙂 Bra­ku­je nam też jesz­cze oso­by gra­ją­cej na gita­rze lub orga­nach do popro­wa­dze­nia śpie­wu np. na litur­gii Mszy Świę­tej.

Dla kogo:

Reko­lek­cje są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim dla rodzin z dzieć­mi ale też mogą w nich uczest­ni­czyć rodzi­ny bez dzie­ci lub narze­cze­ni - pla­nu­ją­cy zawar­cie sakra­men­tu mał­żeń­stwa

Program:

Roz­po­czę­cie o godzi­nie 17:30 w śro­dę 15.07.2020. Moż­na przy­je­chać już po połu­dniu (ale pierw­szy posi­łek to kola­cja ok. 18:30).

Zakoń­cze­nie: oko­ło połu­dnia 19.07.2020. (Rano zapew­nia­my śnia­da­nie i Mszę Świę­tą nie­dziel­ną). Obiad opcjo­nal­nie o 13:00 za dodat­ko­wą opła­tą 20 zł/os. Szcze­gó­ły pro­gra­mu zosta­ną poda­ne póź­niej.

W pro­gra­mie codzien­na Msza Świę­ta z homi­lią (mini­stran­ci mile widzia­ni - ewen­tu­al­nie ze swo­imi kom­ża­mi), spo­tka­nia inte­gra­cyj­ne i rekre­acyj­ne, modli­twa poran­na, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go /w gru­pach kobiet i mężczyzn/, wol­ne popo­łu­dnie, przed kola­cją /dla chętnych/: Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu… Będzie też oka­zja do spo­wie­dzi lub roz­mo­wy: do Waszej dys­po­zy­cji będzie ks. Ksa­we­ry, ks. Mar­cin i ks. Bogu­sław (nale­ży się na zapi­sać na roz­mo­wę, aby dobrze roz­pla­no­wać czas). Będzie też dzień pokut­ny i dzień odno­wie­nia przy­rze­czeń mał­żeń­skich (na tę oka­zję moż­na zabrać lep­szą koszu­lę i kra­wat - pano­wie; a panie - nie­co bar­dziej uro­czy­stą bluz­kę?).

Ofiara za pobyt (całe rekolekcje):

kwo­ta za pobyt i wyży­wie­nie (śnia­da­nia, obia­dy /dwa dania/; kola­cje) bez dese­rów.

Oso­by doro­słe: 300 zł; dzie­ci 0-3 lata: 50 zł; 4-10 lat: 150 zł; dzie­ci 11-18: 200 zł. Jeśli dla kogoś takie kwo­ty były­by pro­ble­mem moż­na zwró­cić się do pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje.

Inne informacje:

 • Infra­struk­tu­ra: Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z małej kuch­ni (np. w celu pod­grza­nia posił­ku dla małe­go dziec­ka; zapa­rze­nia kawy czy her­ba­ty); sko­rzy­sta­nia z lodó­wek na jadal­ni i w małej kuch­ni (np. by prze­cho­wać wła­sny deser).
 • Wokół domu jest duży ogród z nową wia­tą, huś­taw­ka­mi, wie­lo­ma ław­ka­mi, kaplicz­ka­mi itp. - przy­ja­zny dla gości i dzie­ci oraz boisko do pił­ki noż­nej i dru­gie do pił­ki siat­ko­wej, tram­po­li­na. Nowa bra­ma głów­na może być zamknię­ta w cza­sie reko­lek­cji w któ­rych uczest­ni­czą dzie­ci i otwie­ra­na z wewnątrz budyn­ku przez doro­słych uczest­ni­ków.
 • W Oża­ro­wie otwar­to ostat­nio Pły­wal­nię z base­nem głęb­szym dla doro­słych - tory pły­wac­kie i płyt­szym dla dzie­ci, jac­cu­zi itp. atrak­cja­mi. Zachę­ca­my by korzy­stać z róż­nych „atrak­cji” odpo­wie­dzial­nie - sza­nu­jąc zasa­dy bez­pie­czeń­stwa.
 • Bez­pie­czeń­stwo: Jeśli ktoś z Pań­stwa w ostat­nich dwóch tygo­dniach wie, że miał kon­takt z osobą/osobami cho­ry­mi na Covid-19, nie­ste­ty, nie może uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach chy­ba że miał robio­ne testy i Sane­pid potwier­dził ich nega­tyw­ny wynik i zwol­nił z kwa­ran­tan­ny. Licz­ba uczest­ni­ków zosta­ła ogra­ni­czo­na do poło­wy tej licz­by, któ­ra była zwy­kle, aby zapew­nić mini­mal­ny „dystans spo­łecz­ny”. Wcho­dząc do domu nale­ży obo­wiąz­ko­wo dokład­nie zde­zyn­fe­ko­wać ręce - naj­le­piej je jesz­cze dobrze umyć. Pro­si­my by w przy­pad­ku zaob­ser­wo­wa­nia u sie­bie np. wyso­kiej tem­pe­ra­tu­ry lub innych obja­wów osio­wych cho­ro­by Covid-19 nie lek­ce­wa­żyć takich obja­wów ale zacho­wy­wać się odpo­wie­dzial­nie [np. tele­fon do pro­wa­dzą­cych]. Dobrze jest zabrać z sobą wła­sny ter­mo­metr.
 • W tym roku - ze wzglę­du na zagro­że­nie Covid-19 dłu­go nie wie­dzie­li­śmy czy reko­lek­cje się odbę­dą i w związ­ku z tym może­my mieć mniej­szą ilość nie tyl­ko uczest­ni­ków ale i ani­ma­to­rów czy opie­ku­nów - stąd opie­ka nad dzieć­mi może być ogra­ni­czo­na tyl­ko do star­szych dzie­ci - w przy­pad­ku naj­młod­szych dzie­ci mogą one pozo­sta­wać pod opie­ką rodzi­ców. Jak wia­do­mo - im młod­sze dzie­ci - tym wię­cej wyma­ga­ją opie­ku­nów.
 • Dojazd: Wszel­kie infor­ma­cje o dojeź­dzie znaj­du­ją się w zakład­ce „Kon­takt”.

Zapisy „last minute” (9.07.2020 - jeszcze ok. 10 miejsc):

Na E-mail: ksavercpps@gmail.pl (należy podać nazwisko rodziny, imiona męża, żony; imiona dzieci i ich wiek. Telefon kontaktowy ks. Ksawery 518 57 55 47 . Można też zapisać się na Recepcji naszego Domu - zob. zakładkę „Kontakt”.

Po upewnieniu się że są jeszcze miejsca - na konto Konto bankowe (PKO BP):  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202  - Dom Rekolekcyjno-Formacyjny - należy wpłacić zadatek (bezzwrotny w przypadku rezygnacji) - 200 zł.  W tytule prosimy wpisać Rekolekcje Rodzin 15-19.07 i nazwisko rodziny.

(Musimy wcześniej zakupić część potrzebnych na rekolekcje rzeczy/produktów itp.)

 

Zdję­cia i infor­ma­cje zawar­te na tej stro­nie są zastrze­żo­ne i obję­te ochro­ną danych oso­bo­wych - mają słu­żyć  wyłącz­nie dla celu infor­ma­cji o reko­lek­cjach dla rodzin, mał­żeństw, rodzin z dzieć­mi i narze­czo­nych.                                                  -  reko­lek­cje dla  rodzin z dzieć­mi

Bookmark and Share
Infor­ma­cje o spo­tka­niu
Wyda­rze­nie
Reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi oraz narze­czo­nych
Miej­sce
Oża­rów Mazo­wiec­ki, Zamoy­skie­go 19,mazo­wiec­kie-05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
Roz­po­czę­cie:
15 Lipiec 2020
Koniec:
19 Lipiec 2020