Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - 2020 rok

 Wspólnota Krwi Chrystusa

Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w czter­dzie­sto­dnio­wym nie­ustan­nym nabo­żeń­stwie w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du jak też o łaskę nawró­ce­nia dla nas przez tę pró­bę wia­ry. Wszel­kie szcze­gó­ły ini­cja­ty­wy u ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nów WKC oraz u oso­by koor­dy­na­cyj­nej tę ini­cja­ty­wę, Marii Krat­kow­skiej WKC z Ploc­ka: e-mail: maria.kratkowska@tlen.pl tel. 665 716 943

Modli­twa do św. Kaspra w cza­sach epi­de­mii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okre­sie udrę­ki pro­si­my Cie­bie, abyś wsta­wiał się za nami do nasze­go Ojca Nie­bie­skie­go.

Pod­czas wygna­nia doświad­czy­łeś bólu uwię­zie­nia i roz­sta­nia z rodzi­ną. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy są teraz pod­da­ni kwa­ran­tan­nie i nie mogą swo­bod­nie się poru­szać.

Powie­dzia­łeś, że wszy­scy jeste­śmy cho­ry­mi  w wiel­kim szpi­ta­lu świa­ta. Teraz dra­ma­tycz­nie doświad­cza­my tej rze­czy­wi­sto­ści. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich cho­rych i za wszyst­kich, któ­rzy opie­ku­ją się nimi ponad wła­sne siły.

Przy­po­mnia­łeś nam, że myśl o śmier­ci jest świet­nym dorad­cą. Śmierć jest nam teraz bli­ska. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy umar­li, a tak­że za tych, któ­rzy ich opła­ku­ją.

Za Two­im  wsta­wien­nic­twem, św. Kasprze, szu­ka­my schro­nie­nia w ranach nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa i ufa­my mocy Krwi nasze­go Odku­pi­cie­la.

Św. Kasprze módl się za nami.

AMEN               (Za zgo­dą Kurii Gene­ral­nej CPPS marzec 2020 r)

 

Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka ! ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS


Z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my i pole­ca­my modli­twie przed Panem śp.

Heliodora Sikorski, który odszedł do Domu Pana !

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
Były ani­ma­tor die­ce­zjal­ny WKC i Pod­re­gio­nu bar­dzo szla­chet­ny czło­wiek. Dzię­ku­ję Bogu za Jego służ­bę w naszej Wspól­no­cie. Zachę­cam do modli­twy i Komu­nii Świę­tej w Jego inten­cjach. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz Mu dać Panie a Świa­tłość Wie­ku­ista nie­chaj Mu świe­ci.
Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem. Ks.Bogusław cpps

Klik­nij w klep­sy­drę w poniż­szy link:
https://nekrolog.eklepsydra.pl/ords/f?p=EKLEPSYDRA:ELEKTRONICZNE:::::POWIADOMIENIE:WKSJ5VF9S5IP
Helio­dor Sikor­ski eKlep­sy­dra

Śp. Helio­dor Sikor­ski uro­dził się 24.01.1944 roku zmarł 14.03.2020 roku w War­sza­wie. |Był puł­kow­ni­kiem Woj­ska Pol­skie­go, wykła­dow­cą Cen­trum Dosko­na­le­nia Ofi­ce­rów w Rem­ber­to­wie. Do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wstą­pił w 2001 roku. Był ani­ma­to­rem WKC w die­ce­zji War­szaw­skiej, a potem ani­ma­to­rem Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go.

Szla­chet­ność jego ser­ca okre­śla­ją takie czy­ny jak kwe­sto­wa­nie na Dom dla bez­dom­nych na ul. Żyt­niej w War­sza­wie. Piel­grzy­mo­wa­ła pie­szo do Czę­sto­cho­wy i Wil­na. Opie­ko­wał się Ewą Gro­chal­ską w Jej dniach cho­ro­by, człon­ki­nią WKC i para­fian­ką para­fii Boga­ro­dzi­cy Matyi w War­sza­wie.

Będąc 29 lat w służ­bie Woj­ska Pol­skie­go rezy­gnu­je z pro­po­no­wa­nej karie­ry, ponie­waż obie­cał swo­je­mu bra­tu, że zaopie­ku­je się szwa­gier­ka­mi po śmier­ci swo­je­go bra­ta. Skła­da rezy­gna­cję z pra­cy w woj­sku i zaopie­ko­wał się Ewą i Agniesz­ką, któ­re trak­to­wał jak przy­bra­ne cór­ki. Są One tutaj razem z nami na modli­twie. Opie­ko­wał się też swo­imi rodzi­ca­mi i brać­mi swo­jej żony Ali­cji. Był obo­wiąz­ko­wym, odpo­wie­dzial­nym, nie narze­kał i nie rzu­cał słów na wiatr.

Pie­lę­gniar­ka, któ­ra przy­szła pod­łą­czać kro­plów­kę dla śp, Helio­do­ra powie­dzia­ła: „Pod­łą­cza­łam mu kro­plów­kę, a On zasnął”. A żona Ali­cja opo­wia­da, że w ostat­nim cza­sie : „Czę­sto robił znak Krzy­ża drżą­cą ręką przy poże­gna­niu z Nią, pod­no­sił obra­zek św. Kaspra i przy­ci­skał do pier­si”. To było jed­no z ostat­nich spo­tkań z br. Helio­do­rem Jego żony Ali­cji[1].

 

Jego życie pró­bo­wał­bym pod­su­mo­wać  nastę­pu­ją­cy­mi sło­wa­mi:

 

1.Przeżył życie pięk­nie.

2.Przeżył życie na wzór Chry­stu­sa, prze­szedł dobrze czy­niąc, zosta­wia­jąc za sobą śla­dy Dobra!

  1. Myślę, że Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły , Żywy, któ­ry obie­cał nam miesz­kań wie­le w nie­bie przyj­mie Go do swo­je­go Domu. Dzię­ku­ję Bogu Jedy­ne­mu i Wszech­mo­gą­ce­mu za takich świec­kich apo­sto­łów i takich kato­li­ków, żyją­cych w pośrod­ku świa­ta, za takie oso­by żyją­ce Sło­wem Boga i ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa. Mam nadzie­ję że śp. Br. Helio­dor będzie nadal opie­ko­wał naszą Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w całym Pod­re­gio­nie.                                                        Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

[1] Roz­mo­wa A. Sikorska,15.03.2020.

----------------------------

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC

oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

Najbliższy Dzień skupienia  w Ożarowie Maz.

W Domu Misyj­nym w Oża­rów Maz. w  2020 roku:

                                     19-21.06.2020;

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC i Chęt­nych Kapła­nów  prze­nie­sio­ne do Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie w ter­mi­nie 16-19.06.2020 r.

27-30.04.2020 Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz. 1-3.05.2020 Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie

28.06.2020 Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?


Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi

BKJ
Pod tym lin­kiem są zdję­cia z  roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Maryi Mat­ki  i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Waw­rzy­sze­wie w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim 07.03.2019 r.
Pozdra­wiam. Bogu­sław cpps
27.10.2019 r. godz. 17.00 roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Dzie­ka­no­wie Leśnym para­fii Mat­ki Bożej kró­lo­wej Rodzin.
------------------------------------

Program dla Dzieci:

Reko­lek­cje dla dzie­ci: 17-21.02.2020 r. w Oża­ro­wie Maz. kon­takt ks. Zbi­gniew

 


Program dla Młodzieży:

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Maz. pro­wa­dzi ks. Zbi­gniew CPPS end…10-13.02.2020 r.


Program dla Małżeństw, rodzin

i Narzeczonych:

7-9.02.2020 Reko­lek­cje dla mał­żeństw  i narze­czo­nych PP. Puli­kow­skich w Oża­ro­wie Maz.

14-19.07.2020 Reko­lek­cje dla Rodzin w Oża­ro­wie Maz. I tur­nus ks. Ksa­we­ry CPPS

11 -16.08.2020 Reko­lek­cje dla Rodzin w Oża­ro­wie Maz. II tur­nus Ks. Bogu­sław CPPS

 


Prośba o modlitwę:

Naj­pierw modli­my się za Wszyst­kich naszych człon­ków WKC i sym­pa­ty­ków.

Jubileusze, niedziele misyjne ważne terminy:

 

Pozdra­wiam ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS Wasz mode­ra­tor WKC


 

 

 

Bookmark and Share

Komentarze wyłączone

Komentarze wyłączone. Nie możesz pisać komentarzy w tym wpisie.