Sprawy bieżące Dzień Skupienia WKC 22-24.03.2019 r. Temat : „ Duch Święty w modlitwie”

 Wspólnota Krwi Chrystusa

moż­na wsta­wić wpis do prze­nie­sie­nia na stro­nę kra­jo­wą …

Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na:

Plan Dna Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Oża­rów Maz.

Dni Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC

oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Oża­rów Maz.

22-24.03.2019 r.

Temat : Duch Świę­ty w modli­twie

Sło­wo Życia: Słu­chaj, Izra­elu (Pwp 6,3)

Rozważanie wspólne w grupach (Rz 8, 18-30)

Pią­tek  22.02.19 r.

18.00 Msza św.

18.45 Kola­cja

20.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu       i Radą Kra­jo­wą  WKC 

20.15 Kon­fe­ren­cja dla człon­ków, kan­dy­da­tów WKC, oraz uczest­ni­ków sku­pie­nia 

21.00 Dro­ga krzy­żo­wa z modli­twą o uzdro­wie­nie

Apel Jasno­gór­ski

22.00 Cisza noc­na !

Oka­zja do roz­mów ducho­wych  i Sakra­men­tu Poku­ty !

Sobo­ta 23.02.19 r.

Cisza do  kola­cji !

8.00 Jutrz­nia

8.30 śnia­da­nie (podział na gru­py)

9.30-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze sku­pie­nia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja z warsz­ta­ta­mi na temat rela­cji wspól­no­to­wych  cześć I (Edy­ta T.[1])

11.45 Prze­rwa

12,00 Msza św.

13.00 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpo­czy­nek

15.30 cześć II Kon­fe­ren­cja (Edy­ta T.)

17.00 prze­rwa

17.30 Kon­fe­ren­cja: „Moc Ducha Świę­te­go w Sło­wie Bożym” i spra­wy bie­żą­ce. Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

18.30 - kola­cja

19.30 Rozważanie Pisma Świętego w grupach (Ef 6, 10-20)

20.30 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu kapli­ca

22.00 Apel Jasno­gór­ski i zakoń­cze­nie Ado­ra­cji

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 24.02.19 r.

7.30 Msza św.

8.30 Śnia­da­nie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły ani­ma­to­ra

10.00 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków sku­pie­nia-aula

11.45 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia sku­pie­nia

13.30 Naro­do­wy Marsz Życia w War­sza­wie

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia.

Rada Pod­re­gio­nu WKC Oża­rów Maz.

 AMDG !

[1] Dzien­ni­karz, tłu­macz ewan­ge­li­za­cyj­ny, zespół muzycz­ny „Głos Świa­tła”.


Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi

BKJ
Pod tym lin­kiem są zdję­cia z  roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Maryi Mat­ki  i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Waw­rzy­sze­wie w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim 07.03.2019 r.
Pozdra­wiam. Bogu­sław cpps
------------------------------------
Ser­decz­nie Zapra­sza­my człon­ków, sym­pa­ty­ków i zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa !Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa !
 
Bookmark and Share