Sprawy bieżące - Dzień Skupienia - 31.05-02.06.2019. Temat: „Maryja oblubienicą Ducha Świętego” – maj

 Wspólnota Krwi Chrystusa

moż­na wsta­wić wpis do prze­nie­sie­nia na stro­nę kra­jo­wą …

Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na:

naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach 31.05-02.06.2019.

Wcze­śniej mamy reko­lek­cje WKC dla ani­ma­to­rów 27-30.04.2019 oraz Zebra­nie Kra­jo­we WKC 1-3.05.2019 w Swa­rze­wie w domu św. Józe­fa.

Wszel­kie wyda­rze­nia bie­żą­ce w całej Pol­sce są rela­cjo­no­wa­ne na stro­nie kra­jo­wej WKC >odkupieni.pl<

Patrz wyżej  zakład­ka Wspól­no­ta Krwi Chrystusa(WKC) !!!


Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi

BKJ
Pod tym lin­kiem są zdję­cia z  roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Maryi Mat­ki  i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Waw­rzy­sze­wie w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim 07.03.2019 r.
Pozdra­wiam. Bogu­sław cpps
------------------------------------
Ser­decz­nie Zapra­sza­my człon­ków, sym­pa­ty­ków i zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa !Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa !
 
Bookmark and Share