Sprawy bieżące - Wakacje i jesień 2019 rok

 Wspólnota Krwi Chrystusa

 

Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na:

naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC

oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

W Domu Misyj­nym w Oża­rów Maz. w  waka­cje i na jesień 2019 roku

4-6.10.2019 r ; 15-17.11.2019 ; 21-23.02.2020 ; 13-15.03.2020; 19-21.06.2020;

26.10.2019 r. Dzień sku­pie­nia jed­no­dnio­wy dla die­ce­zji war­szaw­skiej WKC i war­szaw­sko-pra­skiej WKC

18-21.11.2019 Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC i Chęt­nych

30.11.2019 Warsz­ta­ty Komu­ni­ka­cji Ser­cem (Edy­ta Tom­bar­kie­wicz)

14/15.12.2019 Noc­ne Czu­wa­nie WKC Jasna Góra

27-30.04.2020 Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz. 1-3.05.2020 Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie

28.06.2020 Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?


Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi

BKJ
Pod tym lin­kiem są zdję­cia z  roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Maryi Mat­ki  i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Waw­rzy­sze­wie w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim 07.03.2019 r.
Pozdra­wiam. Bogu­sław cpps
------------------------------------

Program dla Dzieci:

Pla­kat na Świę­to Dzie­ci 2019

 ŚWIĘTO DZIECI 9.07 – 13.07 . 2019

Dzie­ci z Fati­my – Poznaj potę­gę miło­ści Maryi


Program dla Młodzieży:

Ogni­sko­we dni mło­dych w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 5 – 8. 07.2019

Poznaj potę­gę miło­ści Maryi ” Fatim­skie Orę­dzie ”

PLAKAT dla MŁ.

15-18.08.2019 Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa Czę­sto­cho­wa


Program dla Małżeństw, rodzin

i Narzeczonych:

16-21.07.2019 Reko­lek­cje dla Rodzin w Oża­ro­wie Maz.

29.07 -03.08.2019 Reko­lek­cje dla Rodzin w Oża­ro­wie Maz.

7-9.02.2020 Reko­lek­cje dla mał­żeństw  i narze­czo­nych PP. Puli­kow­skich w Oża­ro­wie Maz.


Prośba o modlitwę:

Naj­pierw modli­my się za Wszyst­kich cho­rych naszych człon­ków WKC i sym­pa­ty­ków. Pole­cam tutaj szcze­gól­nie s. Halin­kę Drze­wa­szew­ską z Płoc­ka.

Jubileusze, niedziele misyjne ważne terminy:

16.06.2019 - 30 lat WKC w Płoc­ku na Sta­ni­sła­wów­ce

28.07.2018 - 25 lat WKC w Kate­drze Płoc­kiej

11.08.2019 - Nie­dzie­la Misyj­na WKC w Płoń­sku

01-21.09.2019 - Zebra­nie Gene­ral­ne Wybor­cze Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Czę­sto­cho­wa i Zako­pa­ne

13-15.09.2019 - Tri­du­um przed Odpu­stem Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go w Olec­ku

29.09-03.10.2019 - Reko­lek­cje CPPS Pro­win­cji Pol­skiej w Czę­sto­cho­wie

BKJ !

Pozdra­wiam ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS Wasz mode­ra­tor WKC


Zapraszamy na trzydniowe rekolekcje w drodze
w dn. 21-23.06.2019 „Serce w serce”.

Swa­rze­wo - Oża­rów - Nie­po­ka­la­nów - Ostroż­ne - Swa­rze­wo

Pro­gram piel­grzym­ki - reko­lek­cji w dro­dze: Zapra­sza­my tez chęt­nych na miej­scu aby wzie­li udział.

21.06.2019 Pią­tek:

Prze­jazd na tra­sie Swa­rze­wo - Oża­rów
14.00 Obiad
15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia z krót­kim Orę­dziem s.Faustyny
17.00 Msza Świę­ta z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła ( Kaza­nie + krót­ka Ado­ra­cja z modli­twą ) ks. Zbi­gniew + Dobra Nowi­na
18.30 Kola­cja
20.00 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa na zewnątrz bło­go­sła­wień­stwo indy­wi­du­al­ne reli­kwią św Kaspra ( ks Bogu­sław ) bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem ks Bogu­sław i ks Zbi­gniew

21.30 Apel Jasno­gór­ski ks Zbi­gniew na zewnątrz przy figu­rze Mat­ki i Kró­lo­wej Poko­ju może­my odmó­wić cząst­kę różań­ca św, następ­nie wyru­szyć pro­ce­syj­nie aby poświę­cić figur­kę św Józe­fa przy sta­wi­ku, odmó­wić lita­nie i pośpie­wać przy figur­ce wspól­na aga­pa ( kawa, cher­ba­ta + cia­stecz­ko )

22.06.2019 Sobo­ta
7.30 Jutrz­nia z komen­ta­rzem „Sło­wo na dzień dobry ” Dobra Nowi­na ks Zbi­gniew
8.00 Śnia­da­nie
9.30 Wyjazd do Nie­po­ka­la­no­wa
11.00 Msza w kapli­cy o. Mak­sy­mi­lia­na ( Kaza­nie ks. Bogu­sław )
15.00 powrót
15.45 obiad
18.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z modli­twą o uwol­nie­nie przez Krew Chry­stu­sa ( Ewen­tu­al­nie modli­twa wsta­wie­ni­cza ? ) ks. Zbi­gniew i ks Bogu­sław

20.00 Wspól­ny grill na świe­żym powie­trzu, wie­czór śpie­wu i wspól­ne­go spo­tka­nia przy ogni­sku.

23.06.2019 NIEDZIELA
7.30 Śnia­da­nie
8.30 Wyjazd do Ostroż­ne­go
11.00 Msza Świę­ta ks. Zbi­gniew i ks Bogu­sław
Czas wol­ny
14.00 Powrót do Swa­rze­wa­Wy­ży­wie­nie:
2 x śnia­da­nie
2 x obiad
1 x kola­cja
1 x grill

Noc­le­gi x 2 (Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim)

Pod­czas prze­jaz­dów wyży­wie­nie we wła­snym zakre­sie

Są miej­sca w auto­bu­sie dla tych któ­rzy by chcie­li z nami jechać z Oża­ro­wa do Nie­po­ka­la­no­wa.

Bookmark and Share