Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - 2019/20 rok

 Wspólnota Krwi Chrystusa

 

Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na:

naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC

oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

Najbliższy Dzień skupienia  w Ożarowie Maz.

24-26.01.2020

W Domu Misyj­nym w Oża­rów Maz. w  2020 roku

  21-23.02.2020 ; 13-15.03.2020; 19-21.06.2020;

26.10.2019 r. Dzień sku­pie­nia jed­no­dnio­wy dla die­ce­zji war­szaw­skiej WKC i war­szaw­sko-pra­skiej WKC w para­fii Boga­ro­dzi­cy Dzie­wi­cy Maryi w War­sza­wie. Roz­po­czę­cie o godz. 9.00 zakoń­cze­nie o 15.00 Msza świę­tą.

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC i Chęt­nych Kapła­nów  prze­nie­sio­ne do Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie w ter­mi­nie 16-19.06.2020 r.

27-30.04.2020 Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz. 1-3.05.2020 Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie

28.06.2020 Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?


Rozpoczęcie Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Przenajdroższej Krwi

BKJ
Pod tym lin­kiem są zdję­cia z  roz­po­czę­cia pere­gry­na­cji obra­zu Maryi Mat­ki  i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Waw­rzy­sze­wie w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim 07.03.2019 r.
Pozdra­wiam. Bogu­sław cpps
27.10.2019 r. godz. 17.00 roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Dzie­ka­no­wie Leśnym para­fii Mat­ki Bożej kró­lo­wej Rodzin.
------------------------------------

Program dla Dzieci:

Reko­lek­cje dla dzie­ci: 17-21.02.2020 r. w Oża­ro­wie Maz. kon­takt ks. Zbi­gniew

 

 


Program dla Młodzieży:

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Maz. pro­wa­dzi ks. Zbi­gniew CPPS end…10-13.02.2020 r.


Program dla Małżeństw, rodzin

i Narzeczonych:

7-9.02.2020 Reko­lek­cje dla mał­żeństw  i narze­czo­nych PP. Puli­kow­skich w Oża­ro­wie Maz.

14-19.07.2020 Reko­lek­cje dla Rodzin w Oża­ro­wie Maz. I tur­nus ks. Ksa­we­ry CPPS

11 -16.08.2020 Reko­lek­cje dla Rodzin w Oża­ro­wie Maz. II tur­nus Ks. Bogu­sław CPPS

 


Prośba o modlitwę:

Naj­pierw modli­my się za Wszyst­kich naszych człon­ków WKC i sym­pa­ty­ków.

Jubileusze, niedziele misyjne ważne terminy:

 

Pozdra­wiam ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS Wasz mode­ra­tor WKC


 

 

 

Bookmark and Share