Uwaga ! ZMIANA TERMINÓW NOCNYCH CZUWAŃ I MSZY ŚWIĘTYCH KU CZCI KRWI CHRYSTUSA !!!


Uwaga !

ZMIANA TERMINÓW NOCNYCH CZUWAŃ I MSZY ŚWIĘTYCH KU CZCI KRWI CHRYSTUSA !!!

NOCNE CZUWANIE:

09.03.2019;

13.04.2019; 

04.05.2019;

08.06.2019;

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (II-GA NIEDZIELA MIESIĄCA):

10.03.2019;

14.04.2019;

05.05.2019;

09.06.2019;

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00 Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji dziew­cząt i kobiet w sta­nie bło­go­sła­wio­nym oraz dzie­ci któ­rych ich życie jest zagro­żo­ne.

Bookmark and Share