Plan Czuwania 13.04.2019 i 14.04.2019 Niedziela ku czci Krwi Chrystusa w Ożarowie Maz.


Uwaga !

ZMIANA TERMINÓW NOCNYCH CZUWAŃ I MSZY ŚWIĘTYCH KU CZCI KRWI CHRYSTUSA !!!

NOCNE CZUWANIE:

13.04.2019; 

04.05.2019;

08.06.2019;

MSZA ŚW. KU CZCI KRWI CHRYSTUSA (II-GA NIEDZIELA MIESIĄCA):

10.03.2019;

14.04.2019;

05.05.2019;

09.06.2019;

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@odkupieni.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00 Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji dziew­cząt i kobiet w sta­nie bło­go­sła­wio­nym oraz dzie­ci któ­rych ich życie jest zagro­żo­ne.


Niedziela ku czci Krwi Chrystusa

Miej­sce: Oża­rów Mazo­wiec­ki, kapli­ca Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, uli­ca Zamoy­skie­go 19

Data: 10.03.2019.

Zapro­sze­ni: Wszy­scy.

Pro­gram:

14:00 Kon­fe­ren­cja

15:00 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa - dro­ga miło­ści. Prze­rwa - her­bat­ka i spra­wy na fur­cie…

16:15 Ado­ra­cja Pana Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła

--------------------------------------------------------------------------------

NOCNE CZUWANIE – BYĆ „Z” JEZUSEM I DLA JEZUSA

Plan Czu­wa­nia 13.04 . 2019 OŻARÓW MAZOWIECKI

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA – W INTENCJI WSZYSTKICH OSÓB UZALEŻNIONYCH I ZAGUBIONYCH W WSZELKICH UŻYWKACH TEGO MODERNISTYCZNEGO I GRZESZNEGO ŚWIATA

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z tema­tem

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czu­wa­nia )

21,30 Ado­ra­cja Krzy­ża

22,00 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbi­gniew

Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kan­dy­da­tów

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Oża­ro­wa

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w mil­cze­niu.

1,00 - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go pro­wian­tu.

2,00 - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kan­dy­da­tów

3,00 - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez Gru­pę modli­tew­ną z Wier­szy

4,00 - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00 - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czu­wa­nia

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00 Tym razem będzie­my się modlić w inten­cji ludzi zagu­bio­nych i uza­leż­nio­nych w róż­nych swo­ich nało­gach, o dar wol­no­ści dla nich i łaskę nawró­ce­nia i sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu spo­wie­dzi, oraz w waszych oso­bi­stych inten­cjach.

 

 

Bookmark and Share