Nocne czuwanie 20/21 luty 2021 r. - program szczegółowy

     „NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ ” Ser­decz­nie Zapra­sza­my mło­dzież i doro­słych, na noc­ne czu­wa­nie w naszym Domu Misyj­nym św Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie.  20/21.02.2021 Czu­wa­nie poprze­dzi: Spo­tka­nie mło­dzie­żo­we o godz. 15.00 20. 00 – […]

     „NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ ”

Ser­decz­nie Zapra­sza­my mło­dzież i doro­słych, na noc­ne czu­wa­nie w naszym Domu Misyj­nym św Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie.  20/21.02.2021

Czu­wa­nie poprze­dzi: Spo­tka­nie mło­dzie­żo­we o godz. 15.00

20. 00 – Wpro­wa­dze­nie do Ado­ra­cji, zapo­zna­nie się, śpiew „ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mt 18,20

PROGRAM NOCNEGO CZUWANIA W INTENCJI UMOCNIENIA I POGŁĘBIENIA NASZEJ WIARY JAK RÓWNIEŻ WYPROSZENIA ŁASKI NAWRÓCENIA DLA NIEWIERZĄCYCH ZAGUBIONYCH W NASZYCH RODZINACH I  NASZYM SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WSZELKIE PROFANACJE W NASZYM KRAJU

20.00 – Wpro­wa­dze­nie do Ado­ra­cji, zapo­zna­nie się, śpiew „ Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” Mt 18,20 ( Świa­dec­twa )

21.00 – Jasno­gór­ski Apel (Zapro­sze­nie Maryi do czu­wa­nia razem z nami )

21.30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu ( Modli­twa o dar ado­ra­cji, uwiel­bie­nia i dzięk­czy­nie­nia ) pro­wa­dzą­cy, czas spo­wie­dzi roz­mów ducho­wych.

22,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez ( Kasię i Beatę )

23.00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez ( mło­dzież z kle­ry­kiem br Janem )

23.45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii.

24.00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści (Paster­ka)

1. 00  - Kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w mil­cze­niu.

            Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kon­sump­cja wła­sne­go pro­wian­tu.

1. 30  - Wspól­ny pro­gram pro­wa­dzi ( modli­tew­na gru­pa WKC z Wier­szy )

2. 30  - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez Oża­row­ską gru­pę WKC lub wspól­no­tę domu

            Misyj­ne­go ( Róża­niec Krwi Chry­stu­sa o więk­szą wia­rę nadzie­ję i miłość )

3. 30  - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez ochot­ni­ków czu­wa­nia

            ( Koron­ka Boże­go Miło­sier­dzia o łaskę nawró­ce­nia dla tych któ­rzy jesz­cze

            nie otwo­rzy­li swe­go ser­ca na miłość i miło­sier­dzie Pana Boga,

            któ­rzy jesz­cze nie sko­rzy­sta­li z sakra­men­tu spo­wie­dzi)

4. 30  - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5. 00  - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie.

             Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji, - Te Deum .

             Bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie ( indy­wi­du­al­ne )

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie  nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go.    Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie.

Dom Misyj­ny, Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00

Bookmark and Share