Misyjne Msze Święte Wieczyste

Każdego roku w różnych miejscach świata, kapłani ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, odprawiają 4 tys. Mszy św. w intencji wszystkich zapisanych do księgi Mszy św. Wieczystej. Stypendia są przeznaczane na dzieła misyjne, które księża prowadzą. Zamów Mszę św. Wieczystą.

Co to jest Msza Św. Wieczysta?

Msza św. wieczysta okładka

Potwier­dze­nie o wpi­sa­niu do koła Misyj­nych Mszy św. wie­czy­stych

Każ­de­go roku w róż­nych miej­scach świa­ta, kapła­ni ze Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, odpra­wia­ją 4 tys. Mszy św. w inten­cji wszyst­kich zapi­sa­nych do księ­gi Mszy św. Wie­czy­stej.

Sty­pen­dium ofia­ro­daw­cy za odpra­wie­nie Mszy Świę­tej nie nale­ży trak­to­wać jako for­my „zapła­ty”. Nie moż­na bowiem „kupić” lub „sprze­dać” łask Bożych. A jed­nak trze­ba pamię­tać, że Misjo­na­rze spra­wu­ją­cy Mszę Świę­te Wie­czy­ste, z tych wła­śnie ofiar pro­wa­dzą dzie­ła misyj­ne, któ­re bez wspar­cia nie mogły­by się wła­ści­wie roz­wi­jać. Ta ofia­ra jest tak­że wyra­zem Wasze­go zaan­ga­żo­wa­nia i uczest­nic­twa w dzie­le misyj­nym Misjo­na­rzy i całe­go Kościo­ła.

Niech więc ofia­ra ta będzie dana w wol­no­ści, w spo­sób rado­sny i dobro­wol­ny, według wła­snych moż­li­wo­ści i chę­ci.

Do cze­go zachę­ca udział w Mszach Świę­tych Wie­czy­stych? Zapi­sa­nie bli­skich osób do księ­gi Mszy Św. Wie­czy­stej nie zwal­nia z obo­wiąz­ku oso­bi­stej modli­twy za te oso­by, ale wła­śnie mobi­li­zu­je i zachę­ca do jesz­cze bar­dziej świa­do­mej modli­twy i czę­ste­go przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. w inten­cjach tych osób.

Niech Boska Krew będzie dla nas źró­dłem wszel­kie­go bło­go­sła­wień­stwa”.
św. Kasper del Bufa­lo

Msze św. moż­na zama­wiać pod nastę­pu­ją­cym adre­sem (listow­nie, tele­fo­nicz­nie, ema­ilem, lub przez poniż­szy for­mu­larz):

Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 19
05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel.: +48 (22) 722 12 57

Kon­to ban­ko­we:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

Bóg zapłać za zło­żo­ną ofia­rę!


Zamówienie Mszy św. Wieczystej

Przyj­mu­je­my inten­cje Mszy św. Wie­czy­stej za oso­by żyją­ce oraz za oso­by zmar­łe.

Pro­szę podać dane kon­tak­to­we oso­by zama­wia­ją­cej, gdyż wysy­ła­my listow­nie kar­ty potwier­dza­ją­ce przy­ję­cie inten­cji.

* (wyma­ga­ne)

Na adres ema­il zosta­nie prze­sła­ny nr kon­ta ban­ko­we­go oraz kopia wpro­wa­dzo­nych danych.

Pro­szę poda­wać tyl­ko Imię i Nazwi­sko danej oso­by.

W przy­pad­ku osób zmar­łych pro­szę o umiesz­cze­nie skró­tu „ś.p.” przy oso­bie.

Wysta­wia­my potwier­dze­nia też na okre­ślo­ną datę np. jeże­li chce­my dać komuś w pre­zen­cie w dniu ślu­bu, uro­dzin, I Komu­nii Świę­tej czy innej oka­zji.

W przy­pad­ku pytań pro­szę o wpi­sa­nie ich w powyż­szym polu.

Bookmark and Share