III Niedziele ku czci Krwi Chrystusa

BKJ !
Dro­dzy ani­ma­to­rzy WKC szcze­gól­nie war­szaw­scy chcie­li­by­śmy Wam prze­ka­zać do wia­do­mo­ści, że do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go 2018 Msze św. ku czci Krwi Chry­stu­sa będą mia­ły ter­mi­ny zmien­ne i nie będą jak to było dotych­czas zwy­kle w trze­cią nie­dzie­lę mie­sią­ca. Naj­bliż­sza Msza św. ku czci Krwi Chry­stu­sa będzie połą­czo­na z czu­wa­niem noc­nym 03.11.2018 r. W aktu­al­no­ściach naszej stro­ny inter­ne­to­wej poda­je­my szcze­gó­ło­wy plan tego nabo­żeń­stwa.
Pozdra­wia­my w Krwi Chry­stu­sa . Wspól­no­ta Domu Misyj­ne­go w. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go

Bookmark and Share