Aktualności Archiwum

 • Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29-31.01.2021 29-31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ! Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; […]

  Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29-31.01.2021 r. przeniesione do Częstochowy

  Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29-31.01.2021 29-31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ! Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; […]

  Czytaj dalej...

 • Link do trans­mi­sji: www.facebook.com/mlodziwkc

  Sylwester i Nowy Rok - transmisja

  Link do trans­mi­sji: www.facebook.com/mlodziwkc

  Czytaj dalej...

 • Tutaj moż­na obej­rzeć nasze bożo­na­ro­dze­nio­we kolę­do­wa­nie w języ­ku pol­skim i chor­wac­kim.

  Kolędowanie

  Tutaj moż­na obej­rzeć nasze bożo­na­ro­dze­nio­we kolę­do­wa­nie w języ­ku pol­skim i chor­wac­kim.

  Czytaj dalej...

 • Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z trans­mi­sji Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze na kana­le youtu­be: https://youtu.be/wJFxJjTob9o Pro­gram Czu­wa­nia moż­na na odna­leźć na stro­nie WKC: http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/nocne-czuwanie-wkc-na-jasnej-gorze-1213-grudnia-2020r.html Aby obej­rzeć trans­mi­sję wystar­czy klik­nąć w ikon­kę poni­żej:

  Transmisja Czuwania WKC na Jasnej Górze 12/13 grudnia 2020 r.

  Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z trans­mi­sji Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze na kana­le youtu­be: https://youtu.be/wJFxJjTob9o Pro­gram Czu­wa­nia moż­na na odna­leźć na stro­nie WKC: http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/nocne-czuwanie-wkc-na-jasnej-gorze-1213-grudnia-2020r.html Aby obej­rzeć trans­mi­sję wystar­czy klik­nąć w ikon­kę poni­żej:

  Czytaj dalej...

 • Zbli­ża się świę­to patro­na nasze­go Domu - św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ne ogra­ni­cze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni udział w tej uro­czy­sto­ści więk­szej licz­bie wier­nych, infor­mu­je­my, że będzie moż­na w niej uczest­ni­czyć za pośred­nic­twem […]

  Transmisja odpustu św. Franciszka Ksawerego w dniu 3.12.2020 r.

  Zbli­ża się świę­to patro­na nasze­go Domu - św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ne ogra­ni­cze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni udział w tej uro­czy­sto­ści więk­szej licz­bie wier­nych, infor­mu­je­my, że będzie moż­na w niej uczest­ni­czyć za pośred­nic­twem […]

  Czytaj dalej...

 • Ze wzglę­du na aktu­al­ną sytu­ację epi­de­micz­ną, pla­no­wa­ne w listo­pa­dzie reko­lek­cje, dni sku­pie­nia, noc­ne czu­wa­nie i pro­gram „trze­ciej nie­dzie­li” zosta­ją odwo­ła­ne i odbę­dą się w innym ter­mi­nie. Wszyst­kie infor­ma­cję będą poda­wa­ne na bie­żą­co. Zjed­no­cze­ni w modli­twie […]

  Rekolekcje i spotkania WKC w listopadzie odwołane.

  Ze wzglę­du na aktu­al­ną sytu­ację epi­de­micz­ną, pla­no­wa­ne w listo­pa­dzie reko­lek­cje, dni sku­pie­nia, noc­ne czu­wa­nie i pro­gram „trze­ciej nie­dzie­li” zosta­ją odwo­ła­ne i odbę­dą się w innym ter­mi­nie. Wszyst­kie infor­ma­cję będą poda­wa­ne na bie­żą­co. Zjed­no­cze­ni w modli­twie […]

  Czytaj dalej...

 • „Świę­ta jest myśl i zba­wien­na modlić się za zmar­ły­mi”  (z pie­śni mszal­nej pogrze­bo­wej) MÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE ZA NASZYCH ZMARŁYCH W mie­sią­cu listo­pa­dzie, kie­dy bar­dziej pamię­ta­my o tych, któ­rzy przed nami ode­szli do […]

  Wypominki

  „Świę­ta jest myśl i zba­wien­na modlić się za zmar­ły­mi”  (z pie­śni mszal­nej pogrze­bo­wej) MÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE ZA NASZYCH ZMARŁYCH W mie­sią­cu listo­pa­dzie, kie­dy bar­dziej pamię­ta­my o tych, któ­rzy przed nami ode­szli do […]

  Czytaj dalej...

 • W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­nieść obcho­dy odpu­stu św. Kaspra na inny ter­min, o któ­rym w sto­sow­nym cza­sie poin­for­mu­je­my. Wspól­no­ta Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

  Odpust św. Kaspra przeniesiony

  W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­nieść obcho­dy odpu­stu św. Kaspra na inny ter­min, o któ­rym w sto­sow­nym cza­sie poin­for­mu­je­my. Wspól­no­ta Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

  Czytaj dalej...

 • W ostat­nim cza­sie, w czę­ści nasze­go Domu Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ne­go doko­na­li­śmy kil­ku pozy­tyw­nych zmian dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu otrzy­ma­ne­mu z Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, dla któ­rych misja nasze­go Zgro­ma­dze­nia jest bli­ska, a wspól­ne dzia­ła­nie poka­za­ło że razem uda­ło […]

  Pomoc w remoncie Domu

  W ostat­nim cza­sie, w czę­ści nasze­go Domu Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ne­go doko­na­li­śmy kil­ku pozy­tyw­nych zmian dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu otrzy­ma­ne­mu z Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, dla któ­rych misja nasze­go Zgro­ma­dze­nia jest bli­ska, a wspól­ne dzia­ła­nie poka­za­ło że razem uda­ło […]

  Czytaj dalej...

 • PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Pro­sim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla […]

  Obłóczyny i pierwsza profesja Br. Piotra S.

  PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Pro­sim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla […]

  Czytaj dalej...