Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa Jasna Góra 9/10.12.2017 r.

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA NA JASNEJ GÓRZE

Czu­wa­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa trwa­ło z 9 na 10 grud­nia

na Jasnej Górze. Modli­twa prze­bie­ga­ła pod hasłem: „Mary­ja

wzo­rem życia w histo­rii Pol­ski i świa­ta”.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa jest Ruchem obej­mu­ją­cym oso­by

świec­kie, któ­re uczest­ni­czą w cha­ry­zma­cie i dzia­ła­niu Misjo­na­rzy

Krwi Chry­stu­sa i wspie­ra­ją ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

życie Kościo­ła lokal­ne­go. Anga­żu­ją się głów­nie we

wła­snym śro­do­wi­sku; w swo­jej rodzi­nie, szko­le, wspól­no­cie,

pra­cy i w każ­dym miej­scu, do któ­re­go pro­wa­dzą ich codzien­ne

kon­tak­ty życio­we. Głów­nym zada­niem Ruchu jest for­ma­cja

ducho­wa jego człon­ków, któ­ra powin­na wpły­wać na oto­cze­nie,

przede wszyst­kim w rodzi­nie, ale rów­nież w miej­scu pra­cy,

para­fii.

Już od 26 lat w grud­niu gro­ma­dzi­my się tutaj z całej Pol­ski

jako Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa i jako misjo­na­rze odpo­wie­dzial­ni

za ten Ruch. Chce­my przez Mary­ję podzię­ko­wać Bogu –

mówi ks. Bogu­sław Wit­kow­ski, misjo­narz Krwi Chry­stu­sa, odpo­wie­dzial­ny

za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce – Łączą

nas takie czte­ry istot­ne tema­ty zwią­za­ne z: 300. rocz­ni­cą Koro­na­cji

Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej,

potem mamy 140. rocz­ni­cę obja­wień Mat­ki Bożej w

Gie­trz­wał­dzie, 100-lecie odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści i 100-lecie

obja­wień Mat­ki Bożej w Fati­mie”.

Modli­twę roz­po­czął Apel Jasno­gór­ski, któ­ry popro­wa­dził ks.

Bogu­sław Wit­kow­ski. O pół­no­cy Mszy św. prze­wod­ni­czył bp

Andrzej Przy­byl­ski, biskup pomoc­ni­czy arch. czę­sto­chow­skiej.

W pro­gra­mie czu­wa­nia zna­la­zły się tak­że: pro­gram słow­no­mu­zycz­ny

mło­dzie­ży w odnie­sie­niu do Mat­ki Bożej Kró­lo­wej

Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa i kon­fe­ren­cje.

Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa jest

Sto­wa­rzy­sze­niem Życia Apo­stol­skie­go. Zosta­ło zało­żo­ne przez

św. Kaspra del Bufa­lo w 1815 roku w Pań­stwie Rzym­skim.

Jego celem było odno­wie­nie ducho­wień­stwa i świec­kich,

poprzez gło­sze­nie misji ludo­wych i reko­lek­cji. Ks. Fran­ci­szek

Alber­ti­ni zain­spi­ro­wał św. Kaspra do sze­rze­nia nabo­żeń­stwa i

ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa.

Od pra­wie 30 lat reali­zo­wa­na jest w Pol­sce misja i cha­ry­zmat

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa poprzez pro­wa­dze­nie

reko­lek­cji i dni sku­pie­nia, pomoc cha­ry­ta­tyw­ną, pra­cę para­fial­ną,

posłu­gę uza­leż­nio­nym, ewan­ge­li­za­cję, pie­sze

piel­grzym­ki, misje para­fial­ne oraz for­ma­cję ducho­wą dla

świec­kich, szcze­gól­nie w ramach ruchu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

(WKC).

Na świe­cie jest nas ponad 500. Nato­miast w Pol­sce od ’83

roku tak napraw­dę zaczę­li­śmy funk­cjo­no­wać, w ’89 roku zosta­li­śmy

zatwier­dze­ni przez pań­stwo. Mamy pięć domów, pro­wa­dzi­my

hospi­cjum, mamy przede wszyst­kim domy reko­lek­cyj­ne

– opo­wia­da ks. Bogu­sław Wit­kow­ski – Nie ma nas dużo, ok. 30

misjo­na­rzy razem z brać­mi, ale jest licz­na gru­pa Wspól­no­ty

Krwi Chry­stu­sa, i jeste­śmy też jesz­cze licz­niej­si jako Rodzi­na

Krwi Chry­stu­sa, są sio­stry ado­ra­tor­ki, są sio­stry misjo­nar­ki, i

one też mają oso­by świec­kie, gdzie dzie­lą się swo­im cha­ry­zma­tem”.

  1. Sta­ni­sław Tomoń Za: wwww.jasnagora.com

5-11 grud­nia 2017 Biule­tyn Tygo­dnio­wy CiZ 49/2017 (458)

 

 

Bookmark and Share