Msza św. ku czci Krwi Chrystusa i program nocnego czuwania 03.11.2018 r.

czuwanie_listopad_18
BKJ !
Dro­dzy ani­ma­to­rzy WKC a szcze­gól­nie miesz­kań­cy War­sza­wy i oko­lic chcie­li­by­śmy Wam prze­ka­zać do wia­do­mo­ści, że do koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go 2018 Msze św. ku czci Krwi Chry­stu­sa będą mia­ły ter­mi­ny zmien­ne i nie będą jak to było dotych­czas zwy­kle w trze­cią nie­dzie­lę mie­sią­ca.

Naj­bliż­sza Msza św. ku czci Krwi Chry­stu­sa będzie połą­czo­na z czu­wa­niem noc­nym 03.11.2018 r. Poni­żej poda­je­my Wam plan tego nabo­żeń­stwa (zakład­ka w lewym gór­ny rogu pt. czu­wa­nie listo­pad 18).

Pozdra­wia­my w Krwi Chry­stu­sa . Wspól­no­ta Domu Misyj­ne­go w. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go .
Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@odkupieni.pl

Uwa­ga – jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy Mszą św o 24,00

Bookmark and Share