Ogniskowe dni młodych w Ożarowie Mazowieckim 5 – 8. 07.2019

PLA­KAT-dla-MŁ.

Ogni­sko­we dni mło­dych w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim 5 – 8. 07.2019

Poznaj potę­gę miło­ści Maryi ” Fatim­skie Orę­dzie ”

Pią­tek 5.07. 2019

17,30 – Spo­tka­nie ze swo­im Panem w Eucha­ry­stii „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, lecz

każ­dym sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych” (Mt 4,4)

18,30 – Kola­cja (Coś nie coś i dla cia­ła)

20,00 – Czas zapo­zna­nia się nie tyl­ko z pro­gra­mem, ale i pomię­dzy sobą !

- Nie­spo­dzian­ka

- Wpro­wa­dze­nie w reko­lek­cje

- Film „FATIMA „

22,00 – Koniec wspól­ne­go pro­gra­mu, noc­na cisza !!!

Sobo­ta 6.07

7 .00 – Pobud­ka ( Kie­dy ran­ne wsta­ją zorze )

7 .30 – Modli­twa poran­na

(Led­wie oczy prze­trzeć zdo­łam wnet do mego Pana wołam)

8,00 – Śnia­da­nie

9.30 – Temat dnia : „ Powią­za­nie św Jana Paw­ła II z dzieć­mi z Fati­my i Jego prze­sła­nie do

mło­dzie­ży” Loso­wa­nie sta­cji Świa­tła ( List do mło­dzie­ży )

- Czas oso­bi­stej modli­twy reflek­sji, czas na spo­wiedź, roz­mo­wę ducho­wą

11.00 – Roz­wa­ża­nie Pisma św w gru­pach

11.45 - Przy­go­to­wa­nie Eucha­ry­stii, litur­gia sło­wa, modli­twa wier­nych, słu­że­nie

12.00 – Msza św

13.00 – Obiad

14.30 – Wspól­ne wyj­ście na Oża­row­ski Basen lub nie­spo­dzian­ka ( ….. )

15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w ple­ne­rze !!!

17.30 – Temat dnia ….….….…

Wspól­ne dzie­le­nie się z tego dnia tzw. Ogni­sko ducho­we, ewen­tu­al­ne pyta­nia.

19.00 – Kola­cja na świe­żym powie­trzu przy „Gril­lu” wspól­na rekre­acja.

Przy­go­to­wa­nie „Dro­gi świa­tła „

21,30 – Apel Jasno­gór­ski – Przed figu­rą Mat­ki i Kró­lo­wej Poko­ju

- Dro­ga świa­tła pro­wa­dzo­na przez gru­py uczest­ni­ków

23.00 - Cisza noc­na !!!

Nie­dzie­la 7.07

7 ‚30 – Pobud­ka ( Kie­dy ran­ne wsta­ją zorze )

8 ‚00 – Modli­twa poran­na

(Led­wie oczy prze­trzeć zdo­łam wnet do mego Pana wołam)

8,30 – Śnia­da­nie

9,30 – Temat dnia.„ Dzie­ci z Fati­my - Poznaj potę­gę miło­ści Maryi ”,

11,00 – Roz­wa­ża­nie Pisma św w gru­pach

11.45 - Przy­go­to­wa­nie Eucha­ry­stii, litur­gia sło­wa, modli­twa wier­nych, słu­że­nie

12.00 – Msza św

13.00 – Obiad

14.30 – Wspól­ne wyj­ście na Oża­row­ski Basen lub wyjazd do Nie­po­ka­la­no­wa ( ….. )

- Wspól­na Rekre­acja lub przy­go­to­wa­nie miste­rium w gru­pach

17.30 – Pod­su­mo­wa­nie dnia - wspól­ne dzie­le­nie

18.00 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu

19.00 – Miste­ria przy­go­to­wa­ne przez gru­py lub film o św Marii Goret­ti

21.00 – Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Ado­ra­cji – Spo­tka­nie ze swo­im Panem

23.00 - Cisza noc­na !!!

Ponie­dzia­łek 8.07

7 .00 – Pobud­ka ( Kie­dy ran­ne wsta­ją zorze )

7 .30 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia z komen­ta­rzem

(Led­wie oczy prze­trzeć zdo­łam wnet do mego Pana wołam)

8,00 – Śnia­da­nie

9.30 – Temat dnia „Krew Baran­ka jako źró­dło oczysz­cze­nia i obmy­cia z naszych grze­chów” .

- Czas oso­bi­stej modli­twy reflek­sji, czas na spo­wiedź, roz­mo­wę ducho­wą

11.00 – Roz­wa­ża­nie Pisma św w gru­pach

11.45 - Przy­go­to­wa­nie Eucha­ry­stii, litur­gia sło­wa, modli­twa wier­nych, słu­że­nie

12.00 - Msza św na zakoń­cze­nie wspól­nych reko­lek­cji

13.00 – Obiad poże­gnal­ny z tymi któ­rzy nie zosta­ją na Świę­to Dzie­ci jako ani­ma­to­rzy

Czas pako­wa­nia i roz­sta­nia do następ­ne­go spo­tka­nia, nie zapo­mi­na­jąc o pozo­sta­wie­niu

porząd­ków po sobie za któ­re z góry dzię­ku­je­my !!!

Koszt reko­lek­cji 160 zł dla mło­dzie­ży jest moż­li­wość odpra­co­wa­nia lub zwró­ce­nia się o zniż­kę jeśli ktoś z powo­du finan­so­wych nie mógł­by uczest­ni­czyć w tego­rocz­nych reko­lek­cjach

Pro­gram przy­go­to­waw­czy do Świę­ta Dzie­ci dla ani­ma­to­rów i eki­py pomoc­ni­czej

15.00 – Wspól­na Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne - Przy­go­to­wa­nie do Świę­ta Dzie­ci, miste­ria deko­ra­cje, wystrój

auli,placu zabaw, przy­go­to­wa­nie dnia spor­tu itd.

Podział zadań i prac przy­go­to­waw­czych

16.00 – Wspól­na her­bat­ka i kawa

Ciąg dal­szy naszych przy­go­to­wań

18.00 – Zasłu­żo­na kola­cja

Ciąg dal­szy naszych przy­go­to­wań spo­tka­nie odno­śnie regu­la­mi­nu dla ani­ma­to­ra i

uczest­ni­ków Świę­ta Dzie­ci

20.00 – Spo­tka­nie ze swo­im Panem nie­szpo­ry i Ado­ra­cja

Spo­tka­nie inte­gra­cyj­no - for­ma­cyj­ne

22.00 – Niech cię sen nasz chwa­li Panie

Wto­rek 9.07.2019

7.30 – Pobud­ka

8.00 – Modli­twa poran­na ( Jutrz­nia z komen­ta­rzem )

8.30 – Śnia­da­nie

Wspól­na kawa zda­nie rela­cji z wyko­na­nych prac przy­go­to­waw­czych i ogar­nię­cie tego co

jesz­cze pozo­sta­ło do przy­go­to­wa­nia

Przy­go­to­wa­nie miste­riów do tema­tów, pró­ba gene­ral­na

Ciąg dal­szy naszych przy­go­to­wań

13.00 – Zasłu­żo­ny obiad

Ciąg dal­szy naszych przy­go­to­wań

Włą­cza­my się w pro­gram Świę­ta Dzie­ci

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach, zapo­zna­nie się z pro­gra­mem reko­lek­cyj­nym

17.30 – Msza Świę­ta na roz­po­czę­cie naszych wspól­nych dni. Wycią­gnię­cie Fla­gi na maszt

odśpie­wa­nie hym­nu.

18.30 – Kola­cja , pomoc przy nakry­wa­niu i wycie­ra­niu naczyń.

19.30 – Zapro­szo­ny gość z same­go Ślą­ska

20.00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce w pro­gram wraz z nie­spo­dzian­ką: rekre­acja, tań­ce uwiel­bie­nia

Film Dzie­ci z Fati­my

21.00 – Apel Jasno­gór­ski z modli­twą wie­czor­ną. Roz­po­czę­cie tak zwa­ne­go” Łań­cu­cha Miło­ści”

22.00 – Cisza noc­na, niech Cię sen nasz chwa­li Panie

Pro­si­my o jak naj­szyb­sze zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl lub ks Zbi­gniew 727 576 361 ema­il: zbigniew@odkupieni.pl

 

Bookmark and Share