28 - 31.01. 2019 Rekolekcje dla młodzieży i animatorów

Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży i ani­ma­to­rów, któ­rzy chcą słu­żyć swo­ją pomo­cą w reko­lek­cjach i Świę­cie Dzie­ci 28 - 31.01. 2019 Oża­rów Mazo­wiec­ki

Bóg cię kocha i ma dla two­je­go życia wspa­nia­ły plan.

Ponie­dzia­łek 28.01. 2019

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po poko­jach

17.00 – Zawią­za­nie wspól­no­ty, rekre­acja, przed­sta­wie­nie pro­gra­mu reko­lek­cyj­ne­go,

17.30 – Msza św na roz­po­czę­cie reko­lek­cji

18.30 – Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

20.00 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na „Jak prze­żyć dobrze reko­lek­cje”

Film lub wspól­na rekre­acja

Wto­rek 29.01.2019

7.00 – Pobud­ka

7.30 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień , modli­twa poran­na ( Jutrz­nia z komen­ta­rzem )

8.00 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10,00 - Temat: Oso­bi­ste pozna­nie Boga któ­ry cię kocha bez­gra­nicz­ną i ofiar­ną Miło­ścią

( Miste­rium o cię­ża­rach ludz­kie­go życia ) frag­ment Ewang.

Nie­ma więk­szej miło­ści od tej gdy ktoś odda­je swo­je życie za przy­ja­ciół swo­ich „

Czas na oso­bi­stą reflek­sję

12.00 – Msza św ( Spo­tka­nie ze swo­im Panem i naj­lep­szym Przy­ja­cie­lem )

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.00 - Wyj­ście na basen lub do Oża­row­skie­go par­ku w wyzna­czo­nych gru­pach wspól­ny róża­niec

w dro­dze ‚dzię­ku­jąc Bogu przez Mary­ję za dar życia i wia­ry za każ­de pięk­no któ­re Bóg

stwo­rzył z miło­ści do każ­de­go z nas

16.00- Przy­go­to­wa­nie Ado­ra­cji wie­czor­nej

17.30 – Roz­wa­ża­nie Pisma św w gru­pach lub przy­go­to­wa­nie Ado­ra­cji w swo­ich gru­pach

18.30 - Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń, przy­go­to­wa­nie Ado­ra­cji !!!

19.30 – Wymia­na doświad­czeń co Bóg uczy­nił dziś w moim ser­cu

20.00 - Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez gru­py

22.00 – Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Naj­święt­szym Sakra­men­tem

Śro­da 30.01.2019

7.00 - Pobud­ka

7.30 – Wpro­wa­dze­nie w nowy dzień , modli­twa poran­na ( Jutrz­nia z komen­ta­rzem )

8.00 – Śnia­da­nie, pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

9,30 - Temat: Co powstrzy­mu­je czło­wie­ka od pozna­nia swo­je­go Boga ?

Czas na oso­bi­stą reflek­sję modli­twę, tekst na prze­my­śle­nie

11.00 – Roz­wa­ża­nie Pisma św ( Spo­tka­nie ze Sło­wem Bożym )

12.00 – Msza św

13.00 – Obiad pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.00 – Wspól­na rekre­acja lub lepie­nie arcy­dzie­ła na śnie­gu, jeśli będzie.

- Przy­go­to­wa­nie ducho­we­go daru przez gru­py tak zwa­ne „ Miste­ria”

17.30 – Przy­go­to­wa­nie roz­wa­żań do Dro­gi Krwi Chry­stu­sa

18.00 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa na zewnątrz przy kaplicz­kach jeśli pozwo­li pogo­da,

pro­wa­dzo­na przez gru­py

19.00 - Kola­cja pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń,

20.00 – Poda­ro­wa­nie sobie przy­go­to­wa­ne­go daru ducho­we­go

Wymia­na doświad­czeń co Bóg uczy­nił i poda­ro­wał mi w tym dniu, pod­su­mo­wa­nie

reko­lek­cji w swo­ich gru­pach

Czwar­tek 31.01.2019

7.00 - Pobud­ka

7.30 – Msza św

8.30 – Śnia­da­nie pomoc przy zmy­wa­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia Oso­bi­ste przy­ję­cie Jezu­sa Chry­stu­sa jako Zba­wi­cie­la i Pana

Czas na oso­bi­stą reflek­sję modli­twę, tekst na prze­my­śle­nie

11.30 – Oso­bi­ste odda­nie i powie­rze­nie swo­je­go życia Chry­stu­so­wi w kapli­cy

12.00 – Pod­su­mo­wa­nie naszych reko­lek­cji – Ogni­sko ducho­we moż­li­wość dania świa­dec­twa

Pla­no­wa­nie dal­szych spo­tkań for­ma­cyj­nych i apo­stol­skich

13.00 – Obiad poże­gnal­ny ( pomoc przy zmy­wa­niu ) Sprzą­ta­nia pokoi aby pozo­sta­wić po sobie

porzą­dek dla tych któ­rzy przy­ja­dą po nas. Pozo­sta­wio­ny porzą­dek świad­czy o nas jak

prze­ży­li­śmy tego­rocz­ne nasze reko­lek­cje i jakie są ich owo­ce. Z góry za to dzię­ku­je­my

Na wszel­ki wypa­dek zabrać ze sobą strój kąpie­lo­wy o ile się uda będzie wyj­ście na basen w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim !!!

Zaproś swo­je kole­żan­ki i swo­ich kole­gów na reko­lek­cje, aby i oni mogli spo­tkać się ze swo­im Panem, aby Go mogli lepiej poznać, poko­chać i naśla­do­wać.

Zgłoś swój przy­jazd jak naj­szyb­ciej, oraz swo­ją goto­wość aby być ani­ma­to­rem w

tego­rocz­nych reko­lek­cjach i Świę­cie Dzie­ci

Zapi­sy i infor­ma­cje:
22 722 12 57 (tel. fur­ta) tel. kom. 732 215 576

e – mail: ozarow@cpps.pl

727-576-361 (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS)

zbigniew@odkupieni.pl

Ofia­ra na pokry­cie kosz­tów poby­tu i wyży­wie­nia 150 zł od oso­by, w przy­pad­ku rodzeń­stwa to te oso­by mają zniż­kę i pła­cą po 100 zł od oso­by. Jeśli ktoś nie jest w sta­nie pokryć peł­nej sumy z powo­du trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej, to może pro­sić o zniż­kę u odpo­wie­dzial­ne­go za te reko­lek­cje. Mło­dzież ma moż­li­wość też odpra­co­wa­nia w Domu Misyj­nym poprzez tak zwa­ny „wolon­ta­riat” pomoc przy sprzą­ta­niu domu po gru­pach, wspól­nych akcjach apo­stol­skich jak na przy­kład pomoc przy reko­lek­cjach dla dzie­ci jako ani­ma­tor jeśli ktoś już ma do tego odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie i doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Ci któ­rzy nie mają jesz­cze do tego przy­go­to­wa­nia a chcą być w przy­szło­ści ani­ma­to­ra­mi mogą być jako pomoc­ni­cy dla ani­ma­to­rów.

Niech hoj­ność wasze­go ser­ca i wza­jem­na pomoc pomię­dzy wami, umoż­li­wi udział mło­dzie­ży w tego­rocz­nych reko­lek­cjach. Pierw­szeń­stwo do bycia ani­ma­to­rem dla dzie­ci będą mie­li ci któ­rzy odby­li w tym roku swo­je reko­lek­cje w naszym Domu Misyj­nym lub już słu­ży­li jako ani­ma­to­rzy i dobrze wywią­zy­wa­li się z powie­rzo­ne­go im zada­nia. Potrze­bu­je­my bar­dzo peł­no­let­nich osób, aby mogli być pierw­szy­mi ani­ma­to­ra­mi, nato­miast ci któ­rzy nie są jesz­cze peł­no­let­ni mogą być jako dru­dzy aby nabie­rać doświad­cze­nia i przy­go­to­wać się do tego aby być też pierw­szy­mi.

Pro­si­my o zaan­ga­żo­wa­nie się mło­dzie­ży a tak­że osób doro­słych z przy­go­to­wa­niem peda­go­gicz­nym o prze­pro­wa­dze­nie wspól­nie tych tego­rocz­nych reko­lek­cji dla dzie­ci. Może to być pięk­ny czas słu­że­nia i doświad­cze­nia Jezu­sa pomię­dzy nami bo jak sam Jezus powie­dział „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20)

Cze­ka­my na wasze jak naj­szyb­sze zgło­sze­nia !!!

Bookmark and Share