8/9.12.2018 rok Czuwanie Ogólnopolskie Wspólnoty Krwi Chrystusa na Jasnej Górze

Pla­kat wer­sja z tematami(1) Ser­decz­nie Zapra­sza­my jak co roku na Jasną Górę wszyst­kich człon­ków , sym­pa­ty­ków i czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa na Janą Górę, aby podzię­ko­wać Bogu za minio­ny rok for­ma­cyj­ny i pro­sić Boga […]

Pla­kat wer­sja z tematami(1)
Ser­decz­nie Zapra­sza­my jak co roku na Jasną Górę wszyst­kich człon­ków , sym­pa­ty­ków i czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa na Janą Górę, aby podzię­ko­wać Bogu za minio­ny rok for­ma­cyj­ny i pro­sić Boga o Łaski na nowy rok.
Pro­si­my o zapo­zna­nie się z pro­gra­mem czu­wa­nia.
Cze­ka­my na Was Rada kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa !

Bookmark and Share