27-30.08.20 r. Spotkanie Młodzieży z Podregionu Ożarowskiego i Swarzewskiego

Oża­row­skie spo­tka­nie Mło­dych 27.08 – 30.08 r.

Prze­bacz i zacznij żyć pięk­nem swo­ich darów i talen­tów”

27.08.2020 (czwar­tek)

18.00 Kola­cja i pomoc w kuch­ni

19.30 Msza Świę­ta

20.30 Świa­dec­two mał­żon­ków Aga­ty i Kon­ra­da - „Jak odszu­kać dro­gę do Boga i wza­jem­nej Miło­ści”

21.30 Wie­czór uwiel­bie­nia

28.08.2020 (pią­tek)

8.00 Msza Świę­ta

9.00 Śnia­da­nie i pomoc w kuch­ni

10.30 Kon­fe­ren­cja – Świa­do­my wybór Jezu­sa na swo­je­go Pana i Zba­wi­cie­la

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach

13.00 Obiad i pomoc w kuch­ni. Czas dla sie­bie

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia

15.30 – 17.30 Warsz­tat „ Odkryj­my swo­je talen­ty”

18.30 Kola­cja i pomoc w kuch­ni

20.00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Modli­twa wie­czor­na

21.30 Film lub godzi­na pytań

29.08.2020 (sobo­ta)

8.00 Msza Świę­ta

9.00 Śnia­da­nie i pomoc w kuch­ni

10.00 – 13.30 Warsz­tat „ Odkryj­my swo­je war­to­ści i moc­ne stro­ny – roz­ma­wiaj­my”

13.45 Obiad i pomoc w kuch­ni

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia.

15.30 Przy­go­to­wa­nie do Miste­riów

17.30 Inte­gra­cja przy gril­lu

19.00 Ostat­nie przy­go­to­wa­nia do Miste­riów

20.00 Pogod­ny wie­czo­rek - Miste­ria

30.08.2020 (nie­dzie­la)

8.00 Uro­czy­sta Msza Świę­ta

9.00 Śnia­da­nie i pomoc w kuch­ni

10.30 Ducho­we ogni­sko – pod­su­mo­wa­nie

12.00 Obiad

 

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE

Zaproś swo­je kole­żan­ki i swo­ich kole­gów na reko­lek­cje, aby i oni mogli spo­tkać się ze swo­im Panem, aby Go mogli lepiej poznać, poko­chać i naśla­do­wać.

Zgłoś swój przy­jazd jak naj­szyb­ciej, oraz swo­ją goto­wość aby być ani­ma­to­rem w przy­szłych reko­lek­cjach i Świę­cie Dzie­ci

Zapi­sy i infor­ma­cje: 22 722 12 57 (tel. fur­ta) tel. kom. 732 215 576

e – mail: ozarow@cpps.pl

727-576-361 (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS)

zbigniew@odkupieni.pl

Ofia­ra na pokry­cie kosz­tów poby­tu i wyży­wie­nia 250 zł od oso­by, w przy­pad­ku rodzeń­stwa to te oso­by mają zniż­kę i pła­cą po 200 zł od oso­by. Jeśli ktoś nie jest w sta­nie pokryć peł­nej sumy z powo­du trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej, to może pro­sić o zniż­kę u odpo­wie­dzial­ne­go za te reko­lek­cje. Mło­dzież ma moż­li­wość też odpra­co­wa­nia w Domu Misyj­nym poprzez tak zwa­ny „wolon­ta­riat” pomoc przy sprzą­ta­niu domu po gru­pach, wspól­nych akcjach apo­stol­skich jak na przy­kład pomoc przy reko­lek­cjach dla rodzin i dzie­ci jako ani­ma­tor jeśli ktoś już ma do tego odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie i doświad­cze­nie w tej dzie­dzi­nie. Ci któ­rzy nie mają jesz­cze do tego przy­go­to­wa­nia a chcą być w przy­szło­ści ani­ma­to­ra­mi mogą być jako pomoc­ni­cy dla ani­ma­to­rów.

Niech hoj­ność wasze­go ser­ca i wza­jem­na pomoc pomię­dzy wami, umoż­li­wi udział mło­dzie­ży w tego­rocz­nych reko­lek­cjach. Pierw­szeń­stwo do bycia ani­ma­to­rem dla dzie­ci w naszym Domu Misyj­nym będą mie­li zawsze ci któ­rzy odby­li już swo­je reko­lek­cje u nas lub już słu­ży­li jako ani­ma­to­rzy i dobrze wywią­zy­wa­li się z powie­rzo­ne­go im zada­nia. Potrze­bu­je­my bar­dzo peł­no­let­nich osób, aby mogli być pierw­szy­mi ani­ma­to­ra­mi, nato­miast ci któ­rzy nie są jesz­cze peł­no­let­ni mogą być jako dru­dzy aby nabie­rać doświad­cze­nia i przy­go­to­wać się do tego aby być też pierw­szy­mi. Może to być pięk­ny czas słu­że­nia i doświad­cze­nia Jezu­sa pomię­dzy nami „ Panie, ile razy mam prze­ba­czyć, jeśli mój brat wykro­czy prze­ciw­ko mnie? Czy aż sie­dem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż sie­dem razy, lecz aż sie­dem­dzie­siąt sie­dem razy.” (Mt 18, 21-22)

 Cze­ka­my na wasze jak naj­szyb­sze zgło­sze­nia !!!

Ser­decz­nie Zapra­sza­my. Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa z Oża­ro­wa Maz.

Bookmark and Share