09. XI. 2019 LISTOPADA OŻARÓW MAZOWIECKI NOCNE CZUWANIE – SPOTKANIE Z MIŁOSIERNYM I KOCHAJĄCYM JEZUSEM

SPOTKANIE Z MIŁOSIERNYM I KOCHAJĄCYM JEZUSEM

          09.XI. 2019 LISTOPADA

NOCNE CZUWANIE U MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM – SERDECZNIE ZAPRASZAMY

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA –  ZA NASZYCH ZMARŁYCH KTÓRZY JUŻ ODESZLI DO NASZEGO PANA  I MIŁOSIERNEGO OJCA. W INTENCJI DUSZ CZYŚĆCOWYCH O WIECZNĄ RADOŚĆ DLA NICH  

PLAN

20,00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z tema­tem

21,00 – Apel Jasno­gór­ski ( Zapro­sze­nie Maryi do wspól­ne­go czu­wa­nia )

21,30 – Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

( Modli­twa o dar ado­ra­cji i uwiel­bie­nia ) ks Zbi­gniew

22,00 –  Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kan­dy­da­tów

23,00 – Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez gru­pę modli­tew­ną z Oża­ro­wa

23,45 – Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii.

24,00 – Msza św, Źró­dło Miło­ści  kon­ty­nu­acja Ado­ra­cji w mil­cze­niu.

1,00  - Dla chęt­nych cie­pła her­bat­ka kawa kon­sump­cja wła­sne­go pro­wian­tu.

2,00  -  Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez Gru­pę modli­tew­ną z Wier­szy

3,00  - Pro­gram pro­wa­dzo­ny przez mło­dzież i kan­dy­da­tów

4,00  - Ado­ra­cja w ciszy ( W cicho­ści i głę­bo­ko­ści ser­ca mówi do nas Bóg )

5,00  - Wspól­ne uwiel­bie­nie i dzięk­czy­nie­nie, zakoń­cze­nie czu­wa­nia

z bło­go­sła­wień­stwem Fatim­skim „Idź­cie i odpocz­nij­cie nie­co”           

Pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go udzia­łu, przez co uła­twi­cie  nam orga­ni­za­cję całe­go pro­gra­mu modli­tew­ne­go i tech­nicz­ne­go.    Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

INTENCJA NOCNEGO CZUWANIA – W INTENCJI NASZEGO NARODU O WIERNOŚĆ BOGU I NASZEJ OJCZYŹNIE

 

Dom Misyj­ny Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel. kom. 723 215 576

e-mail – ozarow@cpps.pl  Jeśli nie będzie chęt­nych aby czu­wać do rana zakoń­czy­my wte­dy o 3,00

 

Bookmark and Share