08-10.02.2019 r. Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwi­gą Termin: 08-10.02.2019 r. Temat: Miłość mał­żeń­ska miło­ścią czy­stą a nie bez­wstyd­ną. Zakoń­czy­ły się dzi­siaj reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych, któ­re prze­ży­li­śmy bar­dzo […]

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwi­gą

Termin: 08-10.02.2019 r.

Temat: Miłość mał­żeń­ska miło­ścią czy­stą a nie bez­wstyd­ną.

Zakoń­czy­ły się dzi­siaj reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych, któ­re prze­ży­li­śmy bar­dzo głę­bo­ko. Ser­decz­nie Dzię­ku­ję Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do ich prze­bie­gu, szcze­gól­nie gło­szą­cym tema­ty, opie­ku­nom dzie­ci i mło­dzie­ży, roz­ma­wia­ją­cym w ramach porad­nic­twa rodzin­ne­go, kapła­nom, któ­rzy posłu­gi­wa­li w kon­fe­sjo­na­le i wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się do prze­bie­gu tych reko­lek­cji.

Dużo dobra się wyda­rzy­ło w tym cza­sie powie­dzia­ła Pani Jadwi­ga zaraz po zakoń­cze­niu tych reko­lek­cji. W więc dzię­kuj­my Bogu i pomna­żaj­my mocą Łaski uświę­ca­ją­cej to co otrzy­ma­li­śmy tutaj na tych reko­lek­cjach, pomna­żaj­my dary Łaski. Z Bogiem wszyst­ko jest moż­li­we. Nie wol­no wejść w sta­re kole­iny, lecz żyć po nowe­mu tzn. według słów Jezu­sa.

Pozdra­wiam w Chry­stu­sie  z modli­twą i zapra­szam na reko­lek­cje let­nie dla rodzin i narze­czo­nych tutaj w Oża­ro­wie Maz. w dwóch tur­nu­sach:

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 16-21.07.2019 r.   Oża­rów Maz. pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS, ks. Mar­cin Paw­lic­ki, CPPS z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzie­ci. Są miej­sca 🙂 Zapi­sy przez for­mu­larz lub przez recep­cję domu.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 29.07 - 03.08.2019 r.   Oża­rów Maz.  pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin. Rezer­wa­cja miej­sca :  przez spe­cjal­ny for­mu­larz przez recep­cję domu, lub e-mail boguslaw@odkupieni.pl

Bookmark and Share