07-09.02.2020 r. Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą Ter­min: 07-09.02.2020 Temat: Komu­ni­ka­cja dro­gą do kró­lo­wa­nia Jezu­sa w naszych rodzi­nach Sło­wo życia: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li […]

Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

Ter­min: 07-09.02.2020

Temat: Komu­ni­ka­cja dro­gą do kró­lo­wa­nia Jezu­sa w naszych rodzi­nach

Sło­wo życia:To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak jak Ja was umi­ło­wa­łem” (J 15,12).

 Miej­sce: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. ul. Zamoy­skie­go 19

Ofia­ra: 230 zł od oso­by doro­słej

 Dzie­ci wiek 0-4 pro­mo­cja gra­tis od 5-go roku życia 100 zł

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem : 210 zł

 Roz­po­czę­cie w pt. godz. 18.00 kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. godz. 14.00 obia­dem

Zgło­sze­nia do 02.02.2020 r.

tel.:(22) 722 12 57 www.ozarow.cpps.pl e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny. Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa : 33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”

Zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie reko­lek­cji!

Uwa­ga! opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych reko­lek­cji

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzin­ne­go i wspól­no­ty Sychar !

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia

mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia …

 

Program rekolekcji:

Pią­tek 07.02.20 r. Przy­jazd.

16.00-17.45 Fur­ta, zakwa­te­ro­wa­nie

18.00 Kola­cja

-zmy­wa­nie naczyń

19.00 Kon­fe­ren­cja 1. Jacek Puli­kow­ski -aula(Dzie­ci w tym cza­sie są z opie­ku­na­mi)

20.15 Eucha­ry­stia-kapli­ca I pię­tro

21.00 prze­rwa

21.15 Zawią­za­nie wspól­no­ty w auli

Apel Jasno­gór­ski

Oka­zja do roz­mów: PP Puli­kow­scy, (porad­nic­two rodzin­ne), spo­wie­dzi…

23.00 Cisza noc­na!!

Sobo­ta 08.02.20 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śnia­da­nie -zmy­wa­nie naczyń

9.30 Kon­fe­ren­cja 2 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

-Modli­twa oso­bi­sta

10.45 prze­rwa

11.15 Kon­fe­ren­cja 3 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

13.00 Eucha­ry­stia w kapli­cy

13.45 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń

15.15 Spo­tka­nie ze Wspól­no­tą Trud­nych Mał­żeństw- Sychar

15.30-16.30 Czas dla rodzin i warsz­ta­ty: 1. Porad­nic­two Rodzin­ne (Wspól­no­ta Sychar , PP. Wal­de­mar i Maria Tla­ga), 2. Kącik dla kobiet-Jak dbać o sie­bie?, Tatu­sio­wie zaj­mu­ją się dzieć­mi, Panie zosta­ją.

16.45 – Kon­fe­ren­cja 4 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

18.30 Kola­cja –zmy­wa­nie naczyń

Prze­rwa (przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu)

20.00 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne w kapli­cy I pię­tro

20.30 Ado­ra­cja z oka­zją do spo­wie­dzi, bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie rodzin z modli­twą o uzdro­wie­nie.

21.30 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji .

Pod­czas Ado­ra­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, oraz roz­mo­wy z kapła­nem.

Pod­czas trwa­nia reko­lek­cji. Moż­li­wość roz­mo­wy z PP. Puli­kow­skim i PP Tla­ga

Nie­dzie­la 09.02.20 r. Zakoń­cze­nie reko­lek­cji.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na rodzi­na­mi idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

9.00 Kon­fe­ren­cja 5 w auli, czas na pytania(Jacek Puli­kow­ski).

10.30 prze­rwa

11.00 Kon­fe­ren­cja 6 w auli, czas na pyta­nia i wymia­nę doświadczeń(Jacek Puli­kow­ski).

12.30 Msza św. w kapli­cy, zawie­rze­nie rodzin Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi ,  bło­go­sła­wień­stwo dzie­ci

13.30 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń przez chęt­nych (sprzą­ta­nie)

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia – dla chęt­nych

Zakoń­cze­nie reko­lek­cji !                                   AMDG !

------------------------------------------------

[1] Por. Kró­luj nam Chry­ste w naszych rodzi­nach ! (Z Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana Kra­ków Łagiew­ni­ki 19.11.2016 rok)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poprzed­nie reko­lek­cje odby­ły się w 2018 roku

Temat: Miłość mał­żeń­ska miło­ścią czy­stą a nie bez­wstyd­ną.

Zakoń­czy­ły się dzi­siaj reko­lek­cje dla rodzin i narze­czo­nych, któ­re prze­ży­li­śmy bar­dzo głę­bo­ko. Ser­decz­nie Dzię­ku­ję Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do ich prze­bie­gu, szcze­gól­nie gło­szą­cym tema­ty, opie­ku­nom dzie­ci i mło­dzie­ży, roz­ma­wia­ją­cym w ramach porad­nic­twa rodzin­ne­go, kapła­nom, któ­rzy posłu­gi­wa­li w kon­fe­sjo­na­le i wszyst­kim, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób przy­czy­ni­li się do prze­bie­gu tych reko­lek­cji.

Dużo dobra się wyda­rzy­ło w tym cza­sie powie­dzia­ła Pani Jadwi­ga zaraz po zakoń­cze­niu tych reko­lek­cji. W więc dzię­kuj­my Bogu i pomna­żaj­my mocą Łaski uświę­ca­ją­cej to co otrzy­ma­li­śmy tutaj na tych reko­lek­cjach, pomna­żaj­my dary Łaski. Z Bogiem wszyst­ko jest moż­li­we. Nie wol­no wejść w sta­re kole­iny, lecz żyć po nowe­mu tzn. według słów Jezu­sa.

Pozdra­wiam w Chry­stu­sie  z modli­twą i zapra­szam na reko­lek­cje let­nie dla rodzin i narze­czo­nych tutaj w Oża­ro­wie Maz. w dwóch tur­nu­sach:

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 14-19.07.2020 r.  Oża­rów Maz. pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS, z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzie­ci. Są miej­sca 🙂 Zapi­sy przez for­mu­larz lub przez recep­cję domu.

II turnus rekolekcji dla rodzin: 11 - 16.08.2020 r.Ożarów Maz.prowadzący: ks. Bogusław Witkowski CPPS z Ekipą Rodzin. Rezerwacja miejsca :  przez specjalny formularz przez recepcję domu, lub e-mail boguslaw@odkupieni.pl

Oto uczest­ni­cy zasłu­cha­ni w arcy­cie­ka­we kon­fe­ren­cje gło­szo­ne przez P. Jac­ka Puli­kow­skie­go w dniach 8 - 10 luty 2019r.

Cza­sem trze­ba było dopo­wie­dzieć coś w kwe­stii orga­ni­za­cji pod­czas Reko­lek­cji – w tym poma­ga­ła Tere­sa Świ­der­ska.

Na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji dzie­ci dzię­ko­wa­ły pra­cow­ni­kom kuch­ni za pysz­no­ści kuli­nar­ne, do któ­rych dołą­czy­li się doro­śli - a dopraw­dy było za co dzię­ko­wać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głów­ny­mi boha­te­ra­mi Reko­lek­cji na temat: „Miłość mał­żeń­ska —miło­ścią czy­stą, a nie bez­wstyd­ną” - byli Pań­stwo Jadwi­ga i Jacek Puli­kow­scy.

Ach co to  były  za  Reko­lek­cje!

Reko­lek­cje  z P. Jadwi­gą i  Jac­kiem Puli­kow­ski­mi

W  dniach 8 – 10  luty 2019r  w Domu  Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy  Krwi  Chry­stu­sa  w  Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim, odby­ły  się Reko­lek­cje z P. Jadwi­gą            i  Jac­kiem Puli­kow­ski­mi  na temat: „Miłość  mał­żeń­ska —miło­ścią  czy­stą, a nie  bez­wstyd­ną”.  Głów­nym  orga­ni­za­to­rem  tych  reko­lek­cji  był Misjo­narz Ks. Bogu­sław  Wit­kow­ski CPPS.

Uczest­ni­czy­ło w  nich ok. sto  osób. Były  wśród  nich  zarów­no  rodzi­ny     z  dzieć­mi, jak i   same  mał­żeń­stwa,  a  tak­że  narze­cze­ni. W  tym  cza­sie,  kie­dy  rodzi­ce  słu­cha­li  kon­fe­ren­cji,  wte­dy  dzieć­mi  zaj­mo­wa­ły  się  opie­kun­ki. Były  trzy  gru­py  z  podzia­łem  na dwie gru­py  dzie­cię­ce i  jed­ną  mło­dzie­żo­wą. Reali­zo­wa­li  oni  odręb­ny  pro­gram tema­tycz­ny, któ­re­go tre­ści  zapre­zen­to­wa­li na  zakoń­cze­nie  Reko­lek­cji oraz każ­de­go  dnia  po  zakoń­cze­niu  Mszy  Świę­tej. Dzie­ci  i  mło­dzież zaj­mo­wa­li  się  Anio­ła­mi. Każ­dy  z  nich  wyko­nał  podo­bi­znę  swo­je­go  Anio­ła  Stró­ża,  któ­re­go  w  domu  umie­ści  w  widocz­nym  miej­scu,  aby  przy­po­mi­nał  mu,  że  każ­de­go  dnia  ma  z  Nim  roz­ma­wiać,  jak z  przy­ja­cie­lem, i  ma się  do  Nie­go  upo­dab­niać, a  rodzi­com  Anioł ma przy­po­mi­nać,  że  dobrze  było­by  ćwi­czyć  aniel­ską  cier­pli­wość.

Wiel­kim  zain­te­re­so­wa­niem  cie­szy­ły  się  bar­dzo  cie­ka­we kon­fe­ren­cje P.  Jac­ka  Puli­kow­skie­go.  Nie  poświę­cę  wie­le  uwa­gi oma­wia­jąc  to  co  mówił,  ale  chcę   to  jak  mówił. Tego  co  mówił  nie  spo­sób stre­ścić  w  kil­ku  zda­niach. O  tym  moż­na  poczy­tać  w  wie­lu  jego  książ­kach. Pan  Jacek  do  każ­dej  poda­wa­nej przez  sie­bie pra­wi­dło­wo­ści  i  teo­re­tycz­ne­go  stwier­dze­nia, np jak  funk­cjo­nu­ją mał­żeń­stwa, dawał  przy­kład  z  życia  wzię­ty. Przy­kła­dy  te   dawa­ły  wie­le  do  myśle­nia. To  spra­wia­ło, że  nikt  nie  czuł  się  oso­bi­ście  skry­ty­ko­wa­ny,  czy  wyśmia­ny,  cho­ciaż  uczest­ni­cy czę­sto mie­li  wra­że­nie,  że  o  nich  mowa. Reak­cją na  te cie­ka­wie  i  zabaw­ne   przy­kła­dy był grom­ki  śmiech.  Nie­któ­rzy  może  po  raz  pierw­szy  śmie­li  się  sami  z  sie­bie i  wca­le  nie  czu­li  się  dotknię­ci  taką  sytu­acją.

Pan  Jacek  Puli­kow­ski wie­lu  z  nas powyw­ra­cał nam  nasze  wyobra­że­nia o  sobie,  a  nawet  prze­ko­na­nia -  jacyż  to  wspa­nia­li  jeste­śmy.  Następ­nie zapro­po­no­wał  nam (  nie  mówiąc:  musi­cie to,  musi­cie  tam­to,  musi­cie…  ), meto­dy,  spo­so­by,  jak  mamy  poukła­dać nasze  wnę­trza.  Jak  mamy  upo­rząd­ko­wać  bała­gan  w  naszych  szu­fla­dach  róż­nych  przy­zwy­cza­jeń oraz jak i  kie­dy  porząd­ko­wać    pół­ki  róż­nych  naszych  moż­li­wo­ści fizycz­nych,  psy­chicz­nych i  ducho­wych.

Oto  w  jaki  spo­sób P.  Jacek  Puli­kow­ski  zbu­rzył mit,  a  tak­że  zakwe­stio­no­wał  bzdur­ne  gada­nie  tych,  któ­rzy  uwa­ża­ją,  że  przed  zawar­ciem sakra­men­tu  mał­żeń­stwa trze­ba  ze  sobą  pomiesz­kać,  żeby  spraw­dzić,  czy  do  sie­bie  pasu­ją.  – „  Pod  wzglę­dem  fizycz­nym  każ­dy  męż­czy­zna  pasu­je  do  każ­dej kobie­ty,  zaś  pod  wzglę­dem  psy­chicz­nym  żaden  męż­czy­zna  nie  pasu­je  do  żad­nej  kobiet.”

Pan  Jacek  zwra­cał  uwa­gę  na  zasa­dy,  for­my  i  spo­so­by  komu­ni­ka­cji  mię­dzy  mał­żon­ka­mi,  mając  na  uwa­dze  róż­ni­ce  w  ich  funk­cjo­no­wa­niu, jako  kobie­ty  i  męż­czy­zny.  Nie  pomi­nął   tak­że  komu­ni­ka­cji  mię­dzy  rodzi­ca­mi a  dzieć­mi. Omó­wił  jede­na­ście  kana­łów  dobrej  komu­ni­ka­cji.

Oto  recep­ta  na  szczę­ście: - „W  mał­żeń­stwie mamy  zaspa­ka­jać nie  tyle  swo­je  potrze­by,  ale  przede  wszyst­kim  potrze­by  współ­mał­żon­ka.”

W  wycho­wa­niu  dzie­ci  waż­ne są:  miłość,  dotyk  i  kon­se­kwen­cja. Niżej  poda­ny  przy­kład  bar­dzo  dobrze  ilu­stru­je osią­gnię­cia   wycho­waw­cze.  „Suk­ce­sem  wycho­waw­czym nie jest  to,  że  moje  dziec­ko  ma  naj­lep­szą  komór­kę  w  kla­sie,  ale   suk­ce­sem  jest to,  że moje  dziec­ko  jedy­ne  w  kla­sie  nie  ma  komór­ki i  nie  czu­je,  że  jest gor­sze  od  tych,  któ­rzy  je  mają.”

Na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­ni­cy Reko­lek­cji usta­wi­li się do wspól­ne­go zdję­cia - led­wo zmie­ści­li się w kadrze.

Nie­kon­wen­cjo­nal­ność  prze­ka­zu spra­wia­ła,  że kon­fe­ren­cje  P. Jac­ka  Puli­kow­skie­go  były  nie­po­wta­rzal­ny­mi  lek­cja­mi  porząd­ku­ją­cy­mi nasze  rela­cje  z  inny­mi.  Myślę,  że  każ­dy będzie  miał  co  robić  pod­czas  odra­bia­nia  lek­cji  w  życiu  codzien­nym,  bio­rąc  pod  uwa­gę  suge­stie i  wska­zów­ki  P. Jac­ka..

Bookmark and Share