Aktualności
 •  Wspólnota Krwi Chrystusa   Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na: naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach poda­nych niżej. Zgło­sze­nia przez ani­ma­to­rów WKC lub pod telefonem:22 722 12 57 ; […]

  Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - 2020 rok

   Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa   Ser­decz­nie Zapra­sza­my  na: naj­bliż­szy dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią w dniach poda­nych niżej. Zgło­sze­nia przez ani­ma­to­rów WKC lub pod telefonem:22 722 12 57 ; […]

 • Wszyst­kich Czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa i pra­gną­cych żyć w codzien­no­ści ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Ser­decz­nie Zapra­sza­my do nasze­go Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Plan spotkania 16.02.2020(luty): 14.00 Kon­fe­rencja: Rozu­mie­nie poko­ry według św. […]

  16.02.2020 r. Msza Święta ku czci Krwi Chrystusa III Niedziela Miesiąca- Zapraszamy !

  Wszyst­kich Czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa i pra­gną­cych żyć w codzien­no­ści ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Ser­decz­nie Zapra­sza­my do nasze­go Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Plan spo­tka­nia 16.02.2020(luty): 14.00 Kon­fe­rencja: Rozu­mie­nie poko­ry według św. […]

 •                  Rekolekcje dzieci 17 – 21.02.2020      Dekalog czyli dziesięć drogowskazów Pana Boga    Witamy serdecznie w progach naszego Domu Misyjnego Poniedziałek 17.02.2020 - dzień zjazdu 16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po […]

  Rekolekcje dzieci 17 – 21.02.2020

                   Reko­lek­cje dzie­ci 17 – 21.02.2020      Deka­log czy­li dzie­sięć dro­go­wska­zów Pana Boga    Wita­my ser­decz­nie w pro­gach nasze­go Domu Misyj­ne­go Ponie­dzia­łek 17.02.2020 - dzień zjaz­du 16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po […]

 •   Plan rekol. dla mło­dzie­ży 2020 KORZYSTAJ Z DROGOWSKAZÓW KTÓRE DAŁ CI BÓG Deka­log czy­li dzie­sięć dro­go­wska­zów Bożych Plan reko­lek­cji dla mło­dzie­ży 10.02 – 13.02.2020 Ponie­dzia­łek 10.02  – dzień zjaz­du wita­my […]

  Dekalog- Rekolekcje dla młodzieży 10.02 – 13.02.2020

    Plan rekol. dla mło­dzie­ży 2020 KORZYSTAJ Z DROGOWSKAZÓW KTÓRE DAŁ CI BÓG Deka­log czy­li dzie­sięć dro­go­wska­zów Bożych Plan reko­lek­cji dla mło­dzie­ży 10.02 – 13.02.2020 Ponie­dzia­łek 10.02  – dzień zjaz­du wita­my […]

 • NOCNE CZUWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DOMU MISYJNYM MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 7/8 MARCA 2020 TEN KTO KOCHA CHCE BYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z OSOBĄ                                                                                UKOCHANĄ !!!                                                                                           JEZUS DO […]

  7/8 MARCA 2020 Nocne Czuwanie w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

  NOCNE CZUWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DOMU MISYJNYM MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 7/8 MARCA 2020 TEN KTO KOCHA CHCE BYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z OSOBĄ                                                                                UKOCHANĄ !!!                                                                                           JEZUS DO […]

 • Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą Ter­min: 07-09.02.2020 Temat: Komu­ni­ka­cja dro­gą do kró­lo­wa­nia Jezu­sa w naszych rodzi­nach Sło­wo życia: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li […]

  07-09.02.2020 r. Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych z Panem Jackiem Pulikowskim i Jego Żoną Jadwigą

  Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwi­gą Ter­min: 07-09.02.2020 Temat: Komu­ni­ka­cja dro­gą do kró­lo­wa­nia Jezu­sa w naszych rodzi­nach Sło­wo życia: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li […]

Informacje
 • »Podregion Ożarowski « - Wspólnoty Krwi Chrystusa  

  Podregion Ożarowski (WKC)

  »Podregion Ożarowski « - Wspólnoty Krwi Chrystusa  

  Czytaj dalej...

 • Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

  Terminy rekolekcji 2020 r.

  Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

  Czytaj dalej...

 • Dane teleadresowe: ADRES: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki TELEFONY: (22) 722 12 57; UWAGA - ten tele­fon jest chwi­lo­wo nie­czyn­ny. Pro­si­my o korzy­sta­nie z nume­ru tele­fo­nu […]

  Kontakt

  Dane teleadresowe: ADRES: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki TELEFONY: (22) 722 12 57; UWAGA - ten tele­fon jest chwi­lo­wo nie­czyn­ny. Pro­si­my o korzy­sta­nie z nume­ru tele­fo­nu […]

  Czytaj dalej...