Aktualności
 • W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego w całej Pol­sce były orga­ni­zo­wane Orszaki Trzech Króli. 187 miej­sco­wo­ści brało udział w tej akcji. Łącznie wzięło udział 630 000 osób w całej Pol­sce w 2014 roku, a w samej sto­licy...

  Orszak Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim

  W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego w całej Pol­sce były orga­ni­zo­wane Orszaki Trzech Króli. 187 miej­sco­wo­ści brało udział w tej akcji. Łącznie wzięło udział 630 000 osób w całej Pol­sce w 2014 roku, a w samej stolicy…

 • Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narzeczonych), koło Warszawy. Program adresowany dla małżonków pragnących pogłębić więź małżeńską.

  Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (pod Warszawą)

  Reko­lek­cje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narze­czo­nych), koło War­szawy. Pro­gram adre­so­wany dla mał­żon­ków pra­gną­cych pogłę­bić więź małżeńską.

 • Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zostały usta­lone kolejne spo­tka­nia, reko­lek­cje, sku­pie­nia na rok for­ma­cyjny 2013/2014. Wielu z Was ocze­ki­wało tych terminów. Pewną nowo­ścią są reko­lek­cje week­en­dowe dla rodzin z dziećmi. Są one prze­dłu­że­niem...

  Nowe terminy rekolekcji, spotkań na kolejny rok formacyjny 2013/2014

  Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zostały usta­lone kolejne spo­tka­nia, reko­lek­cje, sku­pie­nia na rok for­ma­cyjny 2013/2014. Wielu z Was ocze­ki­wało tych ter­mi­nów. Pewną nowo­ścią są reko­lek­cje week­en­dowe dla rodzin z dziećmi. Są one przedłużeniem…

 • W pierw­sze soboty mie­siąca (z prze­rwą waka­cyjną) odby­wają się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia nocne. Jest to świetna oka­zja do tego, by na kilka godzin ode­rwać się od codzien­nego zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie...

  Czuwania Nocne dla młodzieży

  W pierw­sze soboty mie­siąca (z prze­rwą waka­cyjną) odby­wają się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia nocne. Jest to świetna oka­zja do tego, by na kilka godzin ode­rwać się od codzien­nego zabie­ga­nia, a jednocześnie…

 • Każdy z nas pragnie być szczęśliwym. I nie chodzi o szczęście chwilowe, zależne od życiowych wydarzeń, ale trwałe. Zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych na rekolekcje w wakacje i ferie zimowe.

  Rekolekcje dla młodzieży

  Każdy z nas pra­gnie być szczę­śli­wym. I nie cho­dzi o szczę­ście chwi­lowe, zależne od życio­wych wyda­rzeń, ale trwałe. Zapra­szamy mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponad gim­na­zjal­nych na reko­lek­cje w waka­cje i ferie zimowe.

 • Infor­ma­cje o reko­lek­cjach week­en­do­wych dla rodzin (w skrócie): Zapra­szamy na reko­lek­cje rodzin w wakacje temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia dla kogo: 1) dla całych rodzin z dziećmi, 2) dla par narzeczonych ter­min: 6-8.12.2013 r. (roz­po­czę­cie o 18.00) pro­wa­dzący: ks....

  Rekolekcje weekendowe dla rodzin (pod Warszawą)

  Infor­ma­cje o reko­lek­cjach week­en­do­wych dla rodzin (w skró­cie): Zapra­szamy na reko­lek­cje rodzin w waka­cje temat: Uczy­nić z miło­ści styl życia dla kogo: 1) dla całych rodzin z dziećmi, 2) dla par narze­czo­nych ter­min: 6-8.12.2013 r. (roz­po­czę­cie o 18.00) prowadzący: ks.…

Informacje