Aktualności
 • Jak co roku w Domu Misyj­nym pw św. Fran­ciszka Ksa­we­rego  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­wały się  waka­cyjne reko­lek­cje dla dzieci. Na to spo­tka­nie przy­je­chały dzieci z róż­nych stron Pol­ski: z Gar­wo­lina, War­szawy,  ze Śląska, z Pod­kar­pa­cia...

  Rekolekcje dzieci 2015!

  Jak co roku w Domu Misyj­nym pw św. Fran­ciszka Ksa­we­rego  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim odby­wały się  waka­cyjne reko­lek­cje dla dzieci. Na to spo­tka­nie przy­je­chały dzieci z róż­nych stron Pol­ski: z Gar­wo­lina, War­szawy,  ze Śląska, z Podkarpacia…

 • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych (II-V klasa) do uczestnictwa w rekolekcjach przygotowanych specjalnie dla nich, które odbywają się w wakacje oraz ferie zimowe w naszym rekolekcyjnym w Ożarowie Mazowieckim k/Warszawy.

  Rekolekcje dla dzieci

  Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kie dzieci ze szkół pod­sta­wo­wych (II-V klasa) do uczest­nic­twa w reko­lek­cjach przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie dla nich, które odby­wają się w waka­cje oraz ferie zimowe w naszym reko­lek­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim k/Warszawy.

 • Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narzeczonych), koło Warszawy. Program adresowany dla małżonków pragnących pogłębić więź małżeńską.

  Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (pod Warszawą)

  Reko­lek­cje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narze­czo­nych), koło War­szawy. Pro­gram adre­so­wany dla mał­żon­ków pra­gną­cych pogłę­bić więź małżeńską.

 • Każdy z nas pragnie być szczęśliwym. I nie chodzi o szczęście chwilowe, zależne od życiowych wydarzeń, ale trwałe. Zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych na rekolekcje w wakacje i ferie zimowe.

  Rekolekcje dla młodzieży

  Każdy z nas pra­gnie być szczę­śli­wym. I nie cho­dzi o szczę­ście chwi­lowe, zależne od życio­wych wyda­rzeń, ale trwałe. Zapra­szamy mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponad gim­na­zjal­nych na reko­lek­cje w waka­cje i ferie zimowe.

 • Od lat cieszymy się z dużego zainteresowania rekolekcjami dla dzieci jak i dla gimnazjalistów i licealistów. Od tych wakacji zapraszamy również rodziny z dziećmi na rekolekcje...

  Rekolekcje w wakacje - terminy

  Od lat cie­szymy się z dużego zain­te­re­so­wa­nia reko­lek­cjami dla dzieci jak i dla gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów. Od tych waka­cji zapra­szamy rów­nież rodziny z dziećmi na rekolekcje…

 • Odkrycie tej niewiadomej jest o tyle ważne, bo daje pewność wybrania tej jednej jedynej drogi, którą przed wiekami zaplanował dla mnie Bóg.

  Rekolekcje dla rozeznania powołania

  Odkry­cie tej nie­wia­do­mej jest o tyle ważne, bo daje pew­ność wybra­nia tej jed­nej jedy­nej drogi, którą przed wie­kami zapla­no­wał dla mnie Bóg.

Informacje