Aktualności
 • W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­nieść obcho­dy odpu­stu św. Kaspra na inny ter­min, o któ­rym w sto­sow­nym cza­sie poin­for­mu­je­my. Wspól­no­ta Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

  Odpust św. Kaspra przeniesiony

  W związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­nieść obcho­dy odpu­stu św. Kaspra na inny ter­min, o któ­rym w sto­sow­nym cza­sie poin­for­mu­je­my. Wspól­no­ta Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.

 • W ostat­nim cza­sie, w czę­ści nasze­go Domu Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ne­go doko­na­li­śmy kil­ku pozy­tyw­nych zmian dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu otrzy­ma­ne­mu z Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, dla któ­rych misja nasze­go Zgro­ma­dze­nia jest bli­ska, a wspól­ne dzia­ła­nie poka­za­ło że razem uda­ło […]

  Pomoc w remoncie Domu

  W ostat­nim cza­sie, w czę­ści nasze­go Domu Reko­­le­k­cy­j­no-For­ma­­cy­j­ne­­go doko­na­li­śmy kil­ku pozy­tyw­nych zmian dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu otrzy­ma­ne­mu z Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, dla któ­rych misja nasze­go Zgro­ma­dze­nia jest bli­ska, a wspól­ne dzia­ła­nie poka­za­ło że razem uda­ło […]

 • PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Pro­sim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla […]

  Obłóczyny i pierwsza profesja Br. Piotra S.

  PAN POWOŁAŁ, KOŚCIÓŁ USTANOWIŁ, JESTEM MISJONARZEM! „Pro­sim, słu­dzy łask nie­god­ni, wspo­móż, obmyj grzech, co pla­mi, gdyś odku­pił nas od zbrod­ni, dro­giej swo­jej Krwi stru­ga­mi” (hymn „Te Deum”) Tymi sło­wa­mi, dla […]

 • 29-31.01.2021 pla­no­wa­ne są  reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych: Pań­stwo Jacek i Jadwi­ga Pul­kow­scy , Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa 🙂 Zapi­sy przez recep­cję domu tel.:(22) 722 12 57 , kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 […]

  Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29-31.01.2021 z PP Pulikowskich Jackiem i Jadwigą

  29-31.01.2021 pla­no­wa­ne są  reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych: Pań­stwo Jacek i Jadwi­ga Pul­kow­scy , Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa 🙂 Zapi­sy przez recep­cję domu tel.:(22) 722 12 57 , kom. do recep­cji 8:00-16:00: +48 […]

 • PLAKAT sku­pie­nie paź­dier­nik WPATRZENI W OBLICZE CHRYSTUSA – KONTEMPLACJA                                      MODLITWĄ SERCA   Plan dnia sku­pie­nia przed  Noc­nym Czu­wa­niem  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim   9 – 11.10. 2020    9.10.2020 pią­tek: 17.30 – Msza św 18,30 […]

  Skupienia przed Nocnym Czuwaniem 9 – 11.10. 2020 Ożarów Maz.

  PLAKAT sku­pie­nie paź­dier­nik WPATRZENI W OBLICZE CHRYSTUSA – KONTEMPLACJA                                      MODLITWĄ SERCA   Plan dnia sku­pie­nia przed  Noc­nym Czu­wa­niem  w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim   9 – 11.10. 2020    9.10.2020 pią­tek: 17.30 – Msza św 18,30 […]

 •  Wspólnota Krwi Chrystusa Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa ! Dro­dzy ! Ser­decz­nie Was zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym kalen­da­rzem nasze­go Domu Misyj­ne­go, no i oczy­wi­ście do uczest­ni­cze­nia w naszych reko­lek­cjach w ogra­ni­czo­nym zakre­sie dosto­so­wa­nym do […]

  Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - Terminy: wakacje 2020 rok

   Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa ! Dro­dzy ! Ser­decz­nie Was zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z waka­cyj­nym kalen­da­rzem nasze­go Domu Misyj­ne­go, no i oczy­wi­ście do uczest­ni­cze­nia w naszych reko­lek­cjach w ogra­ni­czo­nym zakre­sie dosto­so­wa­nym do […]

Informacje