Aktualności
 • Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29-31.01.2021 29-31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ! Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; […]

  Rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych 29-31.01.2021 r. przeniesione do Częstochowy

  Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych 29-31.01.2021 29-31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ! Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259; […]

 • Link do trans­mi­sji: www.facebook.com/mlodziwkc

  Sylwester i Nowy Rok - transmisja

  Link do trans­mi­sji: www.facebook.com/mlodziwkc

 • Tutaj moż­na obej­rzeć nasze bożo­na­ro­dze­nio­we kolę­do­wa­nie w języ­ku pol­skim i chor­wac­kim.

  Kolędowanie

  Tutaj moż­na obej­rzeć nasze bożo­na­ro­dze­nio­we kolę­do­wa­nie w języ­ku pol­skim i chor­wac­kim.

 • Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z trans­mi­sji Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze na kana­le youtu­be: https://youtu.be/wJFxJjTob9o Pro­gram Czu­wa­nia moż­na na odna­leźć na stro­nie WKC: http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/nocne-czuwanie-wkc-na-jasnej-gorze-1213-grudnia-2020r.html Aby obej­rzeć trans­mi­sję wystar­czy klik­nąć w ikon­kę poni­żej:

  Transmisja Czuwania WKC na Jasnej Górze 12/13 grudnia 2020 r.

  Infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z trans­mi­sji Czu­wa­nia WKC na Jasnej Górze na kana­le youtu­be: https://youtu.be/wJFxJjTob9o Pro­gram Czu­wa­nia moż­na na odna­leźć na stro­nie WKC: http://www.odkupieni.pl/wspolnota_aktualnosci/nocne-czuwanie-wkc-na-jasnej-gorze-1213-grudnia-2020r.html Aby obej­rzeć trans­mi­sję wystar­czy klik­nąć w ikon­kę poni­żej:

 • Zbli­ża się świę­to patro­na nasze­go Domu - św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ne ogra­ni­cze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni udział w tej uro­czy­sto­ści więk­szej licz­bie wier­nych, infor­mu­je­my, że będzie moż­na w niej uczest­ni­czyć za pośred­nic­twem […]

  Transmisja odpustu św. Franciszka Ksawerego w dniu 3.12.2020 r.

  Zbli­ża się świę­to patro­na nasze­go Domu - św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go. Bio­rąc pod uwa­gę aktu­al­ne ogra­ni­cze­nia unie­moż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­ni udział w tej uro­czy­sto­ści więk­szej licz­bie wier­nych, infor­mu­je­my, że będzie moż­na w niej uczest­ni­czyć za pośred­nic­twem […]

 • Ze wzglę­du na aktu­al­ną sytu­ację epi­de­micz­ną, pla­no­wa­ne w listo­pa­dzie reko­lek­cje, dni sku­pie­nia, noc­ne czu­wa­nie i pro­gram „trze­ciej nie­dzie­li” zosta­ją odwo­ła­ne i odbę­dą się w innym ter­mi­nie. Wszyst­kie infor­ma­cję będą poda­wa­ne na bie­żą­co. Zjed­no­cze­ni w modli­twie […]

  Rekolekcje i spotkania WKC w listopadzie odwołane.

  Ze wzglę­du na aktu­al­ną sytu­ację epi­de­micz­ną, pla­no­wa­ne w listo­pa­dzie reko­lek­cje, dni sku­pie­nia, noc­ne czu­wa­nie i pro­gram „trze­ciej nie­dzie­li” zosta­ją odwo­ła­ne i odbę­dą się w innym ter­mi­nie. Wszyst­kie infor­ma­cję będą poda­wa­ne na bie­żą­co. Zjed­no­cze­ni w modli­twie […]

Informacje