Aktualności
 • Ser­decz­nie Zapra­sza­my do udzia­łu ducho­we­go w nabo­żeń­stwach, któ­re odby­wa­ją się w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. na żywo na dwa spo­so­by: 1.kanał na YouTu­be nasze­go domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw. 2. kanał na face­bo­oku: mło­dzież cpps […]

  Transmisja z Kaplicy Domu Misyjnego w Ożarowie Maz.

  Ser­decz­nie Zapra­sza­my do udzia­łu ducho­we­go w nabo­żeń­stwach, któ­re odby­wa­ją się w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. na żywo na dwa spo­so­by: 1.kanał na YouTu­be nasze­go domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw. 2. kanał na face­bo­oku: mło­dzież cpps […]

 • Koro­na­wi­rus i nasza posta­wa ?   Czło­wiek wia­ry, to ten któ­ry pie­lę­gnu­je tę Łaskę Wia­ry otrzy­ma­ną od Boga przez modli­twę i życie sakra­men­tal­ne. Ona pozwa­la mu patrzeć na wszyst­kie wyda­rze­nia swo­je­go życia […]

  Koronawirus i nasza postawa ?

  Koro­na­wi­rus i nasza posta­wa ?   Czło­wiek wia­ry, to ten któ­ry pie­lę­gnu­je tę Łaskę Wia­ry otrzy­ma­ną od Boga przez modli­twę i życie sakra­men­tal­ne. Ona pozwa­la mu patrzeć na wszyst­kie wyda­rze­nia swo­je­go życia […]

 •  Wspólnota Krwi Chrystusa Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w czter­dzie­sto­dnio­wym nie­ustan­nym nabo­żeń­stwie w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du jak też o łaskę nawró­ce­nia dla nas przez tę pró­bę wia­ry. […]

  Wspólnota Krwi Chrystusa sprawy bieżące - 2020 rok

   Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa Ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w czter­dzie­sto­dnio­wym nie­ustan­nym nabo­żeń­stwie w inten­cji powstrzy­ma­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa i wyna­gro­dze­nia za grze­chy nasze i nasze­go naro­du jak też o łaskę nawró­ce­nia dla nas przez tę pró­bę wia­ry. […]

 • Wszyst­kich Czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa i pra­gną­cych żyć w codzien­no­ści ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Ser­decz­nie Zapra­sza­my do nasze­go Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Plan spotkania 15.03.2020(marzec): 14.00 Kon­fe­rencja: Rozu­mie­nie poko­ry według św. […]

  15.03.2020 r. Msza Święta ku czci Krwi Chrystusa III Niedziela Miesiąca- Zapraszamy !

  Wszyst­kich Czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa i pra­gną­cych żyć w codzien­no­ści ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa Ser­decz­nie Zapra­sza­my do nasze­go Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Plan spo­tka­nia 15.03.2020(marzec): 14.00 Kon­fe­rencja: Rozu­mie­nie poko­ry według św. […]

 •   Plan rekol. dla mło­dzie­ży 2020 KORZYSTAJ Z DROGOWSKAZÓW KTÓRE DAŁ CI BÓG Deka­log czy­li dzie­sięć dro­go­wska­zów Bożych Plan reko­lek­cji dla mło­dzie­ży 10.02 – 13.02.2020 Ponie­dzia­łek 10.02  – dzień zjaz­du wita­my […]

  Dekalog- Rekolekcje dla młodzieży 10.02 – 13.02.2020

    Plan rekol. dla mło­dzie­ży 2020 KORZYSTAJ Z DROGOWSKAZÓW KTÓRE DAŁ CI BÓG Deka­log czy­li dzie­sięć dro­go­wska­zów Bożych Plan reko­lek­cji dla mło­dzie­ży 10.02 – 13.02.2020 Ponie­dzia­łek 10.02  – dzień zjaz­du wita­my […]

 • NOCNE CZUWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DOMU MISYJNYM MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 7/8 MARCA 2020 TEN KTO KOCHA CHCE BYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z OSOBĄ                                                                                UKOCHANĄ !!!                                                                                           JEZUS DO […]

  7/8 MARCA 2020 Nocne Czuwanie w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.

  NOCNE CZUWANIE ODBĘDZIE SIĘ W DOMU MISYJNYM MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 7/8 MARCA 2020 TEN KTO KOCHA CHCE BYĆ JAK NAJDŁUŻEJ Z OSOBĄ                                                                                UKOCHANĄ !!!                                                                                           JEZUS DO […]

Informacje
 • »Podregion Ożarowski « - Wspólnoty Krwi Chrystusa  

  Podregion Ożarowski (WKC)

  »Podregion Ożarowski « - Wspólnoty Krwi Chrystusa  

  Czytaj dalej...

 • Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

  Terminy rekolekcji 2020 r.

  Terminy czuwań, skupień, rekolekcji w domu rekolekcyjnym św. Franciszka Ksawerego w Ożarowie Mazowieckim, niedaleko Warszawy. Sprawdź kiedy są najbliższe rekolekcje...

  Czytaj dalej...

 • kanał na YouTube naszego domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw. Dane teleadresowe: ADRES: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki TELEFONY: (22) 722 12 57; (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne […]

  Kontakt

  kanał na YouTube naszego domu https://www.youtube.com/channel/UCJNeYY_nrwDOuQBrspX6frw. Dane teleadresowe: ADRES: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego ul. Zamoy­skie­go 19, 05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki TELEFONY: (22) 722 12 57; (rezer­wa­cja grup i osób na noc­leg i inne […]

  Czytaj dalej...