Aktualności
 • Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narzeczonych), koło Warszawy. Program adresowany dla małżonków pragnących pogłębić więź małżeńską.

  Rekolekcje dla rodzin z dziećmi (pod Warszawą)

  Reko­lek­cje dla rodzin z dziećmi (oraz dla narze­czo­nych), koło War­szawy. Pro­gram adre­so­wany dla mał­żon­ków pra­gną­cych pogłę­bić więź małżeńską.

 • Od lat cieszymy się z dużego zainteresowania rekolekcjami dla dzieci jak i dla gimnazjalistów i licealistów. Od tych wakacji zapraszamy również rodziny z dziećmi na rekolekcje...

  Rekolekcje w wakacje - terminy

  Od lat cie­szymy się z dużego zain­te­re­so­wa­nia reko­lek­cjami dla dzieci jak i dla gim­na­zja­li­stów i lice­ali­stów. Od tych waka­cji zapra­szamy rów­nież rodziny z dziećmi na rekolekcje…

 • Każdy z nas pragnie być szczęśliwym. I nie chodzi o szczęście chwilowe, zależne od życiowych wydarzeń, ale trwałe. Zapraszamy młodzież z gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych na rekolekcje w wakacje i ferie zimowe.

  Rekolekcje dla młodzieży

  Każdy z nas pra­gnie być szczę­śli­wym. I nie cho­dzi o szczę­ście chwi­lowe, zależne od życio­wych wyda­rzeń, ale trwałe. Zapra­szamy mło­dzież z gim­na­zjum i szkół ponad gim­na­zjal­nych na reko­lek­cje w waka­cje i ferie zimowe.

 • Odkrycie tej niewiadomej jest o tyle ważne, bo daje pewność wybrania tej jednej jedynej drogi, którą przed wiekami zaplanował dla mnie Bóg.

  Rekolekcje dla rozeznania powołania

  Odkry­cie tej nie­wia­do­mej jest o tyle ważne, bo daje pew­ność wybra­nia tej jed­nej jedy­nej drogi, którą przed wie­kami zapla­no­wał dla mnie Bóg.

 • W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego w całej Pol­sce były orga­ni­zo­wane Orszaki Trzech Króli. 187 miej­sco­wo­ści brało udział w tej akcji. Łącznie wzięło udział 630 000 osób w całej Pol­sce w 2014 roku, a w samej sto­licy...

  Orszak Trzech Króli w Ożarowie Mazowieckim

  W uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skiego w całej Pol­sce były orga­ni­zo­wane Orszaki Trzech Króli. 187 miej­sco­wo­ści brało udział w tej akcji. Łącznie wzięło udział 630 000 osób w całej Pol­sce w 2014 roku, a w samej stolicy…

 • W pierw­sze soboty mie­siąca (z prze­rwą waka­cyjną) odby­wają się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia nocne. Jest to świetna oka­zja do tego, by na kilka godzin ode­rwać się od codzien­nego zabie­ga­nia, a jed­no­cze­śnie...

  Czuwania Nocne dla młodzieży

  W pierw­sze soboty mie­siąca (z prze­rwą waka­cyjną) odby­wają się w naszym Domu Reko­lek­cyj­nym czu­wa­nia nocne. Jest to świetna oka­zja do tego, by na kilka godzin ode­rwać się od codzien­nego zabie­ga­nia, a jednocześnie…

Informacje